Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Mravná skazenosť Judey

1 Kiežby som našiel v pustej krajine prístrešie pri ceste! Zanechal by som svoj ľud a odišiel ďaleko od nich. Lebo všetci sú cudzoložníci, tlupa zradcov.
2 Jazyk je im zbraňou, natiahnutým lukom. Pánom v krajine je lož, a nie pravda. Bežia z jedného hriechu do druhého, ale o mňa sa nestarajú. To je Jahveho výrok. 3 Každý chráň sa svojho priateľa, ani bratovi nedôveruj! Brat klame brata a priateľ osočuje priateľa. 4 Každý klame svojho priateľa, nehovoria pravdu, navykli si hovoriť lži, vysiľujú sa zlým správaním. 5 Bývaš medzi podvodníkmi. Z neúprimnosti ma nechcú poznať. Jahveho výrok. 6 Preto takto hovorí Jahve Cebaot: "Hľa, ja ich pretavím v kotle a preskúmam, nič iné nemožno urobiť pre môj ľud! 7 Ich jazyk je smrtiaci šíp, ich slová samý podvod; ústami želajú druhovi pokoj, ale v srdci pascu mu pripravujú. 8 A za všetko toto by som ich nemal trestať? – Jahveho výrok. – Nemal by som sa pomstiť na takomto ľude?"

Žalospev na Sion

9 Nad horami zaplačem a zakvílim, zaspievam žalospev nad pasienkami v stepi. Lebo sú vypálené, nik tade nechodí, nepočuť tam hlasy stád. Nebeské vtáky i poľné zvieratá, všetky utiekli, všetko zmizlo.
10 "Jeruzalem obrátim na hŕbu skál, na brloh šakalov, judské mestá na púšť bez obyvateľov." 11 Kto je dosť múdry, aby to pochopil? Komu to Jahve povedal, aby to oznámil? Prečo je krajina zničená, spálená ako púšť, kade nik nechodí? 12 Jahve hovorí: "To preto, že opustili môj Zákon, ktorý som im dal. Nepočúvali môj hlas, nenasledovali ho, 13 ale nasledovali svoje zatvrdnuté srdce, nasledovali Baalov, ako ich učili ich otcovia." 14 Preto takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: "Hľa, ja nakŕmim tento ľud palinou a napojím ho otrávenou vodou. 15 Rozoženiem ich medzi národy, ktoré nepoznali ani oni, ani ich otcovia. Vyšlem za nimi meč, aby ich stíhal, kým ich nevyhubím." 16 Takto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Zavolajte oplakávačky, nech prídu! Pošlite tie najzbehlejšie, nech prídu! 17 Rýchlo! Nech začnú nad nami nariekať! Aby nám oči ronili slzy, aby sa nám viečka plačom zmáčali! 18 Áno! Nárek počuť zo Sionu: Ach, násilie na nás spáchali, strašne nás zhanobili! Ach, musíme opustiť svoju vlasť, rozbúrali naše domy! 19 Počujte, vy ženy, Jahveho slovo! Nech vaše uši prijmú jeho slovo, aby ste mohli naučiť svoje dcéry tento žalospev, aby naučili jedna druhú tento nárek: 20 "Smrť k nám preliezla cez okná, vošla do našich palácov! Deti skosila prostred ulice, mládencov na námestiach. 21 Hovor! Takýto je Jahveho výrok: Mŕtvoly ľudí ležia ako hnoj na poli, ako snopy za žencom a nikto ich nezbiera!"

Pravá múdrosť

22 Takto hovorí Jahve: "Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou, boháč nech sa nepýši svojím bohatstvom!
23 Ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli tým, že je múdry, lebo pozná mňa, lebo ja som Jahve, ktorý prejavuje lásku, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v tomto mám záľubu." To je Jahveho výrok.

Obriezka nie je zárukou

24 "Hľa, prichádzajú dni – Jahveho výrok – keď potrescem všetkých obrezaných, ktorí sú obrezaní iba telom:
25 Egypt, Júdu, Edom, synov Ammonových, Moab a všetkých, čo si holia sluchy a bývajú na púšti. Lebo všetky tieto národy spolu s Izraelom majú neobrezané, nešľachetné srdcia."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk