Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Jeremiáš znovu medzi zajatcami a znovu oslobodený

1 Jahveho slovo týkajúce sa Jeremiáša potom, čo ho Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, prepustil na slobodu z Ramy, kde ho našiel poviazaného reťazami uprostred všetkých jeruzalemských a judských zajatcov, ktorých odvádzali do Babylonu.
2 Veliteľ telesnej stráže si ho dal priviesť a povedal mu: "Jahve, tvoj Boh, predpovedal tejto krajine toto nešťastie. 3 A skutočne to aj splnil, ako povedal, lebo ste neposlúchali jeho hlas. Preto vás to postihlo. 4 Ale tebe snímam dnes reťaze z tvojich rúk. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď, postarám sa o teba. Ale ak sa ti nepáči ísť so mnou, nechaj tak! Pozri, celá krajina je pred tebou, choď, kam uznáš za správne a dobré!" 5 A keďže Jeremiáš stále váhal, dodal: "Môžeš sa vrátiť ku Godoliášovi, synovi Achikama, Šafanovho syna, ktorého babylonský kráľ menoval za správcu judských miest. Bývaj s ním uprostred ľudu alebo choď, kam uznáš za dobré." Potom mu veliteľ telesnej stráže dal potraviny na cestu a dar a prepustil ho. 6 Nato sa Jeremiáš odobral ku Godoliášovi, Achikamovmu synovi, do Micpy a býval s ním medzi ľuďmi, ponechanými v krajine.

Godoliáš miestodržiteľom, jeho zavraždenie

7 Keď sa dozvedeli všetci dôstojníci oddielov, roztratených po krajine, i so svojimi vojakmi, že babylonský kráľ ustanovil Godoliáša, Achikamovho syna, za miestodržiteľa krajiny a že mu zveril najchudobnejšiu vrstvu krajiny, mužov, ženy a deti, ktorí neboli odvedení do Babylonu,
8 prišli ku Godoliášovi do Micpy: Jišmael, syn Nataniášov, Jochanan a Jonatan, synovia Kareho, Seraiáš, syn Tanchumetov, synovia Ofiho z Netofy a Jezaniáš, syn Maachaťana, všetci so svojím mužstvom. 9 Godoliáš, syn Achikama, Šafanovho syna, sa zaprisahal im a ich chlapom: "Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, zostaňte v krajine, podriaďte sa babylonskému kráľovi, bude sa vám vodiť dobre. 10 Ja zostanem v Micpe ako váš zástupca pred Chaldejcami, keď prídu sem. Ale vy pozbierajte úrodu vína, ovocia a oleja, uložte to do nádob a bývajte v mestách, ktoré ste obsadili!" 11 Aj Júdovci, rozptýlení v Moabe, medzi Ammoncami, v Edome a vo všetkých ostatných krajinách, sa dozvedeli, že babylonský kráľ ponechal v Júdovi zvyšok ľudu, ktorému na čelo postavil Godoliáša, syna Achikama, Šafanovho syna. 12 Vrátili sa teda všetci Júdovci zo všetkých krajín, kam sa boli rozpŕchli. Prišli do judskej krajiny ku Godoliášovi v Micpe a nazbierali hojnú úrodu vína a ovocia. 13 Jochanan, syn Kareho, a všetci velitelia vojska prišli ku Godoliášovi do Micpy 14 a povedali mu: "Vieš, že ammonský kráľ Baalis poslal Jišmaela, syna Nataniášovho, aby ťa zabila?" Ale Godoliáš, syn Achikamov, im neveril. 15 Jochanan, syn Kareho, povedal v Micpe potajomky Godoliášovi: "Ja pôjdem zabiť Jišmaela, syna Nataniášovho, a nik sa o tom nedozvie. Prečo by ťa mal zabíjať? Prečo by sa mali rozpŕchnuť všetci Júdovci, ktorí sa okolo teba zhromaždili, a zahynúť zvyšok Júdu?" 16 Ale Godoliáš, syn Achikama, odpovedal Jochananovi, synovi Kareho: "Nerob to! Nie je pravda, čo hovoríš o Jišmaelovi."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk