Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Príčina vpádu

1 Poprechádzajte hore-dolu po uliciach Jeruzalema, poprizerajte sa a vyzvedajte! Hľadajte po námestiach mesta, či nájdete niekoho, či je človek, čo žije podľa práva a hľadá pravdu: ak áno, vtedy mestu odpustím. Hovorí Jahve.
2 Keď aj ľudia prisahajú: "Ako žije Jahve," predsa prisahajú krivo. 3 Jahve, či tvoje oči nie sú upriamené na pravdu? Zrážaš ich, ale oni bolesť neprejavujú, ničíš ich, ale oni odmietajú tvoju výstrahu. Tváre majú tvrdšie než kameň, nechcú sa obrátiť. 4 Myslel som si: "To sú samí bedári, hlúpo si počínajú, lebo nepoznajú Jahveho cestu ani príkazy svojho Boha. 5 Pôjdem k ľuďom dôležitým, s tými sa porozprávam, tí zaiste poznajú Jahveho cestu a príkazy svojho Boha." Ale aj tí zlámali jarmo a roztrhali putá. 6 Preto ich lesný lev roztrhá, zahubí ich vlk z púšte, leopard striehne okolo ich miest, zhltne každého, kto vyjde z nich. Lebo popáchali príliš veľa hriechov, vzbúrili sa premnohokrát. 7 "Ako ti to môžem odpustiť? Tvoji synovia ma zanechali, prisahajú na bohov, ktorí nie sú bohmi. Ja som ich nasýtil a oni cudzoložili, behali po domoch neviestok. 8 Sú ako bujné, vykŕmené žrebce, každý erdží za ženou suseda. 9 A ja by som ich nemal trestať za to? – Jahveho výrok. – Nemal by som sa pomstiť na takomto národe? 10 Pobehajte po terasách vinohradov a nivočte ich! Ale nezničte ich úplne! Otrhajte zelené výhonky, lebo nepatria Jahvemu! 11 Hej, podlo ma zradili, tak Izrael, ako Judea." Toto je Jahveho výrok. 12 Popreli Jahveho, povedali: "Boh nejestvuje! Nič zlé sa nám nestane, meč a hlad neskúsime. 13 Proroci hovoria do vetra, prorocké slovo nemajú, tých nech stihne zlo, ktoré ohlasujú!" 14 A tak, pretože hovoríte takéto reči, toto sú slová Jahveho, Boha Cebaot: "Svoje slová zmením v tvojich ústach na oheň a ten strávi tento ľud ako drevo. 15 Hľa, Izrael, privediem proti tebe jeden národ z ďaleka. – To je Jahveho výrok. – Je to národ udatný, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a neporozumieš, čo hovorí. 16 Všetci sú mocní vojaci, ich zbrane sú hrob, široko roztvorený. 17 Pohltá ti žatvu i chlieb, pohltá ti synov a dcéry, pohltá ti stáda oviec a dobytka, pohltá ti vinice i figovníky. Mečom ti zaujme opevnené mestá, na ktoré sa spoliehaš.

Poučenie z trestu

18 Ale ani v týchto dňoch – Jahveho výrok – nezničím vás úplne."
19 A keď sa opýtajú: "Prečo nám Jahve, náš Boh, urobil toto všetko," odpovedz im: "Ako ste ma opustili a slúžili cudzím bohom vo vašej vlastnej krajine, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vašou."

V časoch hladu (?)

20 Vyhláste toto Jakubovým potomkom, oznámte to po Judei:
21 "Počúvajte teraz, vy hlúpy a nechápavý ľud! Máte oči, ale nevidíte nič, máte uši, ale nič nepočujete! 22 Či sa ma nebudete báť? – Jahveho výrok. – Nebudete sa predo mnou triasť? Predo mnou, ktorý som trasľavý piesok postavil ako hranicu moru, ako večnú hranicu, ktorú neprekročí: jeho vlny sa vzpínajú, ale sú bezmocné, hučia, ale ju neprekročia. 23 Lenže tento ľud má srdce poblúdené a odbojné. Otočili sa späť a odišli. 24 Nepomysleli si vo svojom srdci: "Uctievajme si Jahveho, svojho Boha, ktorý nám dáva jesenné dažde a jarné pŕšky vždy v pravý čas a zachováva nám určený čas na žatvu." 25 Vaša zloba narušila tento poriadok, vaše hriechy vás okrádajú o šťastie.

Pokračovanie témy

26 Áno, v mojom národe sú bezbožníci, ktorí striehnu ako poľovníci na vtáky, kladú osídla a chytajú ľudí.
27 Ich domy sú plné lupu ako klietky plné vtákov, a takto sa stali dôležitými a zámožnými. 28 Stučneli, vykŕmili sa a prekročili mieru v zlobe: zákony nezachovávajú, práva sirôt sa nezastávajú, chudobným právo neprisúdia, a predsa sa im darí. 29 A tieto skutky nemám potrestať? – Jahveho výrok. – Nemám sa vypomstiť na takomto ľude? 30 Veci strašné a ohavné dejú sa v tejto krajine. 31 Proroci prorokujú lož, kňazi idú s nimi ruka v ruke a môj ľud je s tým spokojný! Ale čo urobíte, keď nastane koniec?"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk