Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

49. kapitola

Výrok proti Ammonu

1 Synom Ammonovým. Takto hovorí Jahve: "Či Izrael nemá synov? Či nemá dediča? Prečo teda boh Milkom zdedil Gadov kraj, prečo jeho ľud býva v Gadových mestách?
2 Dajte pozor! Preto prídu časy – Jahveho výrok – keď nechám zaznieť vojnový krik v Rabbat-Ammone, keď sa on stane opustenou hŕbou zrúcanín a jeho dediny budú vypálené. Vtedy Izrael vyženie zo svojho dedičstva tých, čo ho oň obrali – hovorí Jahve. 3 Kvíľ, Chešbon, lebo Ar je zničený. Nariekajte hlasno, dcéry Rabat-Ammonu, oblečte si vrecovinu, nariekajte, behajte pomedzi múry, lebo boh Milkom pôjde do zajatia a s ním jeho kňazi a kniežatá. 4 Čo sa pýšiš svojou mocou? Tvoja moc zmizne, odbojný národ, čo sa spoliehaš na zásoby zbraní: Kto sa odváži napadnúť ma? 5 Pozor daj! Zavalím ťa hrôzou zo všetkých strán, – to je výrok Pána, Jahveho Cebaot – rozoženú vás, každého jeho stranou, a nikto už utečencov nezhromaždí. 6 (Ale napokon privediem späť zajatcov Ammonových potomkov." To je Jahveho výrok.)

Výrok proti Edomu

7 Edomu. Toto hovorí Jahve Cebaot: "Či už niet múdrosti v Temane? Či jeho mudrci zostali bezradní? Či sa ich múdrosť skazila?
8 Utekajte! Obyvatelia Dedanu utiekli a poskrývali sa na vzdialených miestach, lebo privediem naň Ezauovo nešťastie, keď príde jeho čas zúčtovania. 9 Keď prídu k tebe oberači hrozna, či nenechajú po sebe paberky? Ak zlodeji za noci padnú na tvoju úrodu, vezmú si len toľko, koľko stačia. 10 Ale ja som obral Ezaua donaha, odokryl som jeho skrýše, nemá sa už kde skrývať. Zničení sú všetci: jeho deti, jeho bratia i jeho susedia. Už ho niet. 11 Zanechaj svoje siroty, ja ich vyživím! Nech mi dôverujú tvoje vdovy!" 12 Lebo takto Jahve povedal: "Pozri, tí, ktorí nemuseli piť kalich, predsa ho budú piť, a ty by si mal zostať bez trestu? Ty nezostaneš bez trestu, ale ho vypiješ do dna! 13 Lebo som prisahal na samého seba – Jahveho výrok – Bocra sa stane predmetom hrôzy a posmechu, prekliatymi zrúcaninami a všetky jej mestá budú zrúcaninami naveky." 14 Keď bol hlásateľ poslaný k národom so slovami: Zhromaždite sa! Vrhnite sa na tento národ! Dajte sa do boja! – toto posolstvo som počul od Jahveho: 15 "Pozri, ponížil som ťa medzi národmi, urobil som ťa opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Tvoja spupnosť a pýcha tvojho srdca priviedli ťa na zlé cesty, teba, čo bývaš v rozsadline Skaly, čo sa zdržuješ vo vysokých horách. Hoci si postavíš hniezdo vysoko sťa orol, ja ťa odtiaľ zrútim! To je Jahveho výrok. 17 Edom sa stane predmetom hrôzy. Kto len prejde popri ňom, zhrozí sa a zhíkne nad toľkými ranami. 18 Bude zničený ako Sodoma a Gomora a susedné mestá – hovorí Jahve – nik tam nebude bývať, človek sa tam neusadí. 19 Pozrite, vystupuje ako lev z jordánskych húštin na zelené nivy. V okamihu ich odtiaľ zaženiem a postavím tam svojho vyvoleného. Veď kto sa mi môže rovnať? Kto ma môže pohnať pred súd? Ktorý pastier môže obstáť predo mnou?" 20 Preto čujte, aký plán má Jahve proti Edomu, aké rozhodnutie urobil proti obyvateľom Temanu: "Aj tých najmenších zo stáda odvlečú preč a ich nivy užasnú nad ich osudom. 21 Hrmotom ich pádu otrasie sa zem. Ozvena ich kriku sa rozlieha až po Trstinové more! 22 Pozri! Akoby sa orol vzniesol a rozprestrel krídla nad Bocrou! Srdce edomských bojovníkov je v ten deň sťa srdce ženy pri pôrode."

Výrok proti sýrskym mestám

23 Damasku. "Chamat a Arpad sú plné zmätku, lebo dostali zlé správy. Nepokoj nimi lomcuje ako more, ktoré sa nemôže utíšiť.
24 Damask je nastrašený, dáva sa na útek, schytila ho hrôza (úzkosť a bolesti ako ženu pri pôrode). 25 Aké je opustené, mesto veselých spevov, mesto mojej radosti! 26 Preto jeho mladíci padnú na jeho uliciach, v ten deň zahynú všetci jeho bojovníci. To je výrok Jahveho Cebaot. 27 Vtedy podložím oheň pod hradby Damasku a ten strávi paláce Ben Hadada."

Výrok proti arabským kmeňom

28 Kedaru a kráľovstvám Chacoru, ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Toto hovorí Jahve: "Hor’ sa! Tiahnite proti Kedaru, vyplieňte synov Východu!
29 Poberte im stany i stáda, stanové závesy a všetko náčinie! Odožeňte si ich ťavy! Nech tu zaznie výkrik: "Hrôza zo všetkých strán!" 30 Utekajte, utekajte rýchlo! Poskrývajte sa na miestach vzdialených, obyvatelia Chacoru – to je Jahveho výrok – lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, vymyslel plán proti vám, urobil proti vám rozhodnutie: 31 Hor’ sa! Napadnime národ pokojný, žijúci v bezpečí – Jahveho výrok – nemá brány ani závory, žije osamote. 32 Ich ťavy budú korisťou, ich veľké stáda na plen. Do všetkých vetrov rozhádžem tých, čo si strihajú vlasy na sluchách, privediem na nich skazu zo všetkých strán. To je Jahveho výrok. 33 Chacor sa stane skrýšou šakalov, večnou pustatinou, nikto tam nebude bývať, človek sa tam už neusadí."

Výrok proti Elamu

34 Slová, ktoré povedal Jahve prorokovi Jeremiášovi o Elame na začiatku vlády judského kráľa Sedekiáša.
35 Takto hovorí Jahve Cebaot: "Počúvajte! Zlámem bojový luk Elamu, hlavnú zbraň jeho moci. 36 Proti Elamu doženiem štyri vetry zo štyroch strán nebies a rozprášim jeho ľud do všetkých týchto vetrov, takže nebude národa, kam by nedošli vyhnanci z Elamu. 37 Dolámem Elam pred jeho nepriateľmi, pred tými, čo mu striehnu na život. Môj hrozný hnev privedie nešťastie na nich – to je Jahveho výrok. Budem ich naháňať mečom, kým ich nevyhubím. 38 Potom postavím v Elame svoj trón a odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá. – Jahveho výrok. 39 Ale v posledných dňoch privediem späť elamských vyhnancov." Toto je Jahveho výrok.