Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Zvitok z r. 605–604 pred Kr.

1 Vo štvrtom roku judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho, Jahve povedal Jeremiášovi tieto slová:
2 "Vezmi si zvitok papiera a napíš naň každé slovo, ktoré som ti povedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť za čias Joziášových až do dneška. 3 Keď Júdov dom počuje o nešťastí, ktoré chcem na nich dopustiť, možno sa každý vráti zo svojej hriešnej cesty a ja im budem môcť odpustiť ich zlobu a hriechy." 4 Jeremiáš zavolal Barucha, syna Neriášovho, ktorý podľa Jeremiášovho diktátu napísal na zvitok všetko, čo Jahve povedal Jeremiášovi. 5 Potom Jeremiáš dal tento rozkaz Baruchovi: "Ja nie som slobodný, nemôžem ísť do Jahveho chrámu. 6 Ale ty pôjdeš do Jahveho chrámu v pôstny deň a prečítaš ľudu zo zvitku, ktorý si napísal, všetky Jahveho slová, ako som ti ich nadiktoval. Prečítaš ich aj všetkým Júdovcom, ktorí prišli zo svojich miest. 7 Možno ich úpenlivá prosba Jahveho obmäkčí a každý z nich sa odvráti od svojej zlej cesty, lebo Jahve pohrozil tomuto ľudu veľmi nahnevane a rozhorčene." 8 Baruch, Neriášov syn, urobil všetko tak, ako mu nariadil prorok Jeremiáš a prečítal z knihy Jahveho slová v Jahveho chráme. 9 V piatom roku judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho, v deviatom mesiaci vyhlásili pôst v Jahveho prítomnosti pre všetok jeruzalemský ľud a pre všetkých, ktorí mohli prísť do Jeruzalema z judských miest. 10 Vtedy Baruch čítal z knihy Jeremiášove slová pred všetkým ľudom v sieni Gemariáša, syna kráľovského pisára Šafana, v hornom nádvorí pri vchode do Novej brány Jahveho chrámu. 11 Keď Micheáš, syn Šafanovho syna Gemariáša, vypočul všetky Jahveho slová z tej knihy, 12 zišiel do kráľovského paláca, do pisárovej siene. Tam zasadali všetci vysokí úradníci: pisár Elišama; Delaiáš, syn Semaiášov; Elnatan, syn Achbarov; Gemariáš, syn Šafanov; Sedekiáš, syn Chananiášov a všetky ostatné kniežatá. 13 Micheáš im oznámil všetko, čo počul, keď to Baruch z knihy čítal ľudu do uší. 14 Vtedy kniežatá jednomyseľne poslali k Baruchovi Judiho, syna Nataniáša, syna Šelemiáša, syna Kušiho, s odkazom: "Vezmi tú knihu, z ktorej si čítal ľudu, a príď sem!" Baruch, syn Neriášov, vzal zvitok a prišiel k nim. 15 Oni mu povedali: "Sadni si a prečítaj nám to!" A Baruch im to prečítal. 16 Keď všetko vypočuli, obrátili sa nastrašení jeden na druhého a povedali Baruchovi: "Všetko toto musíme oznámiť kráľovi." 17 A pýtali sa Barucha: "Povedz nám, ako si všetky tie slová napísal!" 18 Baruch im odpovedal: "Jeremiáš mi to všetko nadiktovala a ja som to písal atramentom do tejto knihy." 19 Vysokí úradníci povedali vtedy Baruchovi: "Choď, schovajte sa, ty a Jeremiáš, nech nikto nevie, kde ste!" 20 Potom odišli ku kráľovi do dvora paláca, ale zvitok uložili v sieni pisára Elišamu. A rozpovedali všetko kráľovi. 21 Kráľ poslal Judiho, aby doniesol zvitok. Ten ho priniesol zo siene pisára Elišamu a prečítal ho pred kráľom a pred všetkými úradníkmi, ktorí stáli okolo kráľa. 22 Kráľ sedel vo svojich zimných komnatách – bol to deviaty mesiac roku – a pred ním stál ohrievač, plný žeravého uhlia. 23 Keď Judi prečítal tri alebo štyri stĺpce, kráľ ich odrezal pisárskym nožom a hodil na oheň do ohrievača, kým celý zvitok nezhorel na ohni v ohrievači. 24 Ani kráľ, ani nikto z jeho dvoranov, ktorí počuli tieto slová, sa nenaľakali, ani šaty si neroztrhli. 25 A hoci Elnatan, Delaiáš a Gemariáš kráľa prosili, aby zvitok nespálil, neposlúchol ich. 26 Kráľ rozkázal kráľovmu synovi Jerachmeelovi, Seraiášovi, synovi Azrielovmu, a Šelkemiášovi, synovi Abdeelovmu, aby chytili pisára Barucha a proroka Jeremiáša. Ale Jahve ich ukryl. 27 Keď kráľ spálil zvitok so všetkým, čo napísal Baruch, ako mu nadiktoval Jeremiáš, takto prehovoril Jahve k Jeremiášovi: 28 "Vezmi si iný zvitok a napíš naň všetky slová, čo boli napísané na prvom zvitku, ktorý spálil judský kráľ Jojakim. 29 A proti judskému kráľovi Jojakimovi povedz: Toto hovorí Jahve: Ty si spálil ten zvitok so slovami: Ako môžeš písať, že babylonský kráľ príde, zničí túto krajinu a pozabíja ľudí i zvieratá? 30 Preto takto hovorí Jahve o judskom kráľovi Jojakimovi: Nebude mať nikoho, kto by po ňom nastúpil na Dávidov trón, a jeho mŕtvola bude vystavená pražiacemu slnku vo dne a mrazu v noci. 31 Jeho, jeho potomkov a jeho služobníkov potrescem za ich hriechy. Dopustím na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na Júdovcov všetky nešťastia, ktorými som im hrozil a ktoré oni nepočúvali." 32 Jeremiáš vzal iný zvitok, dal ho pisárovi Baruchovi, synovi Neriášovmu, ktorý podľa Jeremiášovho diktátu napísal naň znovu všetko, čo judský kráľ Jojakim spálil, a ešte bolo pridaných mnoho podobných slov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk