Dve percentá (2 %)

12. kapitola

Pomazanie v Betánii

1 Šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych.
2 Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. 3 Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. 4 Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: 5 "Prečo nepredali túto voňavku za tristo denárov a nerozdelili ich chudobným?" 6 Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej, mal spoločnú pokladňu a kradol z nej, čo do nej vkladali. 7 Ježiš povedal: "Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu! 8 Chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nebudete mať vždy." 9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára. 11 lebo preňho mnohí Židia odchádzali od nich a uverili v Ježiša.

Ježišov mesiášsky vstup do Jeruzalema

12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.
13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: "Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!" 14 Ježiš si našiel oslíka a sadol si naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, Dcéra sionská. Pozri, tvoj kráľ prichádza sediaci na oslíkovi, na mláďati oslice. 16 Jeho učeníci tomu najprv nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. 17 Zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. 18 Zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Farizeji si hovorili medzi sebou: "Vidíte, že nič nezmôžeme. Pozrite, celý svet ide za ním!"

Ježiš oznamuje, že bude oslávený svojou smrťou

20 Niektorí z tých, čo cez sviatok prišli ako pútnici klaňať sa Bohu, boli Gréci.
21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chceme vidieť Ježiša." 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, keď má byť oslávený Syn človeka. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. 26 Ak mi niekto chce slúžiť, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj sluha. Kto bude slúžiť mne, toho poctí môj Otec. 27 Teraz je moja duša znepokojená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv svoje meno!" Z neba vtedy zaznel hlas: "Už som oslávil a ešte oslávim." 29 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: "Anjel s ním hovoril." 30 Ježiš povedal: "Tento hlas nezaznel kvôli mne, ale kvôli vám. 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. 32 A ja, keď budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe." 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. 34 Vtedy mu zástup odpovedal: "My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš zostane naveky. Ako teda môžeš hovoriť: "Syn človeka musí byť vyzdvihnutý?" Kto je ten Syn človeka?" 35 Ježiš im povedal: "Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. 36 Kým máte svetlo, verte vo svetlo, aby ste sa stali synmi svetla." Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi.

Záver: Nevera Židov

37 Hoci pred nimi urobil toľké znamenia, neverili v neho,
38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril našim slovám? Komu bola odhalená Božia moc? 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: 40 Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 41 Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. 42 Predsa však aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, 43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu. 44 Ježiš hlasne zvolal: "Kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja, svetlo, som prišiel na svet, aby nik, kto verí vo mňa, nezostal v tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijme moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám od seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám hovoriť a čo rozhlásiť. 50 A ja viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec."