Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Konečný osud Sedekiáša

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi, keď babylonský kráľ Nabuchodonozor, celé jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme, podrobené jeho moci, a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám.
2 Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: "Choď povedať judskému kráľovi Sedekiášovi: Toto hovorí Jahve. Pozri, ja vydám toto mesto do rúk babylonskému kráľovi a on ho vypáli. 3 Ani ty neunikneš jeho ruke, ale určite ťa chytia a vydajú do jeho rúk. Z očí do očí uvidíš babylonského kráľa a on sa s tebou bude osobne rozprávať. Potom pôjdeš do Babylonu. 4 Ale počuj Jahveho slovo, judský kráľ Sedekiáš! Toto hovorí Jahve o tebe: Ty nezomrieš mečom. 5 Zomrieš v pokoji. Na tvoju počesť budú spaľovať voňavky, ako spaľovali pre tvojich predkov, dávnych kráľov, tvojich predchodcov, a za tebou budú recitovať nárek: Beda! Pane! Ja ti to vyhlasujem." To je Jahveho výrok. 6 Prorok Jeremiáš opakoval všetky tieto slová judskému kráľovi Sedekiášovi v Jeruzaleme, 7 keď vojsko babylonského kráľa útočilo na Jeruzalem a na pozostalé judské mestá, totiž na Lachiš a Azeku. Toto boli pozostalé judské opevnené mestá.

Záležitosť prepustenia otrokov

8 Slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš uzavrel dohodu s jeruzalemskými obyvateľmi, že vyhlásia oslobodenie otrokov.
9 Každý mal prepustiť na slobodu svojich hebrejských otrokov, mužských i ženských. Nikto nemal držať v otroctve svojho spolubrata Júdovca. 10 Všetky kniežatá a všetok ľud, ktorí urobili dohodu, že prepustia na slobodu svojich otrokov, tak mužov, ako ženy, a nebudú ich ďalej držať v otroctve, splnili to a prepustili ich. 11 Ale potom si to rozmysleli a nútili znovu do otroctva mužov i ženy, ktorých už prepustili. 12 Vtedy sa Jahveho slovo dostalo Jeremiášovi týmito slovami: 13 "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som uzavrel zmluvu s vašimi otcami, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. Toto bolo jej znenie: 14 Na konci siedmich rokov nech každý z vás prepustí na slobodu svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predal za otroka. Nech ti slúži šesť rokov, potom ho prepusti na slobodu! Ale vaši otcovia ma nepočúvali, neposlúchali ma. 15 Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste, čo je spravodlivé v mojich očiach, keď ste ohlásili oslobodenie vášho blížneho. Uzavreli ste dohodu predo mnou, v Chráme, ktorý nesie moje meno. 16 Ale potom ste si to rozmysleli a znesvätili ste moje meno: Každý z vás vzal späť svojho otroka, muža i ženu, ktorých ste predtým prepustili na slobodu, a prinútili ste ich, aby boli ďalej vašimi otrokmi. 17 Preto toto hovorí Jahve: Vy ste ma neposlúchli, nedali ste slobodu každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. Dobre teda, ja vám ohlasujem, že vás prepúšťam – to je Jahveho výrok – meču, moru a hladu, a urobím vás predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme. 18 S tými, ktorí zradili moju zmluvu a nesplnili podmienky dohody, uzavretej predo mnou, urobím, ako sa robí s obetným teľaťom zmluvy, ktoré pretnú napoly a prechádzajú pomedzi tie dve polovice. 19 Pomedzi tie polovice teľaťa prešli judské a jeruzalemské kniežatá, eunuchovia, kňazi a všetok ľud krajiny. 20 Týchto vydám do rúk nepriateľov, do rúk tých, čo im striehnu na život: ich mŕtvoly budú pokrmom nebeskému vtáctvu a divej zveri. 21 Aj judského kráľa Sedekiáša a jeho kniežatá vydám do rúk ich nepriateľov, do rúk tých, čo im striehnu na život a do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré teraz poustúpilo ďaleko od vás. 22 Ja vydám rozkaz – Jahveho výrok – a privediem ich späť k tomuto mestu. Zaútočia naň, dobyjú ho a vypália. Aj judské mestá obrátim na púšť, kde nikto nebýva."