Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Ježiš ide do Jeruzalema na sviatok a vyučuje

1 Potom Ježiš chodil po Galilei, nechcel chodiť po Judei, lebo Židia ho chceli zabiť.
2 Bol blízko židovský sviatok Stanov. 3 Jeho bratia mu teda povedali: "Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! 4 Ak niekto chce byť verejne známy, nerobí svoje skutky v skrytosti. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu." 5 Neverili totiž v neho ani jeho bratia. 6 Ježiš im povedal: "Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť. Mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na tento sviatok. Ja na tento sviatok nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil." 9 Toto povedal a ostal v Galilei. 10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatok, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. 11 Židia ho cez sviatok hľadali a hovorili: "Kde je?" 12 Aj v zástupoch sa veľa o ňom pošepkávalo. Jedni hovorili: "Je dobrý." Iní hovorili: "Nie, ale zvádza ľud." 13 Nik však o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi. 14 Keď sa už polovica sviatku minula, vystúpil Ježiš do Chrámu a vyučoval. 15 Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v Písmach, keď sa neučil?" 16 Ježiš im odpovedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17 Kto chce plniť Božiu vôľu, pozná, či to učenie je z Boha, alebo či hovorím len sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom klamstva. 19 Či vám Mojžiš nedal Zákon? A nik z vás Zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?" 20 Zástup odpovedal: "Máš zlého ducha. Kto ťa chce zabiť?" 21 Ježiš im vravel: "Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku – hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov –, obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov Zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo!"

Diskusia ľudí o Kristovom pôvode

25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, ktorého chcú zabiť?
26 Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj vodcovia presvedčili, že on je Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je." 28 Ježiš učil v Chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A predsa som neprišiel sám od seba. Ale skutočne ma poslal ten, ktorý ma poslal. Toho vy nepoznáte. 29 Ja ho poznám, lebo prichádzam od neho a on ma poslal." 30 Chceli ho chytiť, ale nik nepoložil naňho ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Ježiš oznamuje svoj blízky odchod

31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: "Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?"
32 Farizeji sa dopočuli, že si ľud o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali stráže, aby ho chytili. 33 Vtedy Ježiš povedal: "Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať a nenájdete ma a kde som ja, tam vy prísť nemôžete." 35 Židia si hovorili medzi sebou: "Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Či pôjde k tým, čo sú roztrúsení medzi Grékmi, a učiť Grékov? 36 Čo znamenajú slová, ktoré povedal: "Budete ma hľadať a nenájdete ma a kde som ja, tam vy prísť nemôžete"?"

Prísľub živej vody

37 V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný, nech príde ku mne
38 a ten, ktorý verí vo mňa, nech pije! Ako hovorí Písmo: Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." 39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Nová diskusia o Kristovom pôvode

40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: "Toto je naozaj prorok."
41 Iní tvrdili: "To je Mesiáš." Ale iní namietali: "Vari z Galiley príde Mesiáš? 42 Nehovorí Písmo, že Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?" 43 Tak nastala preňho roztržka v zástupe. 44 Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nikto naňho nepoložil ruky. 45 Stráže sa vrátili k veľkňazom a farizejom. Tí sa ich pýtali: "Prečo ste ho nepriviedli?" 46 Strážcovia im povedali: "Nikdy tak človek nehovoril." 47 Farizeji im povedali: "Aj vy ste sa dali zaviesť? 48 Vari uveril v neho niekto z popredných ľudí alebo z farizejov? 49 Ale tento ľud, ktorý nepozná Zákon, je prekliaty." 50 Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: 51 "Či náš Zákon odsúdil človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?" 52 Odpovedali mu: "Vari aj ty si z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane."

Cudzoložná žena

53 Všetci sa vrátili domov.