Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

Jeremiášov osud pri páde Jeruzalema

1 V deviatom roku judského kráľa Sedekiáša, v desiatom mesiaci, babylonský kráľ Nabuchodonozor tiahol proti Jeruzalemu s celým svojím vojskom a obľahol ho.
2 V jedenástom roku Sedekiáša, v štvrtom mesiaci, deviateho dňa, prelomili hradby. 3 Vtrhli všetci vojvodcovia babylonského kráľa a usadili sa v Strednej bráne: Nergalsareser, Samgar-Nebo, Sar-Sekim, vysoký hodnostár, Nergalsareser, veliteľ jazdy, a všetci ostatní vojvodcovia babylonského kráľa. 4 Keď ich videl judský kráľ Sedekiáš a jeho ozbrojený sprievod, v noci vyšli z mesta cez kráľovskú záhradu a cez Bránu medzi dvoma múrmi a dali sa na cestu k Arabe. 5 Ale chaldejské vojsko ich prenasledovalo, dochytili Sedekiáša na jerišských poliach. Zajali ho a zaviedli do Ribly v kraji Chamat pred babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý vyniesol nad ním rozsudok. 6 Babylonský kráľ dal v Rible pobiť Sedekiášových synov pred jeho očami. Babylonský kráľ dal tiež pobiť všetkých významných ľudí Judey. 7 Potom Sedekiášovi vylúpil oči a dal ho zakovať do bronzových okov, aby ho odviedol do Babylonu. 8 Chaldejci vypálili kráľovský palác, Jahveho chrám a domy obyvateľov a jeruzalemské múry zrúcali. 9 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol zvyšok obyvateľstva, ktoré ešte zostalo v meste, prebehlíkov, ktorí k nemu prebehli, a zbytok remeselníkove. 10 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, nechal v judskej krajine najchudobnejších ľudí, ktorí nemali celkom nič, a zároveň im dal vinice a polia. 11 O Jeremiášovi babylonský kráľ Nabuchodonozor dal tento rozkaz Nebuzardanovi, veliteľovi telesnej stráže: 12 "Daj ho vyhľadať a zajmi ho! Nesprav mu nič zlé, ale urob preňho, o čo ťa požiada!" 13 Toto poslanie zveril Nebuzardanovi, veliteľovi telesnej stráže, Nebušazbanovi, vysokému hodnostárovi, Nergalsarezerovi, veliteľovi jazdy a všetkým vojvodcom babylonského kráľa, 14 tí dali priviesť Jeremiáša z väzenského nádvoria a zverili ho Godoliášovi, synovi Achikama, syna Šafana, aby ho zaviedol domov. Tak býval so svojím ľudom.

Výrok o Ebed-Melechovej záchrane

15 Keď bol Jeremiáš uväznený vo väzenskom nádvorí, Jahve k nemu prehovoril takto:
16 "Choď povedať Etiópčanovi Ebed-Melechovi: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Daj pozor! Ja splním svoje slová, ktoré som povedal proti tomuto mestu, keď som zvestoval nešťastie, a nie šťastie. A keď ten deň príde, uvidíš to na vlastné oči. 17 Ale teba vyslobodím v ten deň – to je Jahveho výrok – a nebudeš vydaný do rúk ľudí, ktorých sa bojíš. 18 Celkom iste ťa zachránim, nepadneš mečom, život si zachrániš, lebo si mal dôveru vo mňa – to je Jahveho výrok."