Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Konečný osud Sedekiáša

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi, keď babylonský kráľ Nabuchodonozor, celé jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme, podrobené jeho moci, a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám.
2 Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: "Choď povedať judskému kráľovi Sedekiášovi: Toto hovorí Jahve. Pozri, ja vydám toto mesto do rúk babylonskému kráľovi a on ho vypáli. 3 Ani ty neunikneš jeho ruke, ale určite ťa chytia a vydajú do jeho rúk. Z očí do očí uvidíš babylonského kráľa a on sa s tebou bude osobne rozprávať. Potom pôjdeš do Babylonu. 4 Ale počuj Jahveho slovo, judský kráľ Sedekiáš! Toto hovorí Jahve o tebe: Ty nezomrieš mečom. 5 Zomrieš v pokoji. Na tvoju počesť budú spaľovať voňavky, ako spaľovali pre tvojich predkov, dávnych kráľov, tvojich predchodcov, a za tebou budú recitovať nárek: Beda! Pane! Ja ti to vyhlasujem." To je Jahveho výrok. 6 Prorok Jeremiáš opakoval všetky tieto slová judskému kráľovi Sedekiášovi v Jeruzaleme, 7 keď vojsko babylonského kráľa útočilo na Jeruzalem a na pozostalé judské mestá, totiž na Lachiš a Azeku. Toto boli pozostalé judské opevnené mestá.

Záležitosť prepustenia otrokov

8 Slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš uzavrel dohodu s jeruzalemskými obyvateľmi, že vyhlásia oslobodenie otrokov.
9 Každý mal prepustiť na slobodu svojich hebrejských otrokov, mužských i ženských. Nikto nemal držať v otroctve svojho spolubrata Júdovca. 10 Všetky kniežatá a všetok ľud, ktorí urobili dohodu, že prepustia na slobodu svojich otrokov, tak mužov, ako ženy, a nebudú ich ďalej držať v otroctve, splnili to a prepustili ich. 11 Ale potom si to rozmysleli a nútili znovu do otroctva mužov i ženy, ktorých už prepustili. 12 Vtedy sa Jahveho slovo dostalo Jeremiášovi týmito slovami: 13 "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som uzavrel zmluvu s vašimi otcami, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. Toto bolo jej znenie: 14 Na konci siedmich rokov nech každý z vás prepustí na slobodu svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predal za otroka. Nech ti slúži šesť rokov, potom ho prepusti na slobodu! Ale vaši otcovia ma nepočúvali, neposlúchali ma. 15 Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste, čo je spravodlivé v mojich očiach, keď ste ohlásili oslobodenie vášho blížneho. Uzavreli ste dohodu predo mnou, v Chráme, ktorý nesie moje meno. 16 Ale potom ste si to rozmysleli a znesvätili ste moje meno: Každý z vás vzal späť svojho otroka, muža i ženu, ktorých ste predtým prepustili na slobodu, a prinútili ste ich, aby boli ďalej vašimi otrokmi. 17 Preto toto hovorí Jahve: Vy ste ma neposlúchli, nedali ste slobodu každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. Dobre teda, ja vám ohlasujem, že vás prepúšťam – to je Jahveho výrok – meču, moru a hladu, a urobím vás predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme. 18 S tými, ktorí zradili moju zmluvu a nesplnili podmienky dohody, uzavretej predo mnou, urobím, ako sa robí s obetným teľaťom zmluvy, ktoré pretnú napoly a prechádzajú pomedzi tie dve polovice. 19 Pomedzi tie polovice teľaťa prešli judské a jeruzalemské kniežatá, eunuchovia, kňazi a všetok ľud krajiny. 20 Týchto vydám do rúk nepriateľov, do rúk tých, čo im striehnu na život: ich mŕtvoly budú pokrmom nebeskému vtáctvu a divej zveri. 21 Aj judského kráľa Sedekiáša a jeho kniežatá vydám do rúk ich nepriateľov, do rúk tých, čo im striehnu na život a do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré teraz poustúpilo ďaleko od vás. 22 Ja vydám rozkaz – Jahveho výrok – a privediem ich späť k tomuto mestu. Zaútočia naň, dobyjú ho a vypália. Aj judské mestá obrátim na púšť, kde nikto nebýva."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk