Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Rozmnoženie chlebov

1 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora.
2 Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. 4 Blízko bola Pascha, židovský sviatok. 5 Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chlieb, aby sa títo najedli?" 6 Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. 7 Filip mu odpovedal: "Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok." 8 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: 9 "Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby, ale čo je to pre toľkých?" 10 Ježiš povedal: "Usaďte ľudí!" Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. 11 Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj ryby, koľko chceli. 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné kúsky, aby nič nevyšlo nazmar!" 13 Pozbierali ich teda a zvyškami z piatich jačmenných chlebov, odrobinami, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. 14 Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet." 15 Ale keď Ježiš poznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znovu utiekol na vrch, celkom sám.

Ježiš prichádza k učeníkom kráčajúc po mori

16 Keď sa zvečerilo, jeho učeníci zišli k moru,
17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. 18 More bolo rozbúrené, lebo dul silný vietor. 19 Veslovali dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. Naľakali sa. 20 Ale on im povedal: "To som ja, nebojte sa!" 21 Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Reč v kafarnaumskej synagóge

22 Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loď, a vedeli, že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že učeníci sa odplavili sami.
23 Z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdal vďaky. 24 No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na lode, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 25 Keď ho našli na druhom brehu mora, povedali mu: "Rabbi, kedy si sem prišiel?" 26 Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka, lebo jeho potvrdil Boh Otec svojou pečaťou." 28 Povedali mu: "Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?" 29 Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého Boh poslal." 30 Povedali mu: "Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba." 32 Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. 33 Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva život svetu." 34 Povedali mu: "Pane, vždy nám dávaj taký chlieb." 35 Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädiť. 36 Ale už som vám povedal: Videli ste ma a nechcete veriť. 37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, 38 veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 39 A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som ho vzkriesil v posledný deň. 40 Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň." 41 Židia na neho šomrali, lebo povedal: "Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba," 42 a hovorili: "Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda môže hovoriť: Zostúpil som z neba?" 43 Ježiš im odpovedal: "Nešomrite medzi sebou! 44 Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. 45 U Prorokov je napísané: Všetkých bude učiť Boh. Každý, kto počúva Otca a vstúpil do jeho školy, prichádza ku mne. 46 Nie, že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý prišiel od Boha, ten videl Otca. 47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nik, kto bude z neho jesť, nezomrel. 51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?" 53 Vtedy im Ježiš povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je skutočný pokrm a moja krv je skutočný nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky." 59 Toto povedal, keď učil v synagóge v Kafarnaume. 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?" 61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a povedal im: "Toto vás pohoršuje? 62 A čo, keď uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? 63 Duch dáva život, telo samo nič neznamená. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a sú život. 64 Ale sú niektorí medzi vami, čo neveria." Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. 65 A povedal: "Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec." 66 Vtedy sa mnohí z jeho učeníkov stiahli a už s ním nechodili.

Petrovo vyznanie

67 Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy chcete odísť?"
68 Odpovedal mu Šimon Peter: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. 69 A my veríme a my sme poznali, že ty si ten Boží Svätý." 70 Ježiš im odpovedal: "Či som si vás nevyvolil ja, a to Dvanástich? A jeden z vás je diabol." 71 To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal vydať, on, jeden z Dvanástich.