Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

43. kapitola

1 Keď Jeremiáš dohovoril celému ľudu všetky slová Jahveho, ich Boha, ktoré mu im kázal povedať Jahve, ich Boh – všetky slová, tu uvedené – 2 Azariáš, syn Hošaiášov, a Jochanan, syn Kareho, a všetci namyslení chlapi povedali Jeremiášovi: "Hovoríš nám lož. Jahve, náš Boh, ťa nepoveril, aby si nám povedal: Nechoďte do Egypta usadiť sa tam! 3 Ale Baruch, syn Neriášov, ťa štve proti nám, on chce, aby sme sa dostali do rúk Chaldejcov, aby nás pobili alebo odvliekli do Babylonu." 4 Takto ani Jochanan, syn Kareho, ani nikto z dôstojníkov, ani nikto z ľudu neposlúchol Jahveho hlas, aby zostali v judskej krajine. 5 Jochanan, syn Kareho, a všetci dôstojníci vojska zaviedli zvyšok Júdu, tých, čo sa vrátili zo všetkých krajín, kam sa boli rozpŕchli, a chceli bývať v judskej krajine, 6 mužov, ženy a deti i kráľovské dcéry a všetkých ľudí, ktorých Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, zanechal s Godoliášom, synom Achikama, syna Šafanovho, a tiež proroka Jeremiáša a Barucha, syna Neriášovho. 7 Išli do Egypta, lebo nechceli poslúchať Jahveho hlas, a prišli do Tachpanchesu.

Jeremiáš predpovedá Nabuchodonozorovu inváziu do Egypta

8 V Tachpanchese Jahve oslovil Jeremiáša takto:
9 "Vezmi niekoľko veľkých kameňov v prítomnosti Júdovcov a skry ich do blata na ceste ku vchodu do faraónovho paláca v Tachpanchese! 10 Potom im povedz: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela. Dajte pozor! Ja pošlem po svojho sluhu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a privediem ho sem. Postavím mu trón na týchto kameňoch, ktoré som skryl, a on nad nimi roztiahne svoj baldachýn. 11 Príde a porazí Egyptskú krajinu: Kto je určený pre mor, bude vydaný moru! Kto pre zajatie, pôjde do zajatia! Kto pre meč, pôjde pod meč! 12 Podloží oheň pod chrámy egyptských bohov, spáli ich a bohov odvedie do zajatia. Egyptskú krajinu si oblečie, ako si pastier oblieka svoj plášť, a odíde odtiaľto v pokoji. 13 Doláme obelisky, chrám Slnka, ktorý je v Egypte, a vypáli chrámy egyptských bohov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk