Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Jeremiáš v cisterne. Ebed-Melechov zákrok

1 Šefatiáš, syn Maatanov, Gedeliáš, syn Pašchurov, Jukal, syn Šelemiášov, a Pašchur, syn Malkiášov, počuli reči, ktoré Jeremiáš hovoril všetkému ľudu, a to:
2 "Toto hovorí Jahve: Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom. Ale kto z neho ujde a poddá sa Chaldejcom, ostane nažive, jeho korisťou bude jeho vlastný život. 3 Takto hovorí Jahve: Toto mesto celkom iste padne do moci vojska babylonského kráľa a on sa ho zmocní." 4 Títo dôstojníci povedali kráľovi: "Tento muž musí byť popravený. Svojimi rečami podlamuje odvahu bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste a odvahu všetkého ľudu. Veď tento človek nehľadá blaho tohto ľudu, ale jeho nešťastie." 5 Kráľ Sedekiáš odpovedal: "Je vo vašich rukách. Veď kráľ nemá nijakú moc voči vám!" 6 Oni chytili Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovského syna Malkiáša vo väzenskom dvore. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebola voda, iba bahno, a tak Jeremiáš zapadol do bahna. 7 Ale Etiópčan Ebed-Melech, dvoran kráľovského paláca, počul, že Jeremiáša hodili do cisterny, zakiaľ kráľ zasadal pri Benjamínovej bráne. 8 Teda Ebed-Melech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: 9 "Pán môj a kráľ, títo chlapi prejavili veľkú zlobu, ako zaobchádzali s prorokom Jeremiášom. Hodili ho do cisterny a tam zahynie hladom, veď v meste už niet chleba." 10 Vtedy kráľ rozkázal Etiópčanovi Ebed-Melechovi: "Vezmi so sebou odtiaľto tridsať chlapov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny prv, než zomrie." 11 Ebed-Melech vzal tých chlapov so sebou, vyšiel do kráľovského paláca, do skladu odevu, vzal odtiaľ niečo z obnosených a odhodených šiat, ktoré spustil po povrazoch Jeremiášovi do cisterny. 12 Etiópčan Ebed-Melech povedal Jeremiášovi: "Podlož si tieto staré šaty pod pazuchy, pod povrazy!" Jeremiáš tak urobil 13 a tak ho vytiahli povrazmi z cisterny. Potom Jeremiáš zostal vo väzenskom dvore.

Posledný Jeremiášov rozhovor so Sedekiášom

14 Kráľ Sedekiáš dal priviesť Jeremiáša k sebe k tretiemu vchodu do Jahveho chrámu. Tu povedal kráľ Jeremiášovi: "Niečo sa ťa chcem spýtať, nezataj nič predo mnou!"
15 Jeremiáš odpovedal Sedekiášovi: "Ak ti to poviem, istotne ma dáš zabiť. Ak ti niečo poradím, nepočúvneš ma." 16 Vtedy sa mu kráľ Sedekiáš potajomky zaprisahal: "Ako žije Jahve, ktorý nám dal tento život, nedám ťa zabiť, ani ťa nevydám do rúk tých ľudí, čo ti číhajú na život." 17 Nato Jeremiáš povedal Sedekiášovi: "Toto hovorí Jahve, Boh Cebaot, Boh Izraela: Ak vyjdeš a poddáš sa veliteľom babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nebude vypálené, zostaneš nažive ty i tvoja rodina. 18 Ak sa však nepoddáš veliteľom babylonského kráľa, toto mesto padne Chaldejcom do rúk a oni ho vypália a ty im tiež neunikneš z rúk." 19 Kráľ Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Bojím sa Júdovcov, ktorí prešli ku Chaldejcom, aby ma Chaldejci nevydali týmto do rúk, lebo oni by ma znevážili." 20 Jeremiáš odpovedal: "Nevydajú ťa. Ak poslúchneš Jahveho hlas vo všetkom, čo ti hovorím, všetko sa ti dobre skončí a ty si zachrániš život. 21 Ale ak sa nevzdáš, Jahve mi toto ukázal: 22 Pozri, všetky ženy, ktoré ešte zostali v judskom kráľovskom paláci, budú vyvedené dôstojníkmi babylonského kráľa a budú ti hovoriť: Tvoji vlastní priatelia ťa zaviedli, prevládli nad tebou! Nechali, nech sa ti nohy zaboria do bahna, a ukázali ti chrbát! 23 Hej, všetky tvoje ženy a tvoje deti vyvedú k Chaldejcom. Ani ty neunikneš ich rukám. Babylonský kráľ ťa zajme a mesto vypáli ohňom." 24 Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Nikomu o tomto nepovedz a nebudeš vydaný na smrť. 25 Ak sa kniežatá dozvedia, že som sa s tebou rozprával, prídu za tebou a povedia ti: Povedz nám, čo si povedal kráľovi a čo kráľ povedal tebe! Nič nám netaj a nezabijeme ťa, 26 odpovedz im: Predložil som kráľovi prosbu, aby ma neposlal späť do Jonatanovho domu, aby som tam nezomrel." 27 Skutočne, všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho. On im porozprával všetko tak, ako mu to rozkázal kráľ. Nechali ho teda na pokoji, lebo vec sa nerozchýrila. 28 Jeremiáš zostal v nádvorí väznice až do dňa, keď Jeruzalem padol. Keď zaujali Jeruzalem, ešte bol tam.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk