Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Zajatie Ježiša

1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada, do ktorej vošiel on i jeho učeníci.
2 O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. 3 Judáš viedol oddiel a stráž od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. 4 Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: "Koho hľadáte?" 5 Odpovedali mu: "Ježiša Nazaretského." Povedal im: "Ja som." S nimi bol aj zradca Judáš. 6 Keď im Ježiš povedal: "Ja som," cúvli a popadali na zem. 7 Znova sa ich teda spýtal: "Koho hľadáte?" Oni povedali: "Ježiša Nazaretského." 8 Ježiš odpovedal: "Povedal som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!", 9 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal: "Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného." 10 Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. 11 Ježiš povedal Petrovi: "Vlož meč do pošvy! Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?"

Ježiš pred Annášom a Kajfášom. Peter zapiera Ježiša

12 Vojenský oddiel, veliteľ a židovskí strážnici Ježiša chytili a poviazali ho.
13 Najprv ho priviedli k Annášovi, bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roku. 14 Práve Kajfáš poradil Židom: "Je lepšie, keď zomrie jeden človek za ľud." 15 Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora, 16 Peter však zostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. 17 Tu slúžka vrátnička povedala Petrovi: "Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?" On vravel: "Nie som." 18 Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. 19 Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. 20 Ježiš mu odpovedal: "Ja som verejne hovoril svetu. Učil som vždy v synagóge a v Chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. 21 Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril." 22 Ako to povedal, jeden z prítomných strážnikov dal Ježišovi zaucho a povedal: "Tak odpovedáš veľkňazovi?" 23 Ježiš mu odpovedal: "Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?" 24 Nato ho Annáš poslal zviazaného k veľkňazovi Kajfášovi. 25 Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. Pýtali sa ho: "Nie si aj ty z jeho učeníkov?" On zaprel a povedal: "Nie som." 26 Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel: "A nevidel som ťa s ním v záhrade?" 27 Peter znovu zaprel; a hneď zaspieval kohút.

Ježiš pred Pilátom

28 Od Kajfáša viedli Ježiša do pretória. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili, aby mohli jesť Paschu.
29 Vyšiel teda k nim Pilát a opýtal sa: "Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?" 30 Odpovedali mu: "Keby tento človek nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali." 31 Pilát im povedal: "Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho Zákona!" Židia mu odpovedali: "Nám nie je povolené nikoho usmrtiť." 32 To aby sa splnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. 33 Pilát vošiel opäť do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: "Si ty židovský kráľ?" 34 Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?" 35 Pilát odpovedal: "Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?" 36 Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji ľudia by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto." 37 Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas." 38 Pilát mu povedal: "Čo je pravda?" Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im: "Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. 39 Je však u vás zvykom, že vám prepúšťam na Paschu jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?" 40 Oni znovu kričali: "Toho nie, ale Barabáša!" A Barabáš bol zbojník.