Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

52. kapitola

Záhuba Jeruzalema a priazeň prejavená Jojakinovi

1 Sedekiáš bol dvadsaťjedenročný, keď začal panovať, a jedenásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamutal, dcéra Jirmejahua, a bola z Libny.
2 Robil, čo bolo zlé v Jahveho očiach, celkom tak, ako robil Jojakim. 3 Jeruzalem a Judea tak hnevali Jahveho, že ich napokon odvrhol od svojej tváre. A Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. 4 V deviatom roku jeho vlády, desiateho mesiaca, v desiaty deň mesiaca, babylonský kráľ Nabuchodonozor tiahol proti Jeruzalemu s celým svojím vojskom, utáboril sa proti nemu a postavil na všetkých stranách obliehacie veže. 5 Obliehanie mesta trvalo až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša. 6 Štvrtého mesiaca toho roku, deviateho dňa, keď v meste zúril hlad a prostý ľud nemal čo jesť, 7 prelomili hradby mesta. Vtedy kráľ a všetci vojaci nocou utiekli, unikli z mesta cez Bránu medzi dvoma múrmi, ktorá je pri kráľovskej záhrade. Utiekli smerom k Arabe, hoci Chaldejci obkľučovali mesto. 8 Ale chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa a dostihlo Sedekiáša na jerišských poliach, kde ho všetci jeho vojaci opustili a rozutekali sa. 9 Kráľa zajali a zaviedli do Ribly v kraji Chamat pred babylonského kráľa, ktorý vyniesol nad ním rozsudok. 10 Babylonský kráľ pobil Sedekiášových synov pred jeho očami, tiež všetky judské kniežatá pobil v Rible. 11 Potom Sedekiášovi vylúpil oči a dal ho zakovať do bronzových okov. Potom ho babylonský kráľ odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára až do dňa jeho smrti. 12 V piatom mesiaci, desiaty deň toho mesiaca – bolo to v devätnástom roku panovania babylonského kráľa Nabuchodonozora – Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, jeden z dôverníkov babylonského kráľa, vtiahol do Jeruzalema. 13 Podpálil Jahveho chrám, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy, najmä domy významných ľudí. 14 Chaldejské vojsko pod veliteľom telesnej stráže strhlo všetky múry okolo Jeruzalema. 15 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol (časť chudobného ľudu)a zvyšok obyvateľstva, ktoré ešte zostalo v meste, tiež prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, a zbytok remeselníkov. 16 Ale veliteľ telesnej stráže Nebuzardan ponechal časť chudobného ľudu krajiny za vinohradníkov a roľníkov. 17 Chaldejci rozbili bronzové stĺpy Jahveho chrámu, Bronzové more a jeho podstavce na kolesách, ktoré boli v Jahveho chráme, a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu. 18 Vzali aj nádoby, lopaty, nože, kropáče, misky a všetky bronzové nástroje, ktoré sa používali pri bohoslužbách. 19 Veliteľ telesnej stráže zobral ešte všetky kalichy, kadidelnice, kropáče, nádoby na žeravé uhlie, svietniky, kotlíky a čaše, všetko to, čo bolo zo zlata alebo zo striebra. 20 Bronz dvoch stĺpov, jedného Mora a dvanástich volov, ktoré ho niesli a ktoré dal vyhotoviť kráľ Šalamún pre Jahveho chrám, nebolo možno odvážiť. 21 Čo sa týka stĺpov: každý stĺp bol vysoký osemnásť lakťov a mal dvanásť lakťov v obvode, bol dutý, hrúbka kovu bola štyri prsty. 22 Mal bronzovú hlavicu, vysokú päť lakťov, ktorá mala dookola ozdobné mriežkovanie a granátové jabĺčka, všetko z bronzu. Druhý stĺp so svojimi granátovými jabĺčkami bol taký istý. 23 Deväťdesiatšesť granátových jabĺčok bolo po stranách, vcelku bolo sto granátových jabĺčok okolo mriežkovania. 24 Veliteľ telesnej stráže zajal veľkňaza Seraiáša a jeho zástupcu, kňaza Sofoniáša, a troch strážcov prahu. 25 V meste zajal dvorana, veliteľa vojakov, sedem kráľových dôverníkov, ktorí ešte zostali v meste, pisára veliteľa vojska, ktorý mal vykonávať odvody pre vojsko, a šesťdesiat obyvateľov, ktorých našli v meste. 26 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, ich zajal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. 27 Tam v Rible, v kraji Chamat, ich dal babylonský kráľ pobiť. Tak bol Júda odvlečený z vlastnej zeme. 28 Toto je počet ľudí, ktorých odvliekol Nabuchodonozor: v siedmom roku: 3023 Júdovcov; 29 v osemnástom roku Nabuchodonozora bolo odvezených z Jeruzalema 832 osôb; 30 v dvadsiatom treťom roku Nabuchodonozora Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, deportoval 745 Júdovcov. Spolu: 4600 osôb. 31 V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Jojakina, v dvanástom mesiaci, dvadsiateho piateho dňa mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia dal milosť judskému kráľovi Jojakinovi. Vyviedol ho zo žalára, 32 zaobchádzal s ním láskavo a dal mu miesto pri stole pred inými kráľmi, ktorí boli s ním v Babylone. 33 Tak Jojakin odložil svoje väzenské šaty a vždy, po celý život, jedával pri kráľovskom stole. 34 Na jeho vydržovanie mu babylonský kráľ zabezpečil stály denný dôchodok po celý život až do jeho smrti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk