Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Pravá bohoslužba a) Útok na Chrám

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi:
2 "Staň si do brány Jahveho chrámu a tam urob toto vyhlásenie: Počujte Jahveho slovo všetci Júdovci, ktorí cez tieto brány prichádzate klaňať sa Jahvemu! 3 Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Napravte svoj život a svoje skutky a ja vás nechám bývať na tomto mieste! 4 Neubezpečujte sa klamlivými slovami: Toto miesto je Jahveho chrám, Jahveho chrám, Jahveho chrám! 5 Ak napravíte svoj život a svoje skutky, ak naozaj zachováte spravodlivosť jeden voči druhému, 6 ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ak nebudete vylievať nevinnú krv na týchto miestach, ak nebudete behať za cudzími bohmi na vašu vlastnú škodu, 7 vtedy vás nechám bývať na tomto mieste, v zemi, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov. 8 Ale vy sa spoliehate na lživé slová, ktoré sú nanič. 9 Čože! Vy kradnete, vraždíte, cudzoložíte, krivo prisaháte, obetujete Baalovi a vláčite sa za falošnými bohmi, ktorých ste nepoznali, 10 potom prídete sem, postavíte sa predo mňa v tomto Chráme, ktorý nesie moje meno, a hovoríte: "Tu sme bezpeční," aby ste mohli ďalej páchať tie ohavnosti! 11 Či si myslíte, že tento môj dom sa stal pelechom lotrov? Ale ja to všetko jasne vidím. To je Jahveho výrok. 12 Choďte k mojej svätyni do Šíla, kde som kedysi pripravil príbytok svojmu Menu, a prizrite sa, čo som s ním urobil pre zlobu môjho izraelského ľudu. 13 A teraz ste urobili všetko toto – Jahveho výrok – a nepočúvali ste ma, keď som vám hovoril naliehavo, znovu a znovu, a na moje výzvy ste nedali odpoveď, 14 preto to, čo som urobil so Šílom, urobím aj tomuto Chrámu, ktorý nesie moje Meno a na ktorý sa tak spoliehate, lebo som ho dal vám a vašim otcom. 15 Odvrhnem vás spred seba, ako som odvrhol všetkých vašich bratov, celé Efraimovo potomstvo.

b) Cudzí bohovia

16 A ty nepros za tento ľud! Nevysielaj za nich ani prosby, ani modlitby, nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevyslyším.
17 Či nevidíš, čo robia v judských mestách a na jeruzalemských uliciach? 18 Deti zbierajú drevo, otcovia zapaľujú oheň, ženy miesia cesto na koláče pre Kráľovnú nebies. Potom lejú obety cudzím bohom, aby ma ranili. 19 Ale či to rania mňa? – Jahveho výrok. – Nie. Ale samých seba na svoju vlastnú hanbu. 20 Preto – hovorí Pán Jahve: Dajte si pozor! Môj hnev a moje rozhorčenie sa vyleje na toto miesto, na ľudí, na zvieratá, na poľné stromy a na úrodu zeme. Môj hnev bude horieť tak, že ho nik nebude môcť uhasiť."

c) Bohoslužba bez vernosti

21 Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: "Pridajte k svojim obetám celopaly a jedzte z nich mäso!
22 Lebo o celopaloch a obetách som nič nepovedal, ani nič neprikázal vašim otcom, keď som ich vyviedol z Egypta. 23 Ale toto som im prikázal: Počúvajte môj hlas, potom budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Žite podľa mojich prikázaní, ak chcete, aby sa vám vodilo dobre. 24 Ale oni nepočúvali, nevenovali tomu pozornosť. Žili podľa svojich rozmarov so zatvrdilým srdcom, hľadeli naspäť, a nie dopredu. 25 Odo dňa, keď vaši otcovia vyšli z Egypta, až podnes, posielal som vám toľkých mojich sluhov, prorokov, a to každodenne a neúnavne. 26 Ale oni ma nepočúvali, nevenovali mi pozornosť, zatvrdili sa a boli horší ako ich otcovia. 27 Keď im to všetko porozprávaš, nebudú ťa počúvať. Budeš ich volať, ale oni ti nedajú odpoveď. 28 Povedz im teda: Toto je ľud, ktorý nepočúva Jahveho, svojho Boha, a nechce prijať poučenie. Vernosť zahynula, nepočuť ju z ich úst.

d) Opäť modloslužba: hrozba vyhnanstva

29 Ó, Jeruzalem, ostrihaj si svoje dlhé vlasy a odhoď ich! Zaspievaj žalospev na holých návršiach! Lebo Jahve zavrhol a opustil pokolenie, ktoré ho hnevá!
30 Hej. Synovia Júdu páchali, čo sa mi nepáči. – To je Jahveho výrok. – Poškvrnili Chrám, ktorý nesie moje Meno, svojimi ohavnosťami. 31 Postavili svätyňu v Tofete v Doline Ben-Hinnom, aby tam pálili svojich synov a dcéry, čo nebol môj príkaz, na čo som nikdy ani nepomyslel. 32 Preto prídu dni – to je Jahveho výrok –, keď sa to nebude volať Tofet ani Dolina Ben-Hinnom, ale Dolina Vraždenia. V Tofete budú pochovávať pre nedostatok miesta. 33 Vtedy budú mŕtvoly tohto ľudu potravou nebeského vtáctva a divej zveri a nik ich nebude odháňať. 34 Z judských miest a z ulíc Jeruzalema zaženiem výkriky radosti a plesania, volanie ženícha a hlas nevesty, lebo krajina sa zmení na trosky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk