Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Ježišova modlitba

1 Toto povedal Ježiš a potom pohliadnuc k nebu hovoril: "Otče, prišla hodina: osláv svojho Syna, aby Syn mohol osláviť teba.
2 Lebo ty si mu dal moc nad každým človekom, aby dal večný život všetkým, ktorých si mu zveril. 3 Toto je večný život: poznať teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal: Ježiša Krista. 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 5 A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako vznikol svet. 6 Tvoje meno som zjavil ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slová. 7 Teraz poznali, že všetko, čo si im dal, je od teba. 8 Lebo slová, ktoré si dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a skutočne poznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. 9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 Všetko, čo je moje, je tvoje a čo je tvoje, je moje a v nich som oslávený. 11 Ja už nezostávam vo svete, oni zostávajú a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. 12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. 13 Ale teraz idem k tebe a toto hovorím ešte na svete, aby mali v sebe plnosť mojej radosti. 14 Odovzdal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. 16 Oni nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 17 Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. 18 Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta 19 a za nich sa posväcujem obetovaním seba samého, aby aj oni boli posvätení v pravde. 20 Neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí vďaka ich slovu uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, 23 ja v nich a ty vo mne. Nech sú dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si miloval mňa. 24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. 25 Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal i oni poznali, že si ma ty poslal. 26 Zjavil som im teba a ešte zjavím, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som bol v nich aj ja."