Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

50. kapitola

Výrok proti Babylonu

1 Slová, ktoré vyriekol Jahve proti Babylonu, proti chaldejskej krajine, skrze proroka Jeremiáša.

Pád Babylonu a oslobodenie Izraela

2 "Vyhláste medzi národmi, oznámte, vztýčte znak, oznámte, nič nezamlčte a vyhláste: Babylon padol. V hanbe je boh Bel, zrútil sa boh Marduk. (Modly Babylonu sú zahanbené, jeho falošní bohovia popadali.)
3 Lebo ho napadol národ zo severu, ktorý obráti jeho krajinu na púšť. Nik v nej už nebude bývať, ľudia i zvieratá ušli, stratili sa. 4 V tých dňoch a v tom čase – Jahveho výrok – synovia Izraela sa navrátia (oni a synovia Júdu spolu) a s plačom sa dajú na cestu hľadať Jahveho, svojho Boha. 5 Budú sa vypytovať na cestu k Sionu, obracajúc k nemu svoje tváre. Prídu a pripútajú sad k Jahvemu večnou zmluvou, na ktorú už nikdy nezabudnú. 6 Môj ľud bol ako stratené ovce, ich pastieri ich nechali blúdiť, chodiť sem-tam po horách; prechádzali z hôr na kopce a na svoj košiar zabudli. 7 Kto ich len našiel, žral ich. Ich nepriatelia vraveli: My nie sme vinní. Pretože oni zhrešili proti Jahvemu, svojmu svätému cieľu, proti nádeji svojich otcov, Jahvemu! 8 Utekajte z Babylonu, vyjdite zo zeme Chaldejcov, ako barani v čele stáda! 9 Dajte pozor! Ja zburcujem mnoho veľkých národov a privediem ich proti Babylonu. Nastúpia proti nemu zo severnej zeme, od severu ho zaujmú. Ich šípy budú ako obratný vojak, ktorý sa nikdy nevráti naprázdno. 10 Chaldejci budú vyplienení a všetci, ktorí ich budú plieniť, budú nasýtení – Jahveho výrok. 11 Vy ste vykradli moje dedičstvo, ale hoci sa radujete a veselíte, hoci vyskakujete ako jalovice pri mlátení, hoci erdžíte ako žrebce, 12 vaša matka bude hrozne nešťastná, tá, čo vás zrodila, bude zahanbená. Pozrite na ňu! Je to len pahýľ národa: divočina, vyprahlina, púšť. 13 Stihnutý Jahveho hnevom, Babylon bude bez obyvateľov, stane sa osamelou pustatinou. Každý, kto prejde popri ňom, stŕpne hrôzou a zhíkne nad jeho ranami. 14 Zriaďte svoje šíky proti Babylonu, obkoleste ho s napätými lukmi! Strieľajte naň, nešetrite šípy, lebo sa prehrešil proti Jahvemu! 15 Vydajte bojový pokrik zo všetkých strán proti nemu! Už dvíha ruky na vzdanie, lebo popadali jeho ochranné veže, múry sa rúcajú. To je Jahveho odveta. Pomstite sa na ňom! Robte s ním, čo on robieval iným! 16 Zničte v Babylone každého rozsievača a všetkých, čo sa v žatve chytajú kosáka! Pred ukrutným mečom nech sa každý vráti k svojmu národu, nech každý utečie do vlastnej krajiny! 17 Izrael je zablúdená ovca, prenasledovaná levmi. Najprv ho žral asýrsky kráľ a naposledy mu drúzgal kosti babylonský kráľ Nabuchodonozor. 18 Preto toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Idem potrestať babylonského kráľa a jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrskeho. 19 Izrael privediem späť na jeho pasienok, bude sa pásť po Karmeli a po Bašane a napasie sa dosýta na efraimských vŕškoch a v Galaáde. 20 V tých dňoch, keď príde ten čas, – Jahveho výrok – budú vyhľadávať viny Izraela, ale ich nebude, a hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám ako zvyšok.

V Jeruzaleme oznamujú pád Babylonu

21 Na krajinu lagún! Udri na ňu, napadni obyvateľov Pekodu: zosekaj ich, vykynož ich do posledného – Jahveho výrok. Urob všetko, čo som ti rozkázal!
22 Vojnový lomoz znie po kraji! Strašné ničenie. 23 Ako strašne bolo zlámané a roztrieskané kladivo celého sveta! Ako sa Babylon stal strašidlom pre všetky národy! 24 Nastavil som ti osídlo, Babylon, a ty si sa chytil doň, ani si nezbadal. Bol si dostihnutý, chytil si sa, lebo si bojoval proti Jahvemu! 25 Jahve otvoril svoje sklady zbraní, vybral zbrane svojho hnevu, lebo Pán Jahve Cebaot má dôležitú prácu v zemi Chaldejcov! 26 Nastal pre ňu čas žatvy. Otvorte jej stodoly, naklaďte ju na kopy ako snopy, zničte ju, nech nezostane nikto nažive! 27 Pobite mečom všetkých bojovníkov, nech idú ako býci na jatky! Beda im, lebo prišiel ich Deň, čas ich potrestania. 28 Počúvam, ako utečenci, zachránení z babylonskej zeme, oznamujú na Sione odvetu Jahveho, nášho Boha, odvetu za jeho Chrám.

Hriech pyšnej opovážlivosti

29 Zvolajte proti Babylonu množstvo všetkých, čo napínajú luky! Rozložte si stany okolo neho, aby nik nemohol ujsť! Odplaťte mu za všetky jeho zločiny, ako on robieval, tak spravte jemu, lebo sa opovážlivo postavil proti Jahvemu, proti Izraelovmu Svätému.
30 Preto jeho mládenci popadajú na uliciach, v ten deň zahynú všetci jeho bojovníci. To je Jahveho výrok. 31 Hnevám sa na teba, "Opovážlivosť" – to je výrok Pána Jahveho Cebaot – prišiel tvoj Deň, čas tvojho trestu. 32 "Opovážlivosť" sa potkne a padne, nikto ju už nezodvihne. Založím oheň v mestách okolo nej, ktorý strávi všetko navôkol.

Jahve je záchranca Izraela

33 Jahve Cebaot hovorí: Izraelský ľud je utláčaný (a s ním aj Júdovi synovia). Tí, čo ich odvliekli do zajatia, držia ich a nechcú prepustiť.
34 Ale zástanca je mocný, Jahve Cebaot je jeho meno. On sám prevezme obranu ich sporu, dá odpočinúť krajine a prestraší obyvateľov Babylonu. 35 Meč na Chaldejcov! – Jahveho výrok – na obyvateľov Babylonu, na jeho kniežatá a na jeho mudrcov! 36 Meč na jeho veštcov, nech zošalejú! Meč na jeho rytierov, nech sa prestrašia! 37 Meč na jeho kone, na jeho vozy a na všetku zberbu, ktorá je v ňom, nech sú ako ženy! Meč proti jeho pokladom, nech ich vyplienia! 38 Meč na jeho vody, nech vyschnú! Lebo je to krajina modiel, zbláznili sa do svojich Strašidiel! 39 Preto sa tam budú vyvaľovať rysy so šakalmi a pštrosy preháňať. Nikdy tam už nebudú bývať ľudia, nikto sa tam už neusadí od veku do veku. 40 Ako keď Boh zničil Sodomu a Gomoru a susedné mestá – Jahveho výrok – nik tam nebude bývať, človek sa tam už neusadí.

Ľud zo severu a lev od Jordánu

41 Pozrite! Prichádza ľud zo severu, veľký národ a mocní králi povstávajú zo vzdialených končín zeme.
42 Vyzbrojení sú lukom a kopijou, sú ukrutní a bez milosti. Cválajú na koňoch s hukotom ako rozbúrené more, pripravení do boja sťa jeden muž proti tebe, Babylonská dcéra. 43 Keď babylonský kráľ začul chýr o nich, ovisli mu ruky, úzkosť ho zachvátila, bolesti ako tej, čo rodí. 44 Pozrite, vystupuje ako lev z jordánskych húštin na zelené nivy! V okamihu ich odtiaľ zaženiem a postavím tam svojho vyvoleného. Veď kto sa mi môže rovnať? Kto ma môže pohnať pred súd? Ktorý pastier môže obstáť predo mnou? 45 Preto čujte, aký plán má Jahve proti Babylonu, aké rozhodnutie urobil proti krajine Chaldejcov: Aj tých najmenších zo stáda odvlečú preč a ich nivy užasnú nad ich osudom. 46 Hrmotom pádu Babylonu otriasa sa zem a jeho výkrik sa rozlieha medzi národmi."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk