Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Príčina vpádu

1 Poprechádzajte hore-dolu po uliciach Jeruzalema, poprizerajte sa a vyzvedajte! Hľadajte po námestiach mesta, či nájdete niekoho, či je človek, čo žije podľa práva a hľadá pravdu: ak áno, vtedy mestu odpustím. Hovorí Jahve.
2 Keď aj ľudia prisahajú: "Ako žije Jahve," predsa prisahajú krivo. 3 Jahve, či tvoje oči nie sú upriamené na pravdu? Zrážaš ich, ale oni bolesť neprejavujú, ničíš ich, ale oni odmietajú tvoju výstrahu. Tváre majú tvrdšie než kameň, nechcú sa obrátiť. 4 Myslel som si: "To sú samí bedári, hlúpo si počínajú, lebo nepoznajú Jahveho cestu ani príkazy svojho Boha. 5 Pôjdem k ľuďom dôležitým, s tými sa porozprávam, tí zaiste poznajú Jahveho cestu a príkazy svojho Boha." Ale aj tí zlámali jarmo a roztrhali putá. 6 Preto ich lesný lev roztrhá, zahubí ich vlk z púšte, leopard striehne okolo ich miest, zhltne každého, kto vyjde z nich. Lebo popáchali príliš veľa hriechov, vzbúrili sa premnohokrát. 7 "Ako ti to môžem odpustiť? Tvoji synovia ma zanechali, prisahajú na bohov, ktorí nie sú bohmi. Ja som ich nasýtil a oni cudzoložili, behali po domoch neviestok. 8 Sú ako bujné, vykŕmené žrebce, každý erdží za ženou suseda. 9 A ja by som ich nemal trestať za to? – Jahveho výrok. – Nemal by som sa pomstiť na takomto národe? 10 Pobehajte po terasách vinohradov a nivočte ich! Ale nezničte ich úplne! Otrhajte zelené výhonky, lebo nepatria Jahvemu! 11 Hej, podlo ma zradili, tak Izrael, ako Judea." Toto je Jahveho výrok. 12 Popreli Jahveho, povedali: "Boh nejestvuje! Nič zlé sa nám nestane, meč a hlad neskúsime. 13 Proroci hovoria do vetra, prorocké slovo nemajú, tých nech stihne zlo, ktoré ohlasujú!" 14 A tak, pretože hovoríte takéto reči, toto sú slová Jahveho, Boha Cebaot: "Svoje slová zmením v tvojich ústach na oheň a ten strávi tento ľud ako drevo. 15 Hľa, Izrael, privediem proti tebe jeden národ z ďaleka. – To je Jahveho výrok. – Je to národ udatný, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a neporozumieš, čo hovorí. 16 Všetci sú mocní vojaci, ich zbrane sú hrob, široko roztvorený. 17 Pohltá ti žatvu i chlieb, pohltá ti synov a dcéry, pohltá ti stáda oviec a dobytka, pohltá ti vinice i figovníky. Mečom ti zaujme opevnené mestá, na ktoré sa spoliehaš.

Poučenie z trestu

18 Ale ani v týchto dňoch – Jahveho výrok – nezničím vás úplne."
19 A keď sa opýtajú: "Prečo nám Jahve, náš Boh, urobil toto všetko," odpovedz im: "Ako ste ma opustili a slúžili cudzím bohom vo vašej vlastnej krajine, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vašou."

V časoch hladu (?)

20 Vyhláste toto Jakubovým potomkom, oznámte to po Judei:
21 "Počúvajte teraz, vy hlúpy a nechápavý ľud! Máte oči, ale nevidíte nič, máte uši, ale nič nepočujete! 22 Či sa ma nebudete báť? – Jahveho výrok. – Nebudete sa predo mnou triasť? Predo mnou, ktorý som trasľavý piesok postavil ako hranicu moru, ako večnú hranicu, ktorú neprekročí: jeho vlny sa vzpínajú, ale sú bezmocné, hučia, ale ju neprekročia. 23 Lenže tento ľud má srdce poblúdené a odbojné. Otočili sa späť a odišli. 24 Nepomysleli si vo svojom srdci: "Uctievajme si Jahveho, svojho Boha, ktorý nám dáva jesenné dažde a jarné pŕšky vždy v pravý čas a zachováva nám určený čas na žatvu." 25 Vaša zloba narušila tento poriadok, vaše hriechy vás okrádajú o šťastie.

Pokračovanie témy

26 Áno, v mojom národe sú bezbožníci, ktorí striehnu ako poľovníci na vtáky, kladú osídla a chytajú ľudí.
27 Ich domy sú plné lupu ako klietky plné vtákov, a takto sa stali dôležitými a zámožnými. 28 Stučneli, vykŕmili sa a prekročili mieru v zlobe: zákony nezachovávajú, práva sirôt sa nezastávajú, chudobným právo neprisúdia, a predsa sa im darí. 29 A tieto skutky nemám potrestať? – Jahveho výrok. – Nemám sa vypomstiť na takomto ľude? 30 Veci strašné a ohavné dejú sa v tejto krajine. 31 Proroci prorokujú lož, kňazi idú s nimi ruka v ruke a môj ľud je s tým spokojný! Ale čo urobíte, keď nastane koniec?"