Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Jeremiášov osud pri páde Jeruzalema

1 V deviatom roku judského kráľa Sedekiáša, v desiatom mesiaci, babylonský kráľ Nabuchodonozor tiahol proti Jeruzalemu s celým svojím vojskom a obľahol ho.
2 V jedenástom roku Sedekiáša, v štvrtom mesiaci, deviateho dňa, prelomili hradby. 3 Vtrhli všetci vojvodcovia babylonského kráľa a usadili sa v Strednej bráne: Nergalsareser, Samgar-Nebo, Sar-Sekim, vysoký hodnostár, Nergalsareser, veliteľ jazdy, a všetci ostatní vojvodcovia babylonského kráľa. 4 Keď ich videl judský kráľ Sedekiáš a jeho ozbrojený sprievod, v noci vyšli z mesta cez kráľovskú záhradu a cez Bránu medzi dvoma múrmi a dali sa na cestu k Arabe. 5 Ale chaldejské vojsko ich prenasledovalo, dochytili Sedekiáša na jerišských poliach. Zajali ho a zaviedli do Ribly v kraji Chamat pred babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý vyniesol nad ním rozsudok. 6 Babylonský kráľ dal v Rible pobiť Sedekiášových synov pred jeho očami. Babylonský kráľ dal tiež pobiť všetkých významných ľudí Judey. 7 Potom Sedekiášovi vylúpil oči a dal ho zakovať do bronzových okov, aby ho odviedol do Babylonu. 8 Chaldejci vypálili kráľovský palác, Jahveho chrám a domy obyvateľov a jeruzalemské múry zrúcali. 9 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol zvyšok obyvateľstva, ktoré ešte zostalo v meste, prebehlíkov, ktorí k nemu prebehli, a zbytok remeselníkove. 10 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, nechal v judskej krajine najchudobnejších ľudí, ktorí nemali celkom nič, a zároveň im dal vinice a polia. 11 O Jeremiášovi babylonský kráľ Nabuchodonozor dal tento rozkaz Nebuzardanovi, veliteľovi telesnej stráže: 12 "Daj ho vyhľadať a zajmi ho! Nesprav mu nič zlé, ale urob preňho, o čo ťa požiada!" 13 Toto poslanie zveril Nebuzardanovi, veliteľovi telesnej stráže, Nebušazbanovi, vysokému hodnostárovi, Nergalsarezerovi, veliteľovi jazdy a všetkým vojvodcom babylonského kráľa, 14 tí dali priviesť Jeremiáša z väzenského nádvoria a zverili ho Godoliášovi, synovi Achikama, syna Šafana, aby ho zaviedol domov. Tak býval so svojím ľudom.

Výrok o Ebed-Melechovej záchrane

15 Keď bol Jeremiáš uväznený vo väzenskom nádvorí, Jahve k nemu prehovoril takto:
16 "Choď povedať Etiópčanovi Ebed-Melechovi: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Daj pozor! Ja splním svoje slová, ktoré som povedal proti tomuto mestu, keď som zvestoval nešťastie, a nie šťastie. A keď ten deň príde, uvidíš to na vlastné oči. 17 Ale teba vyslobodím v ten deň – to je Jahveho výrok – a nebudeš vydaný do rúk ľudí, ktorých sa bojíš. 18 Celkom iste ťa zachránim, nepadneš mečom, život si zachrániš, lebo si mal dôveru vo mňa – to je Jahveho výrok."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk