Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Mravná skazenosť Judey

1 Kiežby som našiel v pustej krajine prístrešie pri ceste! Zanechal by som svoj ľud a odišiel ďaleko od nich. Lebo všetci sú cudzoložníci, tlupa zradcov.
2 Jazyk je im zbraňou, natiahnutým lukom. Pánom v krajine je lož, a nie pravda. Bežia z jedného hriechu do druhého, ale o mňa sa nestarajú. To je Jahveho výrok. 3 Každý chráň sa svojho priateľa, ani bratovi nedôveruj! Brat klame brata a priateľ osočuje priateľa. 4 Každý klame svojho priateľa, nehovoria pravdu, navykli si hovoriť lži, vysiľujú sa zlým správaním. 5 Bývaš medzi podvodníkmi. Z neúprimnosti ma nechcú poznať. Jahveho výrok. 6 Preto takto hovorí Jahve Cebaot: "Hľa, ja ich pretavím v kotle a preskúmam, nič iné nemožno urobiť pre môj ľud! 7 Ich jazyk je smrtiaci šíp, ich slová samý podvod; ústami želajú druhovi pokoj, ale v srdci pascu mu pripravujú. 8 A za všetko toto by som ich nemal trestať? – Jahveho výrok. – Nemal by som sa pomstiť na takomto ľude?"

Žalospev na Sion

9 Nad horami zaplačem a zakvílim, zaspievam žalospev nad pasienkami v stepi. Lebo sú vypálené, nik tade nechodí, nepočuť tam hlasy stád. Nebeské vtáky i poľné zvieratá, všetky utiekli, všetko zmizlo.
10 "Jeruzalem obrátim na hŕbu skál, na brloh šakalov, judské mestá na púšť bez obyvateľov." 11 Kto je dosť múdry, aby to pochopil? Komu to Jahve povedal, aby to oznámil? Prečo je krajina zničená, spálená ako púšť, kade nik nechodí? 12 Jahve hovorí: "To preto, že opustili môj Zákon, ktorý som im dal. Nepočúvali môj hlas, nenasledovali ho, 13 ale nasledovali svoje zatvrdnuté srdce, nasledovali Baalov, ako ich učili ich otcovia." 14 Preto takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: "Hľa, ja nakŕmim tento ľud palinou a napojím ho otrávenou vodou. 15 Rozoženiem ich medzi národy, ktoré nepoznali ani oni, ani ich otcovia. Vyšlem za nimi meč, aby ich stíhal, kým ich nevyhubím." 16 Takto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Zavolajte oplakávačky, nech prídu! Pošlite tie najzbehlejšie, nech prídu! 17 Rýchlo! Nech začnú nad nami nariekať! Aby nám oči ronili slzy, aby sa nám viečka plačom zmáčali! 18 Áno! Nárek počuť zo Sionu: Ach, násilie na nás spáchali, strašne nás zhanobili! Ach, musíme opustiť svoju vlasť, rozbúrali naše domy! 19 Počujte, vy ženy, Jahveho slovo! Nech vaše uši prijmú jeho slovo, aby ste mohli naučiť svoje dcéry tento žalospev, aby naučili jedna druhú tento nárek: 20 "Smrť k nám preliezla cez okná, vošla do našich palácov! Deti skosila prostred ulice, mládencov na námestiach. 21 Hovor! Takýto je Jahveho výrok: Mŕtvoly ľudí ležia ako hnoj na poli, ako snopy za žencom a nikto ich nezbiera!"

Pravá múdrosť

22 Takto hovorí Jahve: "Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou, boháč nech sa nepýši svojím bohatstvom!
23 Ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli tým, že je múdry, lebo pozná mňa, lebo ja som Jahve, ktorý prejavuje lásku, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v tomto mám záľubu." To je Jahveho výrok.

Obriezka nie je zárukou

24 "Hľa, prichádzajú dni – Jahveho výrok – keď potrescem všetkých obrezaných, ktorí sú obrezaní iba telom:
25 Egypt, Júdu, Edom, synov Ammonových, Moab a všetkých, čo si holia sluchy a bývajú na púšti. Lebo všetky tieto národy spolu s Izraelom majú neobrezané, nešľachetné srdcia."