Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Umývanie nôh

1 Pred sviatkom Paschy Ježiš vedel, že nadišla hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. Milujúc svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.
2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, 3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu sa vracia, 4 vstal od večere, zobliekol si vrchný odev, vzal uterák a opásal si ho. 5 Potom nalial vodu do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich uterákom, ktorým bol opásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?" 7 Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš." 8 Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou." 9 Šimon Peter mu povedal: "Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!" 10 Ježiš mu nato: "Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať: je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci." 11 Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: "Nie všetci ste čistí." 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znovu si sadol k stolu a povedal im: "Rozumiete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: Učiteľ a Pán a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, čo ho poslal. 17 Keď to viete, budete šťastní, ak podľa toho budete aj konať. 18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: Ten, ktorý je môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. 20 Veru, veru hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal."

Oznámenie Judášovej zrady

21 Keď to Ježiš povedal, vzrušil sa v duchu a takto dosvedčil: "Veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí."
22 Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. 23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol pri stole celkom naproti Ježišovi. 24 Jemu dal Peter znak, aby sa opýtal: "Kto je to, o kom hovorí?" 25 Ten sa ihneď naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: "Pane, kto je to?" 26 Ježiš odpovedal: "Ten, komu podám namočenú smidku." Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 Po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: "Čo robíš, rob rýchlo!" 28 Ale nik zo spolustolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29 Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: "Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatok," alebo aby dal niečo chudobným. 30 Hneď, ako Judáš prijal smidku, vyšiel von. A bola noc.

Rozlúčka

31 Keď vyšiel von, Ježiš povedal: "Teraz je oslávený Syn človeka a v ňom je oslávený Boh.
32 Ak je Boh oslávený v ňom, aj jeho Boh v sebe oslávi a čoskoro ho oslávi. 33 Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam: Milujte jeden druhého; ako som ja miloval vás, tak aj vy milujte jeden druhého. 35 Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." 36 Šimon Peter sa ho opýtal: "Pane, kam ideš?" Ježiš mu odpovedal: "Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr." 37 Peter mu povedal: "Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba." 38 Ježiš odpovedal: "Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Ani kohút nezaspieva, a trikrát ma zaprieš.