Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Úsudok o Sedekiášovi

1 Kráľ Sedekiáš, syn Joziášov, sa stal kráľom namiesto Koniáša, Jojakimovho syna. Za kráľa ho v judskej krajine ustanovil babylonský kráľ Nabuchodonozor.
2 Ale ani on, ani jeho dvorania, ani ľud zeme nepočúvali slová, ktoré Jahve hovoril skrze proroka Jeremiáša.

Sedekiáš sa radí s Jeremiášom počas prerušenia obliehania v r. 588 pred Kr.

3 Kráľ Sedekiáš poslal k prorokovi Jeremiášovi Jukala, syna Šelemiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Maaseiášovho, s odkazom: "Modli sa za nás k Jahvemu, nášmu Bohu!"
4 V tom čase sa Jeremiáš mohol voľne pohybovať medzi ľudom, ešte nebol hodený do väzenia. 5 Medzitým faraónovo vojsko vyrazilo z Egypta. Keď to počuli Chaldejci obliehajúci Jeruzalem, ustúpili od Jeruzalema. 6 Vtedy prehovoril Jahve k prorokovi Jeremiášovi: 7 "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne o radu, dajte túto odpoveď: Faraónovo vojsko, ktoré vyrazilo vám na pomoc, vracia sa do svojej zeme, do Egypta. 8 Chaldejci sa vrátia sem, vydobyjú toto mesto a spália ho ohňom. 9 Toto hovorí Jahve: Neklamte sami seba mysliac si, že Chaldejci natrvalo odídu od vás, lebo vôbec neodídu! 10 Aj keby ste porazili celé chaldejské vojsko, ktoré proti vám bojuje, a zostali by iba ranení chlapi ležať vo svojich stanoch, tí sa zodvihnú a spália toto mesto ohňom."

Jeremiášovo uväznenie. Zlepšenie jeho položenia

11 V tých dňoch, keď chaldejské vojsko prerušilo obľahnutie Jeruzalema pre napredovanie faraónovej armády,
12 Jeremiáš chcel odísť z Jeruzalema do Benjamínovho kraja prevziať dedičstvo v kruhu svojich príbuzných. 13 Keď prišiel k Benjamínovej bráne, bol tam veliteľ stráže Jeriáš, syn Šelemiáša, syna Chananiášovho. Zadržal proroka Jeremiáša so slovami: "Ty chceš prebehnúť ku Chaldejcom!" 14 Jeremiáš odpovedal: "To nie je pravda! Neutekám ku Chaldejcom!" Jeriáš ho ani nepočúval, ale Jeremiáša zatkol a zaviedol pred veliteľov. 15 Dôstojníci prijali Jeremiáša veľmi nahnevane, dali ho zbiť a uvrhli ho do väzenia v dome pisára Jonatana, ktorý bol zmenený na žalár. 16 Jeremiáša uväznili v podzemnej sklepenej pivnici a tam zostal dlhý čas. 17 Kráľ Sedekiáš si ho dal priviesť k sebe a vo svojom paláci sa ho tajne vypytoval: "Máš nejaké slovo od Jahveho?" Jeremiáš odpovedal: "Áno." A pridal: "Že padneš do rúk babylonského kráľa!" 18 Potom povedal Jeremiáš kráľovi Sedekiášovi: "Čím som sa previnil proti tebe, proti tvojim dvoranom a proti ľudu, že ste ma hodili do žalára? 19 Kde sú vaši proroci, ktorí vám ohlasovali, že babylonský kráľ nebude bojovať proti vám ani proti tejto krajine? 20 Teraz ma, prosím, vypočuj, môj pán a kráľ! Dovoľ, aby som ti mohol predniesť svoju prosbu: Nedaj ma odviesť naspäť do väzenia pisára Jonatana, aby som tam neumrel." 21 Vtedy kráľ Sedekiáš vydal rozkaz, aby Jeremiáša uväznili v nádvorí väzenia a dávali mu každý deň kus chleba z Pekárskej ulice, čo aj robili potiaľ, kým sa v meste celkom neminul chlieb. Tak zostal Jeremiáš v nádvorí väzenia.