Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

40. kapitola

Jeremiáš znovu medzi zajatcami a znovu oslobodený

1 Jahveho slovo týkajúce sa Jeremiáša potom, čo ho Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, prepustil na slobodu z Ramy, kde ho našiel poviazaného reťazami uprostred všetkých jeruzalemských a judských zajatcov, ktorých odvádzali do Babylonu.
2 Veliteľ telesnej stráže si ho dal priviesť a povedal mu: "Jahve, tvoj Boh, predpovedal tejto krajine toto nešťastie. 3 A skutočne to aj splnil, ako povedal, lebo ste neposlúchali jeho hlas. Preto vás to postihlo. 4 Ale tebe snímam dnes reťaze z tvojich rúk. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď, postarám sa o teba. Ale ak sa ti nepáči ísť so mnou, nechaj tak! Pozri, celá krajina je pred tebou, choď, kam uznáš za správne a dobré!" 5 A keďže Jeremiáš stále váhal, dodal: "Môžeš sa vrátiť ku Godoliášovi, synovi Achikama, Šafanovho syna, ktorého babylonský kráľ menoval za správcu judských miest. Bývaj s ním uprostred ľudu alebo choď, kam uznáš za dobré." Potom mu veliteľ telesnej stráže dal potraviny na cestu a dar a prepustil ho. 6 Nato sa Jeremiáš odobral ku Godoliášovi, Achikamovmu synovi, do Micpy a býval s ním medzi ľuďmi, ponechanými v krajine.

Godoliáš miestodržiteľom, jeho zavraždenie

7 Keď sa dozvedeli všetci dôstojníci oddielov, roztratených po krajine, i so svojimi vojakmi, že babylonský kráľ ustanovil Godoliáša, Achikamovho syna, za miestodržiteľa krajiny a že mu zveril najchudobnejšiu vrstvu krajiny, mužov, ženy a deti, ktorí neboli odvedení do Babylonu,
8 prišli ku Godoliášovi do Micpy: Jišmael, syn Nataniášov, Jochanan a Jonatan, synovia Kareho, Seraiáš, syn Tanchumetov, synovia Ofiho z Netofy a Jezaniáš, syn Maachaťana, všetci so svojím mužstvom. 9 Godoliáš, syn Achikama, Šafanovho syna, sa zaprisahal im a ich chlapom: "Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, zostaňte v krajine, podriaďte sa babylonskému kráľovi, bude sa vám vodiť dobre. 10 Ja zostanem v Micpe ako váš zástupca pred Chaldejcami, keď prídu sem. Ale vy pozbierajte úrodu vína, ovocia a oleja, uložte to do nádob a bývajte v mestách, ktoré ste obsadili!" 11 Aj Júdovci, rozptýlení v Moabe, medzi Ammoncami, v Edome a vo všetkých ostatných krajinách, sa dozvedeli, že babylonský kráľ ponechal v Júdovi zvyšok ľudu, ktorému na čelo postavil Godoliáša, syna Achikama, Šafanovho syna. 12 Vrátili sa teda všetci Júdovci zo všetkých krajín, kam sa boli rozpŕchli. Prišli do judskej krajiny ku Godoliášovi v Micpe a nazbierali hojnú úrodu vína a ovocia. 13 Jochanan, syn Kareho, a všetci velitelia vojska prišli ku Godoliášovi do Micpy 14 a povedali mu: "Vieš, že ammonský kráľ Baalis poslal Jišmaela, syna Nataniášovho, aby ťa zabila?" Ale Godoliáš, syn Achikamov, im neveril. 15 Jochanan, syn Kareho, povedal v Micpe potajomky Godoliášovi: "Ja pôjdem zabiť Jišmaela, syna Nataniášovho, a nik sa o tom nedozvie. Prečo by ťa mal zabíjať? Prečo by sa mali rozpŕchnuť všetci Júdovci, ktorí sa okolo teba zhromaždili, a zahynúť zvyšok Júdu?" 16 Ale Godoliáš, syn Achikama, odpovedal Jochananovi, synovi Kareho: "Nerob to! Nie je pravda, čo hovoríš o Jišmaelovi."