Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Piati králi bojujú proti Gabaonu

1 Keď jeruzalemský kráľ Adoni-Cedek počul, že Jozue zaujal Aj a zničil ho, že ako urobil s Jerichom a s jeho kráľom, tak urobil aj s Ajom a s jeho kráľom, a že obyvatelia Gabaonu uzavreli mier s Izraelom a môžu bývať uprostred nich,
2 veľmi sa báli, lebo Gabaon bolo veľké mesto ako jedno z kráľovských miest; bolo väčšie ako Aj a všetci jeho chlapi boli dobrí vojaci. 3 Adoni-Cedek, jeruzalemský kráľ, poslal posolstvo ku chebronskému kráľovi Hohamovi, k jarmutskému kráľovi Pireamovi, k lachišskému kráľovi Jafiovi a k eglonskému kráľovi Debirovi: 4 "Vystúpte ku mne a pomôžte mi poraziť Gabaon, lebo uzavrel mier s Jozuem a s Izraelcami." 5 Nato sa spojili piati amorejskí králi, jeruzalemský, chebronský, jarmutský, lachišský a eglonský kráľ, a pritiahli s celým vojskom; obľahli Gabaon a bojovali proti nemu.

Jozue prichádza na pomoc Gabaonu

6 Ale Gabaonci poslali Jozuemu do tábora v Gilgale odkaz: "Neopusti svojich sluhov, príď čím skôr hore k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo proti nám sa spojili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na horách."
7 Jozue sa vydal nahor z Gilgalu a s ním všetci bojovníci a všetci vybraní chlapi. 8 Jahve povedal Jozuemu: "Neboj sa ich, vydal som ich do tvojich rúk. Nikto z nich ti neodolá." 9 Jozue ich prepadol znenazdania, po celonočnom pochode z Gilgalu.

Pomoc zhora

10 Jahve ich uviedol do zmätku pred Izraelom a spôsobil im v Gabaone ťažkú porážku; ba prenasledoval ich smerom do svahov Bet-Choronu a bil ich až po Azeku a Makedu.
11 Keď utekali pred Izraelom dole svahmi v Bet-Chorone, Jahve vrhal na nich z neba veľké ľadovce až po Azeku, takže pomreli. Viac ich zomrelo od krupobitia ako ostrím meča Izraelcov. 12 V ten deň, keď Jahve vydal Amorejcov Izraelcom, Jozue povedal Jahvemu pred očami Izraela: "Slnko, zastav sa v Gabaone a ty, mesiac, nad dolinou Ajalon!" 13 Slnko sa zastavilo a mesiac stál nehybne, kým ľud nevykonal pomstu na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe Spravodlivého? "Slnko stálo nepohnuté uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň." 14 Nebolo už takého dňa ani predtým, ani potom, keď Jahve vypočul hlas človeka. Lebo Jahve bojoval za Izrael. 15 Potom sa Jozue a celý Izrael s ním vrátili do tábora v Gilgale.

Päť kráľov v jaskyni pri Makede

16 Tých päť kráľov však ušlo a skrylo sa v jaskyni pri Makede.
17 Nato hlásili Jozuemu: "Našlo sa tých päť kráľov skrytých v jaskyni pri Makede." 18 Jozue povedal: "Privaľte veľké skaly ku vchodu do jaskyne a postavte tam chlapov, aby kráľov strážili. 19 Vy však nezostaňte stáť, prenasledujte svojich nepriateľov, odrežte im ústup a nedovoľte im, aby sa vrátili do svojich miest, lebo Jahve, váš Boh, ich vydal do vašich rúk." 20 Keď Jozue a Izraelci zavŕšili ich porážku veľkým víťazstvom a celkom ich zničili, iba niekoľkí z nich utiekli živí a dostali sa do opevnených miest. 21 Všetok ľud sa živý a zdravý vrátil k Jozuemu do tábora v Makede a nikto sa neodvážil urobiť niečo proti Izraelcom. 22 Vtedy Jozue povedal: "Uvoľnite vchod do jaskyne a doveďte tých piatich kráľov z jaskyne ku mne!" 23 Urobili tak a vyviedli piatich kráľov z jaskyne k nemu: jeruzalemského kráľa, chebronského kráľa, jarmutského kráľa, lachišského kráľa a eglonského kráľa. 24 Keď vyviedli tých kráľov k Jozuemu, zvolal všetkých Izraelcov a povedal veliteľom bojovníkov, ktorí s ním boli v boji: "Poďte sem a položte nohu na šije týchto kráľov!" Oni pristúpili a položili nohy na ich šije. 25 Jozue im povedal: "Nebojte sa a nestrachujte sa, buďte silní a rozhodní, lebo takto urobí Jahve všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete." 26 Potom ich dal Jozue zabiť a obesiť na päť stromov a viseli na stromoch do večera. 27 V hodine západu slnka ich na Jozueho rozkaz sňali zo stromov a hodili do jaskyne, v ktorej sa skrývali. Ku vchodu do jaskyne nakládli veľké kamene, ktoré tam zostali až do dnešného dňa.

Vydobytie južných miest Kanaánu

28 V ten istý deň vydobyl Jozue Makedu. Pobil ju ostrím meča i s jej kráľom. Vydal ich kliatbe so všetkým živým v meste. Nikoho neponechal nažive, s kráľom Makedy urobil tak, ako urobil s kráľom Jericha.
29 Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Makedy do Libny a bojoval proti Libne. 30 Aj ju a jej kráľa dal Jahve do rúk Izraela, ktorý pobil ostrím meča všetko živé v nej a nijakému tvorovi nedal ujsť. S jej kráľom naložil tak, ako s kráľom Jericha. 31 Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Libny do Lachiša, ktorý obľahol a napadol. 32 Jahve vydal Lachiš do rúk Izraelu, ktorý ho na druhý deň zaujal a pobil ostrím meča všetko živé v ňom, ako urobil s Libnou. 33 Vtedy vyšiel gezerský kráľ Horam na pomoc Lachišu, ale Jozue ho porazil i jeho ľud tak, že ani jediného mu neponechal nažive. 34 Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Lachiša do Eglonu, ktorý obľahol a napadol. 35 V ten deň ho zaujali a pobili ostrím meča. V ten deň vydal kliatbe všetko, čo v ňom bolo živé, celkom tak, ako urobili s Lachišom. 36 Jozue a celý Izrael s ním vystúpili z Eglonu do Chebronu a napadli ho. 37 Zaujali ho a pobili ostrím meča i s jeho kráľom, so všetkými jeho mestami a so všetkým živým v nich. Nenechal nikoho nažive, ako to urobil s Eglonom. Vydal ho kliatbe a všetko živé v ňom. 38 Potom sa Jozue obrátil, a všetci Izraelci s ním, k Debiru a bojoval proti nemu. 39 Zaujal ho i s jeho kráľom a so všetkými jeho mestami. Pobili ich ostrím meča a vydali kliatbe všetkých živých v nich. Nenechal nikoho nažive. Ako urobil s Chebronom, tak urobil s Debirom a jeho kráľom, tak isto, ako urobil s Libnou a s jej kráľom.

Zhrnutie dobýjania Juhu

40 Tak Jozue vydobyl celú krajinu: vrchovinu, Negeb a Nížinu i zavlažované svahy so všetkými ich kráľmi. Nenechal pozostalých, vydal kliatbe všetko, čo len dýchalo, ako rozkázal Jahve, Boh Izraela.
41 Jozue si ich podmanil od Kadeš-Barney až po Gazu a ďalej celú krajinu Gošen až po Gabaon. 42 Všetkých týchto kráľov aj s ich územím Jozue zaujal na jeden raz, lebo Jahve, Boh Izraela, bojoval za Izrael. 43 Potom sa vrátil Jozue, a celý Izrael s ním, do tábora v Gilgale.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk