Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

46. kapitola

1 Slovo, ktoré Jahve povedal prorokovi Jeremiášovi o národoch.

Proroctvá proti Egyptu. Porážka pri Karkemiši

2 O Egypte. Proti vojsku faraóna Necha, egyptského kráľa, ktoré bolo v Karkemiši, pri rieke Eufrat, keď ho porazil Nabuchodonozor, babylonský kráľ. To bolo štvrtého roku judského kráľa Jojakima, Joziášovho syna.
3 Chystajte pancier a štít, hor’ sa, do boja! 4 Sedlajte kone, vysadajte, jazdci! Nastúpte v prilbách s naostrenými kopijami, s panciermi na tele! 5 Ale zrazu, čo to vidím? Prestrašili sa, ustupujú. Ich bojovníci sú porazení, obrátili sa na divý útek, ani sa len neobzrú naspäť. Hrôza na všetkých stranách! To je Jahveho výrok. 6 Nech neutečie ani najrýchlejší! Nech sa nezachráni ani najsilnejší! Na severe, na brehoch Eufratu, potkýnajú sa a padajú. 7 Kto sa to vzdúva ako Níl, čie vody hučia ako jeho rozvodnené prúdy? 8 To sa Egypt vzdúva ako Níl, jeho vody hučia ako rozvodnené prúdy. Vraví: Vzdujem sa a zaplavím zem, zničím mestá a ich obyvateľov! 9 Jazdci, útočte! Hrmotajte, vozy! Dopredu, vojaci: Chlapi z Etiópie a Somálska so štítmi v rukách! Lýdovia s ohnutými lukmi v pästiach! 10 Toto je deň pre Pána Jahveho Cebaot, deň pomsty, pomsty na jeho nepriateľoch: meč hltá, sýti sa, spíja sa ich krvou. Lebo je to obeta pre Pána Jahveho Cebaot v severnej krajine na rieke Eufrat. 11 Vyjdi do Galaádu nazbierať balzamu, panna, egyptská dcéra! Ale nadarmo skúšaš premnohé lieky, tvoje rany sa ti nezahoja! 12 Národy sa dozvedeli o tvojom zahanbení, zem sa ozýva tvojimi výkrikmi, lebo vojak sa potkýna o vojaka a padajú spolu.

Vpád do Egypta

13 Slovo, ktoré Jahve povedal prorokovi Jeremiášovi, keď Nabuchodonozor, babylonský kráľ, udrel na Egypt:
14 Oznámte to v Egypte, vyhláste to v Migdole, vyhláste to v Memfise a v Tachpanchese! Povedzte: Nastúp, buď pripravený, lebo meč hlce okolo teba! 15 Prečo utiekol Apis? Prečo tvoj býčí boh nevydržal? Hej, Jahve ho zahnal. 16 Pozhadzuje mnohých: popadajú jeden na druhého a povedia: "Rýchlo! Vráťme sa k nášmu ľudu, do našej rodnej zeme, ďaleko od pustošiaceho meča!" 17 Dajte faraónovi, egyptskému kráľovi, toto meno: Krikľúň. Človek, ktorý premeškal svoj čas. 18 Ako žijem – to je výrok Kráľa, ktorý sa volá Jahve Cebaot – príde ktosi, vznešený ako Tabor medzi vrchmi, ako Karmel nad morom. 19 Priprav si batoh do zajatia, obyvateľka, egyptská dcéra! Memfis sa stane púšťou, bude rozváľaný a neobývaný. 20 Egyptská krajina bola krásna jalovica, ale letí, letí nad ňu ovad zo severu. 21 Najatí žoldnieri, ktorí si v nej žijú ako vykŕmené teľatá, ukazujú jej päty, všetci sa dávajú na útek, ani jeden nemohol vydržať. Lebo na nich prichádza Deň záhuby, čas zúčtovania. 22 Čuj! Syčí ako had! Lebo nepriateľ napreduje s celou svojou silou. Vrhajú sa na ňu so sekerami ako drevorubači. 23 Stínajú jej ľudí ako stromy v lese – Jahveho výrok – ktoré nebolo možno ani spočítať. Nepriateľov je viac ako kobyliek, nemajú konca-kraja. 24 Potupená je krásna zem egyptská, vydaná napospas národu zo severu. 25 Jahve Cebaot, Boh Izraela, povedal: "Potrestám boha Amona z Téb, faraóna a celý Egypt: jeho bohov a jeho kráľov, faraóna a všetkých, čo sa naň spoliehajú. 26 Vydám ich do rúk tých, čo im striehnu na život, do rúk Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a jeho vojsk. Ale neskôr bude Egypt zasa obývaný ako za dávna." Toto je Jahveho výrok. 27 "Ale ty sa neboj, môj sluha Jakub! Neľakaj sa, Izrael! Lebo ja ťa bezpečne privediem zďaleka a tvojich potomkov zo zeme, kde sú zajatí. Jakub sa vráti a bude žiť v pokoji, v blahobyte a bez strachu. 28 Jakub, sluha môj, neboj sa! To je Jahveho výrok. Lebo ja som s tebou. Zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa vyhnal. Ale teba nezničím, hoci ťa potrescem, ako si zaslúžiš, bez trestu ťa nenechám."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk