Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Iné prisľúbenie obnovy

1 Kým bol Jeremiáš ešte uväznený na strážnom nádvorí, Jahve k nemu po druhýkrát takto prehovoril:
2 "Toto hovorí Jahve, ktorý utvoril zeme, vytvoril a upevnil ju – jeho meno je Jahve! – 3 Ak ma poprosíš, odpoviem ti a oznámim ti veci veľké a tajomné, o ktorých nevieš nič. 4 Lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela, o domoch tohto mesta a o palácoch judských kráľov, ktoré budú zničené obliehacími vežami a mečom; 5 o tých, ktorí bojujú proti Chaldejcom a naplnia mesto mŕtvolami, o tých, ktorých som zasiahol vo svojom hneve a rozhorčení, lebo pre ich zlobu som sa odvrátil od tohto mesta. 6 Ale teraz im prinášam liek a uzdravenie. Uzdravím ich a dám im časy blahobytu a bezpečnosti. 7 Privediem späť zajatcov Júdu a zajatcov Izraela a obnovím ich, ako boli predtým. 8 Očistím ich od všetkých hriechov, ktorými ma urazili, a odpustím im všetky zlé skutky, ktorými ma urazili, keď sa vzbúrili proti mne. 9 A to im bude príčinou radosti, chvály a slávy pred všetkými národmi zeme: keď počujú o všetkom dobrom, ktoré im preukazujem. Budú mať úctivú bázeň a strach pre všetko dobro a blahobyt, ktorý im preukážem. 10 Takto hovorí Jahve: Vy rozprávate o tomto mieste: Je rozrúcané, bez ľudí a bez zvierat, ale ešte budú znieť tu a v judských mestách i v uliciach Jeruzalema, ktoré sú pusté, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte tu budú znieť 11 výkriky radosti a veselosti, hlas ženícha a nevesty i spev tých, čo budú volať prinášajúc do Jahveho chrámu obety vďaky: Oslavujte Jahveho Cebaot, lebo Jahve je dobrý a jeho láska je večná! Lebo ja navrátim zajatcov do vlasti, kde žili predtým, hovorí Jahve. 12 Takto hovorí Jahve Cebaot: Ešte budú na tomto spustošenom mieste bez ľudí a bez dobytka a vo všetkých jeho mestách útulky, kde budú pastieri bývať so svojimi stádami. 13 V mestách na Vrchovine, v mestách na Rovine a v mestách v Negebe, v Benjamínovom kraji, v okolí Jeruzalema a v judských mestách ovce budú prechádzať pod rukou pastierov, ktorí ich počítajú, hovorí Jahve.

Inštitúcie budúcnosti

14 Pozor dajte! Prídu dni – Jahveho výrok – keď vylejem na Izraela a na Júdu všetky požehnania, ktoré som im sľúbil.
15 V tých dňoch, v tom čase, dám vyrásť Dávidovi spravodlivú ratolesť: bude udržiavať právo a spravodlivosť v krajine. 16 Za tých dní Júda bude zachránený a Jeruzalem bude žiť bezpečne. Toto je meno, ako budú volať toto Mesto: Jahve-naša-spravodlivosť. 17 Lebo toto sú Jahveho slová: Dávidovi nikdy nebude chýbať nástupca na izraelskom tróne. 18 A nikdy nebude levitským kňazom chýbať potomok, ktorý bude prichádzať predo mňa prinášať celopaly a nekrvavé obety a každodenne obetovať obety." 19 Potom Jahve oslovil Jeremiáša takto: 20 "Toto sú Jahveho slová: Ak môžete zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, takže deň a noc nenastanú v určenom čase, 21 vtedy aj moja zmluva s Dávidom, mojím sluhom, môže byť zrušená, že nebude mať syna, ktorý by panoval na jeho tróne, tiež zmluva s Levitmi, kňazmi, ktorí mi slúžia. 22 Potomstvo svojho sluhu Dávida a Levitov, ktorí mi slúžia, rozmnožím ako nespočítateľné vojsko nebeských hviezd a nesčíselné morské piesky." 23 Ďalej prehovoril Jahve k Jeremiášovi: 24 "Či si nezbadal, čo tento ľud hovorí: Jahve zavrhol tie dva rody, ktoré si vyvolil! Takto znevažujú môj ľud a nepovažujú ho už za národ. 25 Toto sú Jahveho slová: Ak prestane moja zmluva s dňom a moja zmluva s nocou, ak som nedal zákony nebu a zemi, 26 tak zavrhnem potomstvo Jakuba a môjho sluhu Dávida, že z jeho rodu prestanem vyberať panovníkov pre potomkov Abraháma, Izáka a Jakuba! Lebo privediem späť ich zajatcov a zmilujem sa nad nimi."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk