Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

1 V tom čase – Jahveho výrok – vyhodia z hrobov kosti judských kráľov, kosti kniežat, kosti kňazov, kosti prorokov a kosti obyvateľov Jeruzalema. 2 Porozhadzujú ich pred slnko, mesiac a pred celé vojsko nebeských hviezd, ktoré milovali a uctievali, ktoré nasledovali, s ktorými sa radili a ktorým sa klaňali. Tie kosti už nepozbierajú, ani znovu nepochovajú, ale zostanú ležať na zemi ako hnoj. 3 Všetci, ktorí z tohto zlého pokolenia zostanú nažive na miestach, kdekoľvek ich vyženiem, radšej by boli mŕtvi, ako živí." To je výrok Jahveho Cebaot.

Hrozby, sťažnosti a poučenia. Poblúdenie Izraela

4 Povieš im: Takto hovorí Jahve. Ak niekto padne, či nechce znovu vstať?
5 Ak niekto zablúdi, či sa späť nevráti? Prečo je tento ľud neverný, prečo je Jeruzalem neverný nenávratne? Prečo sa pridŕžajú klamstva a odmietajú obrátiť sa? 6 Pozorne som ich počúval, ale nehovoria ani slovo pravdivé, ani jeden hriešnik svoj hriech neželie, nikto nepovie: "Čo som to len urobil?" Všetci bežia vo svojom behu sťa kôň, čo sa rúti do boja. 7 Aj bocian na nebeskej oblohe pozná čas, kedy sa sťahovať, hrdlička, žeriav i lastovička zadržia čas, kedy sa vrátiť. Ale môj ľud nepozná Jahveho poriadok!

Zákon je v rukách kňazov

8 Ako môžete povedať: "My sme múdri, my máme Jahveho zákon!" Veď pisári svojím lživým perom zmenili ho na lož.
9 Mudrci zostali v hanbe, zdesili sa, lebo uviazli v osídle. Hľa, oni pohrdli Jahveho slovom! Akú to majú múdrosť?

Zopakovanie výstražného výroku

10 Preto ich ženy odovzdám iným, ich polia podmaniteľom. Pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sa zháňajú za nespravodlivým ziskom, tak proroci, ako kňazi páchajú podvody.
11 Robia sa, že liečia rany môjho ľudu, a hovoria: "Všetko je v poriadku!" Ale nič nie je v poriadku! 12 Vari sa hanbia za svoje hanobné skutky? Čoby sa hanbili! Tí sa už ani červenať nevedia! Preto popadajú s tými, čo padajú, zrútia sa, keď prídem trestať, hovorí Jahve.

Hrozby proti vinici – Judei

13 "Pozbieram a zničím ich, – Jahveho výrok – lebo nebolo hrozno na viniči, na figovníku neboli figy, ešte aj lístie uvädlo, preto ich vydám tým, čo ich pošliapu!
14 Prečo ešte čakáme? Nastúpte! Utiahnime sa do opevnených miest, nech tam zamĺkneme mŕtvi! Jahve, náš Boh, nás umlčí, dal sa nám napiť otrávenej vody, lebo sme zhrešili proti nemu! 15 Dúfali sme v pokoj, ale neprišlo nič dobré. Čakali sme, že príde čas na zacelenie rán, ale tu je nová hrôza! 16 Od Danu, zo severu, počuť fŕkanie jeho koní, zem sa otriasa erdžaním jeho žrebcov. Prichádza nepriateľ, vyžerú zem a jej úrodu, mestá a ich obyvateľov. 17 Hľa, posielam proti vám jedovaté hady, ktoré sa nedajú zaklínať, a budú vás hrýzť." To je Jahveho výrok.

Prorokov žalospev pri vypuknutí hladu

18 Ach, nevyliečiteľný je môj zármutok, žiaľ sa ma zmocňuje, zlyháva mi srdce.
19 Ach! To volá o pomoc dcéra môjho ľudu z ďalekej krajiny: "Či Jahve už nie je na Sione? Či jeho Kráľ už tam nesídli?" (Prečo ma popudzujú svojimi modlami, ničomnosťami, čo prišli z cudziny?) 20 "Prešla už žatva, leto pominulo a nám neprišla záchrana!" 21 Ranený som ranou môjho drahého ľudu, skľúčený smútkom, zachvátený hrôzou. 22 Či niet balzamu v Galaáde? Či tam nemajú lekára? Prečo teda nezacelia rany môjmu drahému ľudu? 23 Kiež by sa mi hlava zmenila na studňu a moje oči na pramene sĺz, aby som oplakával dňom-nocou povraždených môjho drahého ľudu!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk