Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Porazení králi na východ od Jordánu

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelci porazili a ktorých územie zaujali na druhej strane Jordánu na východe, od potoka Arnon až po pohorie Chermon s celou východnou Arabou:
2 Sichon, kráľ Amorejcov, ktorý býval v Chešbone a panoval od Aroeru, ktorý je na pokraji úžľabiny Arnonu, a od stredu tej úžľabiny nad polovicou Galaádu až po úžľabinu potoka Jabok, ktorý je hranicou Ammoncov; 3 a nad Arabou až k moru Kinerot na východe a k moru Araby, čiže k Soľnému moru, na východe, smerom do Bet-Ješimot, a na juhu k zavlažovaným svahom Pisgy. 4 Og, bašanský kráľ, posledný z Refaovcov, ktorý býval v Aštarote a v Edrei, 5 panoval nad pohorím Chermon, nad Salchou a nad celým Bašanom až po hranice Gešurijcov a Maachaťanov a nad pol Galaádom až po hranicu chešbonského kráľa Sichona. 6 Mojžiš, Jahveho sluha, a Izraelci ich porazili. A Mojžiš, Jahveho sluha, dal krajinu do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici kmeňa Manasses.

Porazení králi na západ od Jordánu

7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozue a Izraelci porazili z tejto strany Jordánu, na západ, od Baal-Gadu v údolí Libanonu až po vrch Chalak, ktorý sa dvíha k Seiru. Jozue ju dal do dedičstva kmeňom Izraela podľa ich rozdelenia;
8 na vrchovine, na Nížine, v Arabe, na zavlažovaných svahoch, na púšti a v Negebe, u Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov: 9 kráľ Jericha, jeden; kráľ Aja pri Beteli, jeden; 10 kráľ Jeruzalema, jeden; kráľ Chebronu, jeden; 11 kráľ Jarmutu, jeden; kráľ Lachiša, jeden; 12 kráľ Eglonu, jeden; kráľ Gezeru, jeden; 13 kráľ Debiru, jeden; kráľ Gederu, jeden; 14 kráľ Chormy, jeden; kráľ Aradu, jeden; 15 kráľ Libny, jeden; kráľ Adullamu, jeden; 16 kráľ Makedy, jeden; kráľ Betelu, jeden; 17 kráľ Tappuachu, jeden; kráľ Cheferu, jeden; 18 kráľ Afeku, jeden; kráľ Šaronu, jeden; 19 kráľ Meromu, jeden; kráľ Chacoru, jeden; 20 kráľ Šimron-Meronu, jeden; kráľ Achšafu, jeden; 21 kráľ Tanaku, jeden; kráľ Megidda, jeden; 22 kráľ Kedeša, jeden; kráľ Joknedmu na Karmeli, jeden; 23 kráľ Doru na Dórskom návrší, jeden; kráľ národov v Galilei, jeden; 24 kráľ Tircy, jeden; všetkých kráľov: tridsaťjeden.