Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

1 Neznepokojujte sa vo svojom srdci! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto? 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte." 5 Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?" 6 Ježiš mu povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už odteraz ho poznáte a videli ste ho." 8 Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí." 9 Ježiš mu povedal: "Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš povedať: "Ukáž nám Otca!"? 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a že Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi! Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Verte aspoň pre tie skutky! 12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám; ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky, 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo ostáva u vás a bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého." 22 Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: "Pane, ako to, že seba máš zjaviť nám, a nie svetu?" 23 Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo; potom aj môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 24 Ale ten, kto ma nemiluje, moje slová nezachováva. A slovo, ktoré počúvate, nie je moje, ale slovo Otca, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. 26 Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj vlastný pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam pokoj, aký dáva svet. Neznepokujte sa vo svojom srdci a nestrachujte sa! 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam, ale vrátim sa k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 Povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stalo, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, 31 ale treba, aby svet poznal, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!