Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Príklad Rechabovcov

1 Slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi v čase judského kráľa Jojakima, Joziášovho syna:
2 "Choď a porozprávaj sa s Rechabovcami, zaveď ich do niektorej z miestností Jahveho chrámu a ponúkni ich vínom!" 3 I pojal som Jaazaniáša, syna Jeremiáša, syna Chabaziniáša so všetkými jeho bratmi a so všetkými jeho synmi, celú rodinu Rechabovcov. 4 Zaviedol som ich do Jahveho chrámu, do miestnosti synov Chanana, syna Jigdaliáša, Božieho muža, ktorá bola vedľa miestnosti kniežat, nad izbou strážcu prahu Maaseiáša, Šallumovho syna. 5 Pred synov Rechabovcov som postavil džbány plné vína i čaše a povedal som im: "Napite sa vína!" 6 Ale oni povedali: "My nepijeme víno, lebo náš praotec Jonadab, syn Rechabov, nám vydal tento rozkaz: Nikdy nepite víno ani vy, ani vaši synovia! 7 Ani domy si nestavajte, ani obilie nesejte, ani vinice nevysádzajte, ani nič také nevlastnite! Ale celý svoj život bývajte v stanoch, aby ste mohli dlho žiť na zemi, na ktorej ste pútnikmi. 8 My sme poslúchli všetko, čo nám rozkázal náš praotec Jonadab, syn Rechabov, a nikdy nepijeme víno, ani my, ani naše ženy, ani naši synovia a dcéry. 9 Na bývanie si nestaviame domy, ani nemáme vinice, ani role nesejeme. 10 My bývame v stanoch, poslúchame a robíme všetko, čo nám rozkázal náš praotec Jonadab. 11 Ale keď babylonský kráľ Nabuchodonozor vtrhol do krajiny, povedali sme si: Poďte, vojdime do Jeruzalema, aby sme unikli vojskám Chaldejcov a Aramejcov! A zostali sme v Jeruzaleme." 12 Vtedy prehovoril Jahve k Jeremiášovi týmito slovami: 13 "Toto sú slová Jahveho Cebaot, Boha Izraela: Choď povedať judským ľuďom a obyvateľom Jeruzalema: Musíte prijať poučenie a poslúchnuť moje slová – to je Jahveho výrok. 14 Slová Jonadaba, syna Rechabovho, sa zachovávajú. Zakázal svojim piť víno, nuž nepili až do dnešných čias, lebo poslúchajú rozkaz svojho praotca. Ale mňa neposlúchate, hoci vám bez ustania hovorím. 15 Ja som vám posielal znovu a znovu svojich sluhov, prorokov, aby vám hovorili: Vráťte sa, každý z vás, zo svojej hriešnej cesty, napravte svoje hriešne skutky, nenasledujte iných bohov, neslúžte im, tak zostanete bývať na pôde, ktorú som dal vašim otcom. Ale vy ste tomu nevenovali pozornosť a neposlúchli ste ma. 16 Potomkovia Jonadaba, syna Rechabovho, poslúchli rozkaz svojho praotca, ktorý im dal, ale tento ľud ma neposlúcha! 17 Preto toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože ma nepočúvali, keď som im hovoril, a neodpovedali, keď som ich volal, privediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im hrozil." 18 Rechabovcom Jeremiáš povedal: "Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože ste poslúchli rozkaz vášho praotca Jonadaba, pretože ste zachovávali všetky jeho príkazy a robili ste, ako vám kázal, 19 preto toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Jonadabovi, synovi Rechabovmu, nebude nikdy chýbať potomok, ktorý bude stáť pred mojou tvárou naveky."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk