Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

52. kapitola

Záhuba Jeruzalema a priazeň prejavená Jojakinovi

1 Sedekiáš bol dvadsaťjedenročný, keď začal panovať, a jedenásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamutal, dcéra Jirmejahua, a bola z Libny.
2 Robil, čo bolo zlé v Jahveho očiach, celkom tak, ako robil Jojakim. 3 Jeruzalem a Judea tak hnevali Jahveho, že ich napokon odvrhol od svojej tváre. A Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. 4 V deviatom roku jeho vlády, desiateho mesiaca, v desiaty deň mesiaca, babylonský kráľ Nabuchodonozor tiahol proti Jeruzalemu s celým svojím vojskom, utáboril sa proti nemu a postavil na všetkých stranách obliehacie veže. 5 Obliehanie mesta trvalo až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša. 6 Štvrtého mesiaca toho roku, deviateho dňa, keď v meste zúril hlad a prostý ľud nemal čo jesť, 7 prelomili hradby mesta. Vtedy kráľ a všetci vojaci nocou utiekli, unikli z mesta cez Bránu medzi dvoma múrmi, ktorá je pri kráľovskej záhrade. Utiekli smerom k Arabe, hoci Chaldejci obkľučovali mesto. 8 Ale chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa a dostihlo Sedekiáša na jerišských poliach, kde ho všetci jeho vojaci opustili a rozutekali sa. 9 Kráľa zajali a zaviedli do Ribly v kraji Chamat pred babylonského kráľa, ktorý vyniesol nad ním rozsudok. 10 Babylonský kráľ pobil Sedekiášových synov pred jeho očami, tiež všetky judské kniežatá pobil v Rible. 11 Potom Sedekiášovi vylúpil oči a dal ho zakovať do bronzových okov. Potom ho babylonský kráľ odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára až do dňa jeho smrti. 12 V piatom mesiaci, desiaty deň toho mesiaca – bolo to v devätnástom roku panovania babylonského kráľa Nabuchodonozora – Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, jeden z dôverníkov babylonského kráľa, vtiahol do Jeruzalema. 13 Podpálil Jahveho chrám, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy, najmä domy významných ľudí. 14 Chaldejské vojsko pod veliteľom telesnej stráže strhlo všetky múry okolo Jeruzalema. 15 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol (časť chudobného ľudu)a zvyšok obyvateľstva, ktoré ešte zostalo v meste, tiež prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, a zbytok remeselníkov. 16 Ale veliteľ telesnej stráže Nebuzardan ponechal časť chudobného ľudu krajiny za vinohradníkov a roľníkov. 17 Chaldejci rozbili bronzové stĺpy Jahveho chrámu, Bronzové more a jeho podstavce na kolesách, ktoré boli v Jahveho chráme, a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu. 18 Vzali aj nádoby, lopaty, nože, kropáče, misky a všetky bronzové nástroje, ktoré sa používali pri bohoslužbách. 19 Veliteľ telesnej stráže zobral ešte všetky kalichy, kadidelnice, kropáče, nádoby na žeravé uhlie, svietniky, kotlíky a čaše, všetko to, čo bolo zo zlata alebo zo striebra. 20 Bronz dvoch stĺpov, jedného Mora a dvanástich volov, ktoré ho niesli a ktoré dal vyhotoviť kráľ Šalamún pre Jahveho chrám, nebolo možno odvážiť. 21 Čo sa týka stĺpov: každý stĺp bol vysoký osemnásť lakťov a mal dvanásť lakťov v obvode, bol dutý, hrúbka kovu bola štyri prsty. 22 Mal bronzovú hlavicu, vysokú päť lakťov, ktorá mala dookola ozdobné mriežkovanie a granátové jabĺčka, všetko z bronzu. Druhý stĺp so svojimi granátovými jabĺčkami bol taký istý. 23 Deväťdesiatšesť granátových jabĺčok bolo po stranách, vcelku bolo sto granátových jabĺčok okolo mriežkovania. 24 Veliteľ telesnej stráže zajal veľkňaza Seraiáša a jeho zástupcu, kňaza Sofoniáša, a troch strážcov prahu. 25 V meste zajal dvorana, veliteľa vojakov, sedem kráľových dôverníkov, ktorí ešte zostali v meste, pisára veliteľa vojska, ktorý mal vykonávať odvody pre vojsko, a šesťdesiat obyvateľov, ktorých našli v meste. 26 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, ich zajal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. 27 Tam v Rible, v kraji Chamat, ich dal babylonský kráľ pobiť. Tak bol Júda odvlečený z vlastnej zeme. 28 Toto je počet ľudí, ktorých odvliekol Nabuchodonozor: v siedmom roku: 3023 Júdovcov; 29 v osemnástom roku Nabuchodonozora bolo odvezených z Jeruzalema 832 osôb; 30 v dvadsiatom treťom roku Nabuchodonozora Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, deportoval 745 Júdovcov. Spolu: 4600 osôb. 31 V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Jojakina, v dvanástom mesiaci, dvadsiateho piateho dňa mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia dal milosť judskému kráľovi Jojakinovi. Vyviedol ho zo žalára, 32 zaobchádzal s ním láskavo a dal mu miesto pri stole pred inými kráľmi, ktorí boli s ním v Babylone. 33 Tak Jojakin odložil svoje väzenské šaty a vždy, po celý život, jedával pri kráľovskom stole. 34 Na jeho vydržovanie mu babylonský kráľ zabezpečil stály denný dôchodok po celý život až do jeho smrti.