Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Piati králi bojujú proti Gabaonu

1 Keď jeruzalemský kráľ Adoni-Cedek počul, že Jozue zaujal Aj a zničil ho, že ako urobil s Jerichom a s jeho kráľom, tak urobil aj s Ajom a s jeho kráľom, a že obyvatelia Gabaonu uzavreli mier s Izraelom a môžu bývať uprostred nich,
2 veľmi sa báli, lebo Gabaon bolo veľké mesto ako jedno z kráľovských miest; bolo väčšie ako Aj a všetci jeho chlapi boli dobrí vojaci. 3 Adoni-Cedek, jeruzalemský kráľ, poslal posolstvo ku chebronskému kráľovi Hohamovi, k jarmutskému kráľovi Pireamovi, k lachišskému kráľovi Jafiovi a k eglonskému kráľovi Debirovi: 4 "Vystúpte ku mne a pomôžte mi poraziť Gabaon, lebo uzavrel mier s Jozuem a s Izraelcami." 5 Nato sa spojili piati amorejskí králi, jeruzalemský, chebronský, jarmutský, lachišský a eglonský kráľ, a pritiahli s celým vojskom; obľahli Gabaon a bojovali proti nemu.

Jozue prichádza na pomoc Gabaonu

6 Ale Gabaonci poslali Jozuemu do tábora v Gilgale odkaz: "Neopusti svojich sluhov, príď čím skôr hore k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo proti nám sa spojili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na horách."
7 Jozue sa vydal nahor z Gilgalu a s ním všetci bojovníci a všetci vybraní chlapi. 8 Jahve povedal Jozuemu: "Neboj sa ich, vydal som ich do tvojich rúk. Nikto z nich ti neodolá." 9 Jozue ich prepadol znenazdania, po celonočnom pochode z Gilgalu.

Pomoc zhora

10 Jahve ich uviedol do zmätku pred Izraelom a spôsobil im v Gabaone ťažkú porážku; ba prenasledoval ich smerom do svahov Bet-Choronu a bil ich až po Azeku a Makedu.
11 Keď utekali pred Izraelom dole svahmi v Bet-Chorone, Jahve vrhal na nich z neba veľké ľadovce až po Azeku, takže pomreli. Viac ich zomrelo od krupobitia ako ostrím meča Izraelcov. 12 V ten deň, keď Jahve vydal Amorejcov Izraelcom, Jozue povedal Jahvemu pred očami Izraela: "Slnko, zastav sa v Gabaone a ty, mesiac, nad dolinou Ajalon!" 13 Slnko sa zastavilo a mesiac stál nehybne, kým ľud nevykonal pomstu na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe Spravodlivého? "Slnko stálo nepohnuté uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň." 14 Nebolo už takého dňa ani predtým, ani potom, keď Jahve vypočul hlas človeka. Lebo Jahve bojoval za Izrael. 15 Potom sa Jozue a celý Izrael s ním vrátili do tábora v Gilgale.

Päť kráľov v jaskyni pri Makede

16 Tých päť kráľov však ušlo a skrylo sa v jaskyni pri Makede.
17 Nato hlásili Jozuemu: "Našlo sa tých päť kráľov skrytých v jaskyni pri Makede." 18 Jozue povedal: "Privaľte veľké skaly ku vchodu do jaskyne a postavte tam chlapov, aby kráľov strážili. 19 Vy však nezostaňte stáť, prenasledujte svojich nepriateľov, odrežte im ústup a nedovoľte im, aby sa vrátili do svojich miest, lebo Jahve, váš Boh, ich vydal do vašich rúk." 20 Keď Jozue a Izraelci zavŕšili ich porážku veľkým víťazstvom a celkom ich zničili, iba niekoľkí z nich utiekli živí a dostali sa do opevnených miest. 21 Všetok ľud sa živý a zdravý vrátil k Jozuemu do tábora v Makede a nikto sa neodvážil urobiť niečo proti Izraelcom. 22 Vtedy Jozue povedal: "Uvoľnite vchod do jaskyne a doveďte tých piatich kráľov z jaskyne ku mne!" 23 Urobili tak a vyviedli piatich kráľov z jaskyne k nemu: jeruzalemského kráľa, chebronského kráľa, jarmutského kráľa, lachišského kráľa a eglonského kráľa. 24 Keď vyviedli tých kráľov k Jozuemu, zvolal všetkých Izraelcov a povedal veliteľom bojovníkov, ktorí s ním boli v boji: "Poďte sem a položte nohu na šije týchto kráľov!" Oni pristúpili a položili nohy na ich šije. 25 Jozue im povedal: "Nebojte sa a nestrachujte sa, buďte silní a rozhodní, lebo takto urobí Jahve všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete." 26 Potom ich dal Jozue zabiť a obesiť na päť stromov a viseli na stromoch do večera. 27 V hodine západu slnka ich na Jozueho rozkaz sňali zo stromov a hodili do jaskyne, v ktorej sa skrývali. Ku vchodu do jaskyne nakládli veľké kamene, ktoré tam zostali až do dnešného dňa.

Vydobytie južných miest Kanaánu

28 V ten istý deň vydobyl Jozue Makedu. Pobil ju ostrím meča i s jej kráľom. Vydal ich kliatbe so všetkým živým v meste. Nikoho neponechal nažive, s kráľom Makedy urobil tak, ako urobil s kráľom Jericha.
29 Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Makedy do Libny a bojoval proti Libne. 30 Aj ju a jej kráľa dal Jahve do rúk Izraela, ktorý pobil ostrím meča všetko živé v nej a nijakému tvorovi nedal ujsť. S jej kráľom naložil tak, ako s kráľom Jericha. 31 Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Libny do Lachiša, ktorý obľahol a napadol. 32 Jahve vydal Lachiš do rúk Izraelu, ktorý ho na druhý deň zaujal a pobil ostrím meča všetko živé v ňom, ako urobil s Libnou. 33 Vtedy vyšiel gezerský kráľ Horam na pomoc Lachišu, ale Jozue ho porazil i jeho ľud tak, že ani jediného mu neponechal nažive. 34 Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Lachiša do Eglonu, ktorý obľahol a napadol. 35 V ten deň ho zaujali a pobili ostrím meča. V ten deň vydal kliatbe všetko, čo v ňom bolo živé, celkom tak, ako urobili s Lachišom. 36 Jozue a celý Izrael s ním vystúpili z Eglonu do Chebronu a napadli ho. 37 Zaujali ho a pobili ostrím meča i s jeho kráľom, so všetkými jeho mestami a so všetkým živým v nich. Nenechal nikoho nažive, ako to urobil s Eglonom. Vydal ho kliatbe a všetko živé v ňom. 38 Potom sa Jozue obrátil, a všetci Izraelci s ním, k Debiru a bojoval proti nemu. 39 Zaujal ho i s jeho kráľom a so všetkými jeho mestami. Pobili ich ostrím meča a vydali kliatbe všetkých živých v nich. Nenechal nikoho nažive. Ako urobil s Chebronom, tak urobil s Debirom a jeho kráľom, tak isto, ako urobil s Libnou a s jej kráľom.

Zhrnutie dobýjania Juhu

40 Tak Jozue vydobyl celú krajinu: vrchovinu, Negeb a Nížinu i zavlažované svahy so všetkými ich kráľmi. Nenechal pozostalých, vydal kliatbe všetko, čo len dýchalo, ako rozkázal Jahve, Boh Izraela.
41 Jozue si ich podmanil od Kadeš-Barney až po Gazu a ďalej celú krajinu Gošen až po Gabaon. 42 Všetkých týchto kráľov aj s ich územím Jozue zaujal na jeden raz, lebo Jahve, Boh Izraela, bojoval za Izrael. 43 Potom sa vrátil Jozue, a celý Izrael s ním, do tábora v Gilgale.