Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Spojenectvo kráľov Severu

1 Keď sa to dozvedel chacorský kráľ Jabin, poslal poslov k Jobabovi, meromskému kráľovi, šimronskému kráľovi a k achšafskému kráľovi
2 a ku kráľom, ktorí bývali na severnom pohorí, na rovine južne od Kinerotu, na Nížine a na návrší Dor k západu, 3 ku Kanaáncom na západe a na východe, k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom a Jebuzejcom na vrchoch a k Chivijcom na úpätí Chermonu v kraji Micpa. 4 Dali sa na pochod so všetkými svojimi tábormi, ľud taký početný ako piesok na morskom brehu, s veľmi veľkým množstvom koní a vozov.

Víťazstvo pri Meromskom jazere

5 Všetci títo králi si dali zraz, prišli k meromským vodám a utáborili sa tam, aby bojovali proti Izraelu.
6 Vtedy Jahve povedal Jozuemu: "Neboj sa ich, lebo zajtra o tomto čase vydám všetkých Izraelu pobitých. Kone im ochrom a vozy spáľ." 7 Jozue a celé jeho vojsko náhle pritiahli k meromským vodám a napadli ich. 8 Jahve ich vydal Izraelcom do rúk, tí ich porazili a prenasledovali až po Veľký Sidon, po Misrefot na západe a po dolinu Micpa na východe. Tak ich bil, že im nezostal nikto nažive. 9 Jozue im urobil tak, ako mu prikázal Jahve, ochromil im kone a vozy spálil.

Vydobytie Chacoru a iných miest na Severe

10 Vtedy sa Jozue vrátil a vydobyl Chacor a jeho kráľa zabil mečom. Chacor bol kedysi hlavným mestom všetkých týchto kráľovstiev.
11 Pobili všetko živé v ňom ostrím meča podľa kliatby, nič živé nezostalo, a Chacor spálili. 12 Jozue zaujal všetky mestá tých kráľov aj s kráľmi, pobil ich ostrím meča podľa kliatby, zničil všetky, ako mu to prikázal Jahveho sluha Mojžiš. 13 Mestá, ktoré stáli na svojich kopcoch, Izrael nevypálil, okrem Chacoru, ktorý vypálil Jozue. 14 Všetku korisť týchto miest a dobytok si Izraelci vzali pre seba ako lup, ale všetkých ľudí pobili ostrím meča, kým ich nevyhladili. Nenechali nikoho nažive.

Jozue vyplní Mojžišov rozkaz

15 Čo Jahve prikázal svojmu sluhovi Mojžišovi, to Mojžiš prikázal Jozuemu a Jozue to vykonal, nič nevynechal z toho, čo Jahve prikázal Mojžišovi.
16 Tak Jozue zaujal celú túto krajinu: vrchy, celý Negeb, celý kraj Gošen, Nížinu, Arabu, Izraelské vrchy a nížiny. 17 Od vrchu Chalak, ktorý sa dvíha k Seiru, až po Baal-Gad v údolí Libanonu pod vrchom Chermon. Všetkých ich kráľov zajal, porazil a usmrtil. 18 Mnohé dni viedol Jozue vojny so všetkými týmito kráľmi. 19 Nebolo mesta, ktoré by bolo s Izraelcami uzavrelo mier, okrem Chivijcov, obyvateľov Gabaonu, všetky zaujali bojom. 20 Lebo to bol Jahveho zámer, že si zatvrdili srdcia na boj proti Izraelu, aby padli pod kliatbu a aby sa im nedostalo milosrdenstva, aby boli vyhubení, ako Jahve prikázal Mojžišovia.

Vyhladenie Anakovcov

21 V tom čase prišiel Jozue a vyhladil Anakovcov z Vrchov, z Chebronu, z Debiru, z Anabu, z celých Judských vrchov a z celých vrchov Izraela: úplne ich vydal kliatbe aj s ich mestami.
22 V krajine Izraelcov nezostali Anakovci, zostali iba v Gaze, v Gate a v Ašdode. 23 Jozue obsadil celú krajinu tak, ako Jahve povedal Mojžišovi, a Jozue ju dal do dedičstva Izraelu, každému kmeňu jeho čiastku. A krajina si odpočinula od vojny.