Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

49. kapitola

Výrok proti Ammonu

1 Synom Ammonovým. Takto hovorí Jahve: "Či Izrael nemá synov? Či nemá dediča? Prečo teda boh Milkom zdedil Gadov kraj, prečo jeho ľud býva v Gadových mestách?
2 Dajte pozor! Preto prídu časy – Jahveho výrok – keď nechám zaznieť vojnový krik v Rabbat-Ammone, keď sa on stane opustenou hŕbou zrúcanín a jeho dediny budú vypálené. Vtedy Izrael vyženie zo svojho dedičstva tých, čo ho oň obrali – hovorí Jahve. 3 Kvíľ, Chešbon, lebo Ar je zničený. Nariekajte hlasno, dcéry Rabat-Ammonu, oblečte si vrecovinu, nariekajte, behajte pomedzi múry, lebo boh Milkom pôjde do zajatia a s ním jeho kňazi a kniežatá. 4 Čo sa pýšiš svojou mocou? Tvoja moc zmizne, odbojný národ, čo sa spoliehaš na zásoby zbraní: Kto sa odváži napadnúť ma? 5 Pozor daj! Zavalím ťa hrôzou zo všetkých strán, – to je výrok Pána, Jahveho Cebaot – rozoženú vás, každého jeho stranou, a nikto už utečencov nezhromaždí. 6 (Ale napokon privediem späť zajatcov Ammonových potomkov." To je Jahveho výrok.)

Výrok proti Edomu

7 Edomu. Toto hovorí Jahve Cebaot: "Či už niet múdrosti v Temane? Či jeho mudrci zostali bezradní? Či sa ich múdrosť skazila?
8 Utekajte! Obyvatelia Dedanu utiekli a poskrývali sa na vzdialených miestach, lebo privediem naň Ezauovo nešťastie, keď príde jeho čas zúčtovania. 9 Keď prídu k tebe oberači hrozna, či nenechajú po sebe paberky? Ak zlodeji za noci padnú na tvoju úrodu, vezmú si len toľko, koľko stačia. 10 Ale ja som obral Ezaua donaha, odokryl som jeho skrýše, nemá sa už kde skrývať. Zničení sú všetci: jeho deti, jeho bratia i jeho susedia. Už ho niet. 11 Zanechaj svoje siroty, ja ich vyživím! Nech mi dôverujú tvoje vdovy!" 12 Lebo takto Jahve povedal: "Pozri, tí, ktorí nemuseli piť kalich, predsa ho budú piť, a ty by si mal zostať bez trestu? Ty nezostaneš bez trestu, ale ho vypiješ do dna! 13 Lebo som prisahal na samého seba – Jahveho výrok – Bocra sa stane predmetom hrôzy a posmechu, prekliatymi zrúcaninami a všetky jej mestá budú zrúcaninami naveky." 14 Keď bol hlásateľ poslaný k národom so slovami: Zhromaždite sa! Vrhnite sa na tento národ! Dajte sa do boja! – toto posolstvo som počul od Jahveho: 15 "Pozri, ponížil som ťa medzi národmi, urobil som ťa opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Tvoja spupnosť a pýcha tvojho srdca priviedli ťa na zlé cesty, teba, čo bývaš v rozsadline Skaly, čo sa zdržuješ vo vysokých horách. Hoci si postavíš hniezdo vysoko sťa orol, ja ťa odtiaľ zrútim! To je Jahveho výrok. 17 Edom sa stane predmetom hrôzy. Kto len prejde popri ňom, zhrozí sa a zhíkne nad toľkými ranami. 18 Bude zničený ako Sodoma a Gomora a susedné mestá – hovorí Jahve – nik tam nebude bývať, človek sa tam neusadí. 19 Pozrite, vystupuje ako lev z jordánskych húštin na zelené nivy. V okamihu ich odtiaľ zaženiem a postavím tam svojho vyvoleného. Veď kto sa mi môže rovnať? Kto ma môže pohnať pred súd? Ktorý pastier môže obstáť predo mnou?" 20 Preto čujte, aký plán má Jahve proti Edomu, aké rozhodnutie urobil proti obyvateľom Temanu: "Aj tých najmenších zo stáda odvlečú preč a ich nivy užasnú nad ich osudom. 21 Hrmotom ich pádu otrasie sa zem. Ozvena ich kriku sa rozlieha až po Trstinové more! 22 Pozri! Akoby sa orol vzniesol a rozprestrel krídla nad Bocrou! Srdce edomských bojovníkov je v ten deň sťa srdce ženy pri pôrode."

Výrok proti sýrskym mestám

23 Damasku. "Chamat a Arpad sú plné zmätku, lebo dostali zlé správy. Nepokoj nimi lomcuje ako more, ktoré sa nemôže utíšiť.
24 Damask je nastrašený, dáva sa na útek, schytila ho hrôza (úzkosť a bolesti ako ženu pri pôrode). 25 Aké je opustené, mesto veselých spevov, mesto mojej radosti! 26 Preto jeho mladíci padnú na jeho uliciach, v ten deň zahynú všetci jeho bojovníci. To je výrok Jahveho Cebaot. 27 Vtedy podložím oheň pod hradby Damasku a ten strávi paláce Ben Hadada."

Výrok proti arabským kmeňom

28 Kedaru a kráľovstvám Chacoru, ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Toto hovorí Jahve: "Hor’ sa! Tiahnite proti Kedaru, vyplieňte synov Východu!
29 Poberte im stany i stáda, stanové závesy a všetko náčinie! Odožeňte si ich ťavy! Nech tu zaznie výkrik: "Hrôza zo všetkých strán!" 30 Utekajte, utekajte rýchlo! Poskrývajte sa na miestach vzdialených, obyvatelia Chacoru – to je Jahveho výrok – lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, vymyslel plán proti vám, urobil proti vám rozhodnutie: 31 Hor’ sa! Napadnime národ pokojný, žijúci v bezpečí – Jahveho výrok – nemá brány ani závory, žije osamote. 32 Ich ťavy budú korisťou, ich veľké stáda na plen. Do všetkých vetrov rozhádžem tých, čo si strihajú vlasy na sluchách, privediem na nich skazu zo všetkých strán. To je Jahveho výrok. 33 Chacor sa stane skrýšou šakalov, večnou pustatinou, nikto tam nebude bývať, človek sa tam už neusadí."

Výrok proti Elamu

34 Slová, ktoré povedal Jahve prorokovi Jeremiášovi o Elame na začiatku vlády judského kráľa Sedekiáša.
35 Takto hovorí Jahve Cebaot: "Počúvajte! Zlámem bojový luk Elamu, hlavnú zbraň jeho moci. 36 Proti Elamu doženiem štyri vetry zo štyroch strán nebies a rozprášim jeho ľud do všetkých týchto vetrov, takže nebude národa, kam by nedošli vyhnanci z Elamu. 37 Dolámem Elam pred jeho nepriateľmi, pred tými, čo mu striehnu na život. Môj hrozný hnev privedie nešťastie na nich – to je Jahveho výrok. Budem ich naháňať mečom, kým ich nevyhubím. 38 Potom postavím v Elame svoj trón a odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá. – Jahveho výrok. 39 Ale v posledných dňoch privediem späť elamských vyhnancov." Toto je Jahveho výrok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk