Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Ježiš ide do Jeruzalema na sviatok a vyučuje

1 Potom Ježiš chodil po Galilei, nechcel chodiť po Judei, lebo Židia ho chceli zabiť.
2 Bol blízko židovský sviatok Stanov. 3 Jeho bratia mu teda povedali: "Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! 4 Ak niekto chce byť verejne známy, nerobí svoje skutky v skrytosti. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu." 5 Neverili totiž v neho ani jeho bratia. 6 Ježiš im povedal: "Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť. Mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na tento sviatok. Ja na tento sviatok nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil." 9 Toto povedal a ostal v Galilei. 10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatok, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. 11 Židia ho cez sviatok hľadali a hovorili: "Kde je?" 12 Aj v zástupoch sa veľa o ňom pošepkávalo. Jedni hovorili: "Je dobrý." Iní hovorili: "Nie, ale zvádza ľud." 13 Nik však o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi. 14 Keď sa už polovica sviatku minula, vystúpil Ježiš do Chrámu a vyučoval. 15 Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v Písmach, keď sa neučil?" 16 Ježiš im odpovedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17 Kto chce plniť Božiu vôľu, pozná, či to učenie je z Boha, alebo či hovorím len sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom klamstva. 19 Či vám Mojžiš nedal Zákon? A nik z vás Zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?" 20 Zástup odpovedal: "Máš zlého ducha. Kto ťa chce zabiť?" 21 Ježiš im vravel: "Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku – hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov –, obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov Zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo!"

Diskusia ľudí o Kristovom pôvode

25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, ktorého chcú zabiť?
26 Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj vodcovia presvedčili, že on je Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je." 28 Ježiš učil v Chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A predsa som neprišiel sám od seba. Ale skutočne ma poslal ten, ktorý ma poslal. Toho vy nepoznáte. 29 Ja ho poznám, lebo prichádzam od neho a on ma poslal." 30 Chceli ho chytiť, ale nik nepoložil naňho ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Ježiš oznamuje svoj blízky odchod

31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: "Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?"
32 Farizeji sa dopočuli, že si ľud o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali stráže, aby ho chytili. 33 Vtedy Ježiš povedal: "Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať a nenájdete ma a kde som ja, tam vy prísť nemôžete." 35 Židia si hovorili medzi sebou: "Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Či pôjde k tým, čo sú roztrúsení medzi Grékmi, a učiť Grékov? 36 Čo znamenajú slová, ktoré povedal: "Budete ma hľadať a nenájdete ma a kde som ja, tam vy prísť nemôžete"?"

Prísľub živej vody

37 V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný, nech príde ku mne
38 a ten, ktorý verí vo mňa, nech pije! Ako hovorí Písmo: Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." 39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Nová diskusia o Kristovom pôvode

40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: "Toto je naozaj prorok."
41 Iní tvrdili: "To je Mesiáš." Ale iní namietali: "Vari z Galiley príde Mesiáš? 42 Nehovorí Písmo, že Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?" 43 Tak nastala preňho roztržka v zástupe. 44 Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nikto naňho nepoložil ruky. 45 Stráže sa vrátili k veľkňazom a farizejom. Tí sa ich pýtali: "Prečo ste ho nepriviedli?" 46 Strážcovia im povedali: "Nikdy tak človek nehovoril." 47 Farizeji im povedali: "Aj vy ste sa dali zaviesť? 48 Vari uveril v neho niekto z popredných ľudí alebo z farizejov? 49 Ale tento ľud, ktorý nepozná Zákon, je prekliaty." 50 Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: 51 "Či náš Zákon odsúdil človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?" 52 Odpovedali mu: "Vari aj ty si z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane."

Cudzoložná žena

53 Všetci sa vrátili domov.