Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Znovu o vpáde

1 Zachráňte sa, synovia Benjamínovi, vyjdite z Jeruzalema! Zatrúbte na roh v Tekoe! Zapáľte výstražné ohne na Bet-Kereme! Lebo od severu hrozí nešťastie, preveľká pohroma!
2 Tú krásnu a jemnú Sionskú dcéru zničím. 3 Tú, ku ktorej prichádzajú pastieri a privádzajú svoje stáda. Okolo nej stavajú svoje stany a každý vypása svoju časť. 4 Vyhláste proti nej svätú vojnu! Hor’ sa! Napadnime ju cez poludnie! Príliš neskoro! Deň sa skláňa k západu, večerné tiene sa dĺžia. 5 Hor’ sa! Napadnime ju v noci! Zničme jej paláce! 6 Lebo toto hovorí Jahve Cebaot: "Povytínajte stromy! Proti Jeruzalemu zdvihnite násypy! To mesto musí byť strestané, lebo je plné násilností! 7 Ako zo studne vyviera voda, tak z neho vyviera zloba. Násilie a útlak sa v ňom ozývajú, choroby a rany mám stále pred sebou. 8 Naprav sa, Jeruzalem! Inak sa moja duša odvráti od teba a zmením ťa v púšť, v krajinu, kde nik nemôže bývať." 9 Toto hovorí Jahve Cebaot: "Paberkuj, paberkuj ako na vinici, čo zostalo z Izraela! Prejdi rukou pomedzi viniče ešte raz ako vinohradník!" 10 Komu mám ešte hovoriť, komu mám predniesť výstrahu? Kto ma vypočuje? Ach! Uši majú hluché, nemôžu ma počúvať. Ach! Jahveho slovo majú na žart, už sa im nepáči. 11 Ach, som naplnený Jahveho hnevom, nemôžem ho zdržať. Vylejem ho teda na dieťa na ulici a tiež na húfy mládencov. "Lebo všetci padnú do zajatia: muži i ženy, dospelí chlapi i starci. 12 Ich domy prejdú na iných, taktiež ich polia, ako aj ženy. Lebo vystieram ruku proti obyvateľom tejto krajiny." To je Jahveho výrok. 13 Pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sa zháňajú za nespravodlivým ziskom, tak proroci, ako kňazi páchajú podvody. 14 Robia sa, že liečia rany môjho ľudu, a hovoria: "Všetko je v poriadku!" Ale nič nie je v poriadku! 15 Vari sa hanbia za svoje hanobné skutky? Čoby sa hanbili! Tí sa už ani červenať nevedia! "Preto popadajú s tými, čo padajú, zrútia sa, keď prídem trestať," hovorí Jahve. 16 Toto hovorí Jahve: "Postavte sa na križovatky ciest a rozhliadnite sa, opýtajte sa na niekdajšie cesty! Pýtajte sa: Ktorá cesta to vedie k dobrému cieľu? Potom sa dajte tou cestou a nájdete pokoj pre svoje duše." Ale oni povedali: "Po tej nepôjdeme!" 17 Postavil som vám strážcov: "Dajte pozor na hlas rohu!" Ale oni povedali: "Nebudeme dávať pozor." 18 Preto počúvajte, národy, počuj, zhromaždenie môjho ľudu, čo sa vám stane! 19 Počuj, zem! Hľa, privediem nešťastie na tento ľud: ovocie ich zmýšľania, lebo mojim slovám nevenovali pozornosť a opovrhli mojím zákonom. 20 Načo mi je kadidlo, prinesené zo Šeby, a voňavé tŕstie z ďalekej zeme? Neprijmem vaše celopaly, vaše obety sa mi nepáčia. 21 Preto Jahve hovorí: Hľa, postavím prekážky tomuto ľudu, popadajú na nich. Otcovia a synovia, priatelia a susedia, všetci zahynú spolu. 22 Toto hovorí Jahve: Hľa, zo severnej zeme prichádza ľud, veľký národ sa dvíha z najvzdialenejších končín. 23 Prichádzajú s lukom a kopijou, krutí, bez milosti. Cválajú na koňoch s hukotom ako rozbúrené more. Pripravení do boja sťa jeden muž proti tebe, Sionská dcéra. 24 Keď sme začuli chýr o nich, ovisli nám ruky, úzkosť nás zachvátila, bolesti, ako má rodička. 25 Nevychádzajte do poľa, nechoďte po cestách, lebo nepriateľ s mečom v ruke je postrachom navôkol! 26 Dcéra môjho ľudu, obleč si vrecovinu, vyváľaj sa v popole, horko plač, zadrž smútok ako za jedináčikom, lebo pustošiteľ padne na nás znenazdania. 27 Ustanovil som ťa za skúmateľa môjho ľudu, aby si pozoroval a skúmal ich skutky. 28 Všetci sú zatvrdilí odbojníci, šíria ohovárania, tvrdí ako bronz a železo, napospol skazení ľudia! 29 Mechy dúchajú, oheň roztápa olovo, ale nadarmo sa zlievač trápi s roztápaním, lebo troska sa nedá oddeliť od ušľachtilého kovu. 30 "Odhodkom zo striebra" volajú môj ľud, lebo ho Jahve odhodil.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk