Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

48. kapitola

Výroky proti Moabu

1 O Moabe. Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: "Beda Nebu, je spustošený, v hanbe zostalo Kirjatajim – obsadili ho, hanba a hrôza na prepevný hrad,
2 nejestvuje už pýcha Moabu! V Chešbone mu osnovali skazu: Poďme! Vytrime ho spomedzi národov! Aj ty, Madmen, budeš umlčaný, za tebou sa meč uberá. 3 Čuj kriky úzkosti z Choronajimu: Spustošenie! Strašná záhuba! 4 Moab je zlomený. Výkriky počuť až do Coaru. 5 Hej, hore návrším Luchitu vystupujú horko plačúcky; a dole svahom Choronaimu nesie sa nárek nad porážkou. 6 Utekajte, zachráňte si život! Napodobňujte divého osla v púšti! 7 Áno, pretože si sa spoliehal na svoje pevnosti a poklady, aj ty budeš zajatý, tvoj boh Kemoš pôjde do zajatia a jeho kňazi a kniežatá s ním, všetci spolu. 8 Ničiteľ vnikne do každého mesta, ani jediné sa neubráni: Dolina bude spustošená, Rovina zničená, ako to povedal Jahve. 9 Dajte krídla Moabu, aby mohol uletieť, lebo jeho mestá stanú sa púšťou, nikto tam už nebude bývať. 10 (Prekliaty, kto nedbalo vykoná, čo mu Jahve nariadi! Prekliaty, kto odopiera svojmu meču krv!) 11 Od svojej mladosti Moab požíval mier, odpočíval ako víno na svojich kvasinkách, nestáčali ho z bočky do bočky, nikdy neodišiel do vyhnanstva: preto mu zostala svieža chuť a nezmenená vôňa. 12 Preto, veru, prídu dni – Jahveho výrok – keď mu pošlem prelievačov a oni ho prelejú: vyprázdnia mu sudy a porozbíjajú amfory. 13 Moab bude sklamaný bohom Kemošom, ako bol Izrael sklamaný Betelom, v ktorého skladal svoju nádej. 14 Nech vám nenapadne povedať: My sme hrdinovia, chrabrí vojaci. 15 Moab je spustošený, jeho mestá podmanené, výkvet jeho mládencov odchádza na jatky. To je výrok Kráľa, ktorý má meno Jahve Cebaot. 16 Blízka je Moabova záhuba, nešťastie sa rúti na neho. 17 Žiaľte nad ním všetci jeho susedia, všetci, ktorí ste ho poznali! Povedzte: Žiaľ! Zlomilo sa žezlo veliteľské, preslávená berla! 18 Zíď zo svojho slávneho miesta, posaď sa na vyprahnutú zem, ľud, čo bývaš v Dibone, lebo pustošiteľ Moabu sa oboril na teba, zničil tvoje pevnosti. 19 Vy, ktorí bývate v Aroere, staňte si na cestu a vyzerajte! Pýtajte sa utečencov a tých, čo prežili, pýtajte sa ich: Čo sa stalo? 20 Moaba stihla hanba a veľké zdesenie: kričte a kvíľte, oznámte na Arnone, že Moab je spustošený! 21 Krutý súd stihol Vysočinu, Cholon, Jahcu, Mefaat, 22 Dibon, Nebo a Bet-Diblatajim, 23 Kirjatajim, Bet-Gamul, Bet-Meon, 24 Kerijjot, Bocru a všetky mestá moabskej krajiny, ďaleké i blízke. 25 Zlomená je moc Moabu, zlomené je jeho rameno, to je Jahveho výrok. 26 Opite Moaba – veď sa vynášal nad Jahveho – nech sa váľa v tom, čo vyvrátil, nech je na posmech aj on. 27 A či tebe nebol na posmech Izrael? A vari ho dochytili medzi bojovníkmi, že pokyvuješ posmešne hlavou vždy, keď o ňom rozprávaš? 28 Opustite mestá, obyvatelia Moabu, bývajte v skalách! Buďte ako holub, ktorý hniezdi na stenách bezodných priepastí! 29 Počuli sme o pýche Moabu. Pyšný je nadmieru: aká pýcha! Aká nadutosť! Aká spupnosť! Aká namyslená povýšenosť srdca! 30 – Poznám jeho velikášstvo, to je Jahveho výrok – poznám nestálosť jeho rečí, nestálosť jeho skutkov. 31 – Preto žialim nad Moabom a plačem nad celým Moabom, kvílim nad ľuďmi z Kir-Cheresu. 32 Oplakávam ťa, vinohrad Sibmy, viac ako mesto Jazer. Ratolesti tvoje prekračujú more, siahajú až k Jazeru. Pustošiteľ vpadol na tvoje oberačky a na tvoje vinobrania. 33 Zmizla radosť a veselosť zo sadov, zo zeme moabskej. Zastavil som tok vína z lisov, veselý krik šliapačov už nenasleduje výskanie. Nikto tu už nevýska. 34 Ozvenu výkrikov z Chešbonu a z Eleale počuť až v Jahaci. Krik sa nesie od Coaru k Choronajimu a k Eglat-Šelišii, lebo aj vody Nimrimu stali sa miestom opusteným. 35 V Moabe zastavím toho, kto obetuje na výšinách a toho, kto okiadza bôžikov – to je Jahveho výrok. 36 Preto mi srdce kvíli nad Moabom ako flauta, moje srdce kvíli ako flauta nad chlapmi z Kir-Cheresu, lebo stratili svoj ťažko získaný poklad. 37 Hej, všetci si ostrihali hlavy na znak zármutku, všetci sa prepásali vrecovinou. 38 Na všetkých plochých strechách moabských a na ich širokých uliciach počuť iba nárek, lebo som rozbil Moab ako neužitočný krčah – to je Jahveho výrok. 39 Aký je zničený! Kričte: Ako sa Moab hanobne obrátil na útek! Moab sa stal predmetom posmechu a hrôzy pre všetkých svojich susedov. 40 Lebo takto hovorí Jahve: (Pozri! Akoby sa orol vzniesol a rozprestrel krídla nad Moabom): 41 mestá sú podmanené, pevnosti vydobyté (srdce moabských bojovníkov v ten deň je ako srdce ženy pri pôrode). 42 Moab je zničený, prestal byť národom, lebo sa postavil proti Jahvemu. 43 Hrôza, jama a pasca pre teba, obyvateľ Moabu! To je Jahveho výrok. 44 Kto bude utekať pred hrôzou, padne do jamy, ak sa z jamy vyškriabe, chytí sa do pasce. Toto všetko pošlem na Moab, keď príde čas jeho protestu – Jahveho výrok. 45 V tieni Chešbonu zastali utečenci vysilení, ale oheň vyšľahol z Chešbonu, plameň zo Sichonovho paláca; strávil sluchy Moabu a temä krikľúňov. 46 Beda ti, Moab! Zahynul národ boha Kemoša. Synov ti odvádzajú do zajatia a dcéry do vyhnanstva. 47 Ale v budúcich časoch privediem späť moabských zajatcov – to je Jahveho výrok." Potiaľto je súd nad Moabom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk