Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Kúpa poľa zárukou šťastnej budúcnosti

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi v desiatom roku judského kráľa Sedekiáša, v osemnástom roku Nabuchodonozora.
2 Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem a prorok Jeremiáš bol uväznený v strážnom nádvorí paláca judského kráľa. 3 Sedekiáš, judský kráľ, ho tam uväznil so slovami: "Prečo prorokuješ takto: Toto hovorí Jahve: Toto mesto vydám do rúk babylonského kráľa. Zaujme ho. 4 Sedekiáš, judský kráľ, neunikne z rúk Chaldejcov, ale iste bude vydaný do rúk babylonského kráľa. Bude s ním hovoriť z tváre do tváre a uvidí ho na vlastné oči. 5 Sedekiáša odvedie do Babylonu, kde zostane, (kým si naňho nespomeniem. To je Jahveho výrok. Ak budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech.)" 6 Jeremiáš povedal: Jahve mi oznámil toto: 7 "Daj pozor! Príde k tebe Chanameel, syn tvojho strýka Šalluma, a povie ti: Kúp si moje pole v Anatote, lebo ty máš prednostné právo na kúpu ako najbližší príbuzný." 8 A vskutku, môj bratanec Chanameel prišiel ku mne do väzenia strážneho nádvoria, ako to Jahve predpovedal, a povedal mi: Prosím, kúp si moje anatotské pole na Benjamínovom území, lebo ty máš dedičné právo na kúpu, teda si ho kúp! Vtedy som poznal, že to bol Jahveho príkaz. 9 Kúpil som teda to pole od svojho bratanca Chanameela a odvážil som mu cenu: sedemnásť šeklov striebra. 10 Napísal som kúpnu zmluvu, zapečatil ju, dal overiť svedkom a na vážkach odvážil striebro. 11 Potom som vzal svoje kópie kúpnej zmluvy, tak zapečatenú, ako aj nezapečatenú (podľa predpisov zákonov), 12 a odovzdal som ich Baruchovi, synovi Neriáša, syna Machsiáša, v prítomnosti svojho bratanca, svedkov, ktorí podpísali kúpnu zmluvu a všetkých Júdovcov, ktorí sedeli vo dvore väzenia. 13 Pred očami všetkých som dal Baruchovi tento príkaz: 14 "Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Vezmi tieto záznamy, kúpnu zmluvu, zapečatenú i nezapečatenú, a ulož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhý čas. 15 Lebo toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Znovu sa budú kupovať domy, polia a vinice v tejto krajine." 16 Keď som kúpnu zmluvu odovzdal Baruchovi, synovi Neriáša, takto som sa modlil k Jahvemu: 17 "Ach, Pane Jahve, ty si stvoril nebo a zem svojou veľkou mocou a vystretým ramenom. Tebe nič nie je nemožné. 18 Tisícom prejavuješ svoju lásku, ale hriechy otcov tresceš na hlavách ich synov. Ó, Bože, veľký a mocný, ktorého meno je Jahve Cebaot! 19 Veľké sú tvoje plány, mocné sú tvoje skutky! Ty sleduješ správanie ľudí a odplatíš každému podľa toho, ako žije, ako podľa ovocia jeho skutkov. 20 Ty si konal znamenia a zázraky v Egyptskej krajine a robíš ich až podnes v Izraeli a medzi všetkými ľuďmi a tak si si získal meno, ktoré trvá dodnes: 21 vyviedol si svoj ľud Izrael z Egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, svojou veľkou mocou a vystretým ramenom a strašnou silou. 22 Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou prisľúbil ich otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. 23 Prišli teda a zaujali ju, ale neposlúchli tvoj hlas a nezachovávali tvoj Zákon. Nekonali, čo si im prikázal, preto si priviedol na nich všetko toto nešťastie. 24 Ach, obliehacie veže postúpili až k mestu a zaujmú ho. Chaldejci, ktorí ho obliehajú, vydobyjú ho mečom, hladom a morom. Splnili sa slová, ktoré si povedal, a ty to dobre vidíš. 25 A predsa ty, Pane Jahve, mi kážeš: Kúp si to pole za striebro a daj si ho potvrdiť svedkami, no mesto padá do rúk Chaldejcov!" 26 Vtedy Jahve povedal Jeremiášovi toto: 27 "Ja som Jahve, Boh všetkých živých bytostí. Či by pre mňa mohlo byť niečo nemožné? 28 Preto toto hovorí Jahve: Hej, toto mesto vydám do rúk Chaldejcov a babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ho zaujme. 29 Chaldejci, ktorí útočia na toto mesto, vniknú do neho, podpália ho a spália aj s domami, na strechách ktorých pálili obety Baalovi a liali tekuté obety cudzím bohom, aby ma popudzovali k hnevu. 30 Veď Izraelci a Júdovci už od mlada robia, čo je v mojich očiach zlé (synovia Izraela ma totiž stále popudzujú k hnevu svojimi skutkami). To je Jahveho výrok. 31 Veď toto mesto, odkedy ho postavili až po dnešný deň, bolo mi iba na hnev a na zlosť, preto musí zmiznúť spred mojich očí. 32 Izrael a Júda, ich králi, kniežatá, kňazi, proroci, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, všetci ma popudzovali ku hnevu svojimi hriechmi. 33 Obrátili sa mi chrbtom a odvrátili svoje tváre a keď som ich poučoval, a to stále a neúnavne, oni nechceli počúvať a prijať poučenie. 34 Postavili svoje odporné modly aj v Chráme, ktorý nesie moje meno, a zneuctili ho. 35 Postavili vyvýšené svätyne Baalovi v Doline Ben-Hinnom, aby pálili svojich synov a dcéry Molochovi. To som ja nerozkázal, ani na myseľ mi to neprišlo: spáchať takú odpornú vec a uviesť Júdu do hriechu! 36 Preto teraz takto hovorí Jahve, Boh Izraela, o tomto mieste, o ktorom si práve povedal: Mečom, hladom a morom bude vydané babylonskému kráľovi: 37 Dajte pozor, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojej zlosti, vo svojej veľkej rozhorčenosti. Privediem ich späť na toto miesto a dám im bezpečný pobyt. 38 Potom budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 39 Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, že si ma budú uctievať vždy pre svoje blaho a pre blaho svojich detí po sebe. 40 Uzavriem s nimi večnú zmluvu: neprestanem ich blahosklonne sprevádzať, vložím im do sŕdc úctivú bázeň voči mne, aby sa už odo mňa nevzdialili. 41 Budem mať radosť z nich, s radosťou im budem robiť dobre a pevne ich usadím v krajine celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 42 Lebo takto hovorí Jahve: Ako som na tento ľud dopustil celé toto veľké nešťastie, tak im spôsobím všetko dobro, ktoré som im sľúbil. 43 V tejto krajine sa budú ešte polia kupovať, hoci ty hovoríš: Je spustošená, bez ľudí a zvierat, vydaná do rúk Chaldejcov. 44 Budú kupovať polia za striebro, písať predajné zmluvy, zapečatia ich a overia svedkami, v Benjamínovom kraji, v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách na Vrchovine i v mestách na Rovine a v mestách v Negebe. Lebo ich zajatcov privediem späť." To je Jahveho výrok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk