Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

34. kapitola

Konečný osud Sedekiáša

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi, keď babylonský kráľ Nabuchodonozor, celé jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme, podrobené jeho moci, a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám.
2 Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: "Choď povedať judskému kráľovi Sedekiášovi: Toto hovorí Jahve. Pozri, ja vydám toto mesto do rúk babylonskému kráľovi a on ho vypáli. 3 Ani ty neunikneš jeho ruke, ale určite ťa chytia a vydajú do jeho rúk. Z očí do očí uvidíš babylonského kráľa a on sa s tebou bude osobne rozprávať. Potom pôjdeš do Babylonu. 4 Ale počuj Jahveho slovo, judský kráľ Sedekiáš! Toto hovorí Jahve o tebe: Ty nezomrieš mečom. 5 Zomrieš v pokoji. Na tvoju počesť budú spaľovať voňavky, ako spaľovali pre tvojich predkov, dávnych kráľov, tvojich predchodcov, a za tebou budú recitovať nárek: Beda! Pane! Ja ti to vyhlasujem." To je Jahveho výrok. 6 Prorok Jeremiáš opakoval všetky tieto slová judskému kráľovi Sedekiášovi v Jeruzaleme, 7 keď vojsko babylonského kráľa útočilo na Jeruzalem a na pozostalé judské mestá, totiž na Lachiš a Azeku. Toto boli pozostalé judské opevnené mestá.

Záležitosť prepustenia otrokov

8 Slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš uzavrel dohodu s jeruzalemskými obyvateľmi, že vyhlásia oslobodenie otrokov.
9 Každý mal prepustiť na slobodu svojich hebrejských otrokov, mužských i ženských. Nikto nemal držať v otroctve svojho spolubrata Júdovca. 10 Všetky kniežatá a všetok ľud, ktorí urobili dohodu, že prepustia na slobodu svojich otrokov, tak mužov, ako ženy, a nebudú ich ďalej držať v otroctve, splnili to a prepustili ich. 11 Ale potom si to rozmysleli a nútili znovu do otroctva mužov i ženy, ktorých už prepustili. 12 Vtedy sa Jahveho slovo dostalo Jeremiášovi týmito slovami: 13 "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som uzavrel zmluvu s vašimi otcami, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. Toto bolo jej znenie: 14 Na konci siedmich rokov nech každý z vás prepustí na slobodu svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predal za otroka. Nech ti slúži šesť rokov, potom ho prepusti na slobodu! Ale vaši otcovia ma nepočúvali, neposlúchali ma. 15 Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste, čo je spravodlivé v mojich očiach, keď ste ohlásili oslobodenie vášho blížneho. Uzavreli ste dohodu predo mnou, v Chráme, ktorý nesie moje meno. 16 Ale potom ste si to rozmysleli a znesvätili ste moje meno: Každý z vás vzal späť svojho otroka, muža i ženu, ktorých ste predtým prepustili na slobodu, a prinútili ste ich, aby boli ďalej vašimi otrokmi. 17 Preto toto hovorí Jahve: Vy ste ma neposlúchli, nedali ste slobodu každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. Dobre teda, ja vám ohlasujem, že vás prepúšťam – to je Jahveho výrok – meču, moru a hladu, a urobím vás predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme. 18 S tými, ktorí zradili moju zmluvu a nesplnili podmienky dohody, uzavretej predo mnou, urobím, ako sa robí s obetným teľaťom zmluvy, ktoré pretnú napoly a prechádzajú pomedzi tie dve polovice. 19 Pomedzi tie polovice teľaťa prešli judské a jeruzalemské kniežatá, eunuchovia, kňazi a všetok ľud krajiny. 20 Týchto vydám do rúk nepriateľov, do rúk tých, čo im striehnu na život: ich mŕtvoly budú pokrmom nebeskému vtáctvu a divej zveri. 21 Aj judského kráľa Sedekiáša a jeho kniežatá vydám do rúk ich nepriateľov, do rúk tých, čo im striehnu na život a do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré teraz poustúpilo ďaleko od vás. 22 Ja vydám rozkaz – Jahveho výrok – a privediem ich späť k tomuto mestu. Zaútočia naň, dobyjú ho a vypália. Aj judské mestá obrátim na púšť, kde nikto nebýva."