Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Zjavenie na brehu Tiberiadského jazera

1 Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto:
2 Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im povedal: "Idem loviť ryby." Povedali mu: "Pôjdeme aj my s tebou." Išli, nastúpili na loď, ale tej noci nechytili nič. 4 Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. 5 Ježiš im povedal: "Deti, máte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "Nemáme." 6 On im povedal: "Hoďte sieť z pravej strany lode a nájdete." Hodili teda a pre množstvo rýb nevládali sieť vytiahnuť. 7 Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: "To je Pán." Len čo Šimon Peter počul, že to je Pán, pripásal si šaty, bol totiž nahý, a skočil do mora. 8 Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. 9 Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im povedal: "Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!" 11 Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb, bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa neroztrhla. 12 Ježiš im povedal: "Poďte jesť!" Nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: "Kto si?", lebo vedeli, že je to Pán. 13 Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. 14 To sa Ježiš zjavil učeníkom už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. 15 Keď poraňajkovali, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky." 16 Povedal mu znovu druhýkrát: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" 17 Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád?" Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Miluješ ma?", a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce! 18 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, roztiahneš si ruky a iný ťa opáše a povedie ťa, kam nechceš." 19 To povedal, aby naznačil, akou smrťou Peter oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: "Poď za mnou!" 20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: "Pane, kto ťa zradí?" 21 Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: "Pane, a čo bude s týmto?" 22 Ježiš mu odpovedal: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty poď za mnou!" 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš nepovedal Petrovi: "Neumrie." ale: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem (čo ťa do toho)?"

Záver

24 To je ten učeník, ktorý o tých veciach vydáva svedectvo a toto napísal, a my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
25 Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna napísať, myslím, že ani celý svet by nestačil na knihy, ktoré by sa mali napísať.