Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Vzkriesenie Lazára

1 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty.
2 Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. 3 Preto mu sestry poslali odkaz: "Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý." 4 Keď to Ježiš počul, povedal: "Táto choroba nevedie k smrti, je na Božiu slávu: aby ňou bol oslávený Boží Syn." 5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. 6 Keď počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. 7 Až potom povedal učeníkom: "Poďme znovu do Judey." 8 Učeníci mu vraveli: "Rabbi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať, a zasa ta ideš?" 9 Ježiš odpovedal: "Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. 10 Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo nemá svetlo." 11 Toto povedal a dodal: "Náš priateľ Lazár zaspal, ale idem ho zobudiť." 12 Učeníci mu povedali: "Pane, ak spí, ozdravie." 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: "Lazár zomrel. 15 A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!" 16 Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: "Poďme aj my a umrime s ním." 17 Keď ta Ježiš prišiel, našiel Lazára už štyri dni v hrobe. 18 Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií, 19 a tak prišlo veľa Židov k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. 20 Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala sedieť doma. 21 Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. 22 Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá." 23 Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane." 24 Marta mu povedala: "Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň." 25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a živote. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?" 27 Povedala mu: "Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý prichádza na svet." 28 Keď to povedala, odišla zavolať svoju sestru Máriu; potichu jej vravela: "Učiteľ je tu a volá ťa." 29 Len čo to Mária počula, vstala a išla k nemu. 30 Ježiš ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. 31 Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že sa ide vyplakať k hrobu. 32 Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, vrhla sa mu k nohám a povedala mu: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol býval zomrel." 33 Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený 34 sa opýtal: "Kde ste ho položili?" Povedali mu: "Pane, poď sa pozrieť." 35 a Ježiš zaplakal. 36 Židia povedali: "Pozrite, ako ho miloval!" 37 Ale niektorí z nich hovorili: "Nemohol on, ktorý otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?" 38 Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. 39 Ježiš povedal: "Odvaľte kameň!" Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: "Pane, už páchne, veď je tam už štvrtý deň." 40 Ježiš jej vravel: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?" 41 Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: "Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. 42 Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale hovorím to kvôli zástupu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal." 43 Keď to povedal, zvolal mocným hlasom: "Lazár, poď von!" 44 Mŕtvy vyšiel, nohy a ruky ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: "Rozviažte ho a nechajte odísť!"

Židovskí vodcovia rozhodnú o Ježišovej smrti

45 Mnohí zo Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho.
46 No niektorí z nich odišli k farizejom a rozprávali im, čo Ježiš urobil. 47 Veľkňazi a farizeji zvolali sanhedrin a hovorili: "Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. 48 Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám naše Sväté Miesto i národ." 49 Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: "Vy neviete nič. 50 Nemyslíte, že je vo vašom záujme, aby zomrel jeden človek za ľud a nezahynul celý národ?" 51 Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ 52 a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. 53 V ten istý deň sa rozhodli, že ho zabijú. 54 Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.

Blízkosť Paschy

55 Blízko bola židovská Pascha a mnohí z krajiny šli pred Paschou do Jeruzalema očistiť sa.
56 Hľadali Ježiša a ako stáli v Chráme, navzájom si hovorili: "Čo myslíte? Príde na sviatok?" 57 Ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť.