Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Spojenectvo kráľov Severu

1 Keď sa to dozvedel chacorský kráľ Jabin, poslal poslov k Jobabovi, meromskému kráľovi, šimronskému kráľovi a k achšafskému kráľovi
2 a ku kráľom, ktorí bývali na severnom pohorí, na rovine južne od Kinerotu, na Nížine a na návrší Dor k západu, 3 ku Kanaáncom na západe a na východe, k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom a Jebuzejcom na vrchoch a k Chivijcom na úpätí Chermonu v kraji Micpa. 4 Dali sa na pochod so všetkými svojimi tábormi, ľud taký početný ako piesok na morskom brehu, s veľmi veľkým množstvom koní a vozov.

Víťazstvo pri Meromskom jazere

5 Všetci títo králi si dali zraz, prišli k meromským vodám a utáborili sa tam, aby bojovali proti Izraelu.
6 Vtedy Jahve povedal Jozuemu: "Neboj sa ich, lebo zajtra o tomto čase vydám všetkých Izraelu pobitých. Kone im ochrom a vozy spáľ." 7 Jozue a celé jeho vojsko náhle pritiahli k meromským vodám a napadli ich. 8 Jahve ich vydal Izraelcom do rúk, tí ich porazili a prenasledovali až po Veľký Sidon, po Misrefot na západe a po dolinu Micpa na východe. Tak ich bil, že im nezostal nikto nažive. 9 Jozue im urobil tak, ako mu prikázal Jahve, ochromil im kone a vozy spálil.

Vydobytie Chacoru a iných miest na Severe

10 Vtedy sa Jozue vrátil a vydobyl Chacor a jeho kráľa zabil mečom. Chacor bol kedysi hlavným mestom všetkých týchto kráľovstiev.
11 Pobili všetko živé v ňom ostrím meča podľa kliatby, nič živé nezostalo, a Chacor spálili. 12 Jozue zaujal všetky mestá tých kráľov aj s kráľmi, pobil ich ostrím meča podľa kliatby, zničil všetky, ako mu to prikázal Jahveho sluha Mojžiš. 13 Mestá, ktoré stáli na svojich kopcoch, Izrael nevypálil, okrem Chacoru, ktorý vypálil Jozue. 14 Všetku korisť týchto miest a dobytok si Izraelci vzali pre seba ako lup, ale všetkých ľudí pobili ostrím meča, kým ich nevyhladili. Nenechali nikoho nažive.

Jozue vyplní Mojžišov rozkaz

15 Čo Jahve prikázal svojmu sluhovi Mojžišovi, to Mojžiš prikázal Jozuemu a Jozue to vykonal, nič nevynechal z toho, čo Jahve prikázal Mojžišovi.
16 Tak Jozue zaujal celú túto krajinu: vrchy, celý Negeb, celý kraj Gošen, Nížinu, Arabu, Izraelské vrchy a nížiny. 17 Od vrchu Chalak, ktorý sa dvíha k Seiru, až po Baal-Gad v údolí Libanonu pod vrchom Chermon. Všetkých ich kráľov zajal, porazil a usmrtil. 18 Mnohé dni viedol Jozue vojny so všetkými týmito kráľmi. 19 Nebolo mesta, ktoré by bolo s Izraelcami uzavrelo mier, okrem Chivijcov, obyvateľov Gabaonu, všetky zaujali bojom. 20 Lebo to bol Jahveho zámer, že si zatvrdili srdcia na boj proti Izraelu, aby padli pod kliatbu a aby sa im nedostalo milosrdenstva, aby boli vyhubení, ako Jahve prikázal Mojžišovia.

Vyhladenie Anakovcov

21 V tom čase prišiel Jozue a vyhladil Anakovcov z Vrchov, z Chebronu, z Debiru, z Anabu, z celých Judských vrchov a z celých vrchov Izraela: úplne ich vydal kliatbe aj s ich mestami.
22 V krajine Izraelcov nezostali Anakovci, zostali iba v Gaze, v Gate a v Ašdode. 23 Jozue obsadil celú krajinu tak, ako Jahve povedal Mojžišovi, a Jozue ju dal do dedičstva Izraelu, každému kmeňu jeho čiastku. A krajina si odpočinula od vojny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk