Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

43. kapitola

1 Keď Jeremiáš dohovoril celému ľudu všetky slová Jahveho, ich Boha, ktoré mu im kázal povedať Jahve, ich Boh – všetky slová, tu uvedené – 2 Azariáš, syn Hošaiášov, a Jochanan, syn Kareho, a všetci namyslení chlapi povedali Jeremiášovi: "Hovoríš nám lož. Jahve, náš Boh, ťa nepoveril, aby si nám povedal: Nechoďte do Egypta usadiť sa tam! 3 Ale Baruch, syn Neriášov, ťa štve proti nám, on chce, aby sme sa dostali do rúk Chaldejcov, aby nás pobili alebo odvliekli do Babylonu." 4 Takto ani Jochanan, syn Kareho, ani nikto z dôstojníkov, ani nikto z ľudu neposlúchol Jahveho hlas, aby zostali v judskej krajine. 5 Jochanan, syn Kareho, a všetci dôstojníci vojska zaviedli zvyšok Júdu, tých, čo sa vrátili zo všetkých krajín, kam sa boli rozpŕchli, a chceli bývať v judskej krajine, 6 mužov, ženy a deti i kráľovské dcéry a všetkých ľudí, ktorých Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, zanechal s Godoliášom, synom Achikama, syna Šafanovho, a tiež proroka Jeremiáša a Barucha, syna Neriášovho. 7 Išli do Egypta, lebo nechceli poslúchať Jahveho hlas, a prišli do Tachpanchesu.

Jeremiáš predpovedá Nabuchodonozorovu inváziu do Egypta

8 V Tachpanchese Jahve oslovil Jeremiáša takto:
9 "Vezmi niekoľko veľkých kameňov v prítomnosti Júdovcov a skry ich do blata na ceste ku vchodu do faraónovho paláca v Tachpanchese! 10 Potom im povedz: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela. Dajte pozor! Ja pošlem po svojho sluhu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a privediem ho sem. Postavím mu trón na týchto kameňoch, ktoré som skryl, a on nad nimi roztiahne svoj baldachýn. 11 Príde a porazí Egyptskú krajinu: Kto je určený pre mor, bude vydaný moru! Kto pre zajatie, pôjde do zajatia! Kto pre meč, pôjde pod meč! 12 Podloží oheň pod chrámy egyptských bohov, spáli ich a bohov odvedie do zajatia. Egyptskú krajinu si oblečie, ako si pastier oblieka svoj plášť, a odíde odtiaľto v pokoji. 13 Doláme obelisky, chrám Slnka, ktorý je v Egypte, a vypáli chrámy egyptských bohov.