Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

32. kapitola

Kúpa poľa zárukou šťastnej budúcnosti

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi v desiatom roku judského kráľa Sedekiáša, v osemnástom roku Nabuchodonozora.
2 Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem a prorok Jeremiáš bol uväznený v strážnom nádvorí paláca judského kráľa. 3 Sedekiáš, judský kráľ, ho tam uväznil so slovami: "Prečo prorokuješ takto: Toto hovorí Jahve: Toto mesto vydám do rúk babylonského kráľa. Zaujme ho. 4 Sedekiáš, judský kráľ, neunikne z rúk Chaldejcov, ale iste bude vydaný do rúk babylonského kráľa. Bude s ním hovoriť z tváre do tváre a uvidí ho na vlastné oči. 5 Sedekiáša odvedie do Babylonu, kde zostane, (kým si naňho nespomeniem. To je Jahveho výrok. Ak budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech.)" 6 Jeremiáš povedal: Jahve mi oznámil toto: 7 "Daj pozor! Príde k tebe Chanameel, syn tvojho strýka Šalluma, a povie ti: Kúp si moje pole v Anatote, lebo ty máš prednostné právo na kúpu ako najbližší príbuzný." 8 A vskutku, môj bratanec Chanameel prišiel ku mne do väzenia strážneho nádvoria, ako to Jahve predpovedal, a povedal mi: Prosím, kúp si moje anatotské pole na Benjamínovom území, lebo ty máš dedičné právo na kúpu, teda si ho kúp! Vtedy som poznal, že to bol Jahveho príkaz. 9 Kúpil som teda to pole od svojho bratanca Chanameela a odvážil som mu cenu: sedemnásť šeklov striebra. 10 Napísal som kúpnu zmluvu, zapečatil ju, dal overiť svedkom a na vážkach odvážil striebro. 11 Potom som vzal svoje kópie kúpnej zmluvy, tak zapečatenú, ako aj nezapečatenú (podľa predpisov zákonov), 12 a odovzdal som ich Baruchovi, synovi Neriáša, syna Machsiáša, v prítomnosti svojho bratanca, svedkov, ktorí podpísali kúpnu zmluvu a všetkých Júdovcov, ktorí sedeli vo dvore väzenia. 13 Pred očami všetkých som dal Baruchovi tento príkaz: 14 "Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Vezmi tieto záznamy, kúpnu zmluvu, zapečatenú i nezapečatenú, a ulož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhý čas. 15 Lebo toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Znovu sa budú kupovať domy, polia a vinice v tejto krajine." 16 Keď som kúpnu zmluvu odovzdal Baruchovi, synovi Neriáša, takto som sa modlil k Jahvemu: 17 "Ach, Pane Jahve, ty si stvoril nebo a zem svojou veľkou mocou a vystretým ramenom. Tebe nič nie je nemožné. 18 Tisícom prejavuješ svoju lásku, ale hriechy otcov tresceš na hlavách ich synov. Ó, Bože, veľký a mocný, ktorého meno je Jahve Cebaot! 19 Veľké sú tvoje plány, mocné sú tvoje skutky! Ty sleduješ správanie ľudí a odplatíš každému podľa toho, ako žije, ako podľa ovocia jeho skutkov. 20 Ty si konal znamenia a zázraky v Egyptskej krajine a robíš ich až podnes v Izraeli a medzi všetkými ľuďmi a tak si si získal meno, ktoré trvá dodnes: 21 vyviedol si svoj ľud Izrael z Egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, svojou veľkou mocou a vystretým ramenom a strašnou silou. 22 Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou prisľúbil ich otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. 23 Prišli teda a zaujali ju, ale neposlúchli tvoj hlas a nezachovávali tvoj Zákon. Nekonali, čo si im prikázal, preto si priviedol na nich všetko toto nešťastie. 24 Ach, obliehacie veže postúpili až k mestu a zaujmú ho. Chaldejci, ktorí ho obliehajú, vydobyjú ho mečom, hladom a morom. Splnili sa slová, ktoré si povedal, a ty to dobre vidíš. 25 A predsa ty, Pane Jahve, mi kážeš: Kúp si to pole za striebro a daj si ho potvrdiť svedkami, no mesto padá do rúk Chaldejcov!" 26 Vtedy Jahve povedal Jeremiášovi toto: 27 "Ja som Jahve, Boh všetkých živých bytostí. Či by pre mňa mohlo byť niečo nemožné? 28 Preto toto hovorí Jahve: Hej, toto mesto vydám do rúk Chaldejcov a babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ho zaujme. 29 Chaldejci, ktorí útočia na toto mesto, vniknú do neho, podpália ho a spália aj s domami, na strechách ktorých pálili obety Baalovi a liali tekuté obety cudzím bohom, aby ma popudzovali k hnevu. 30 Veď Izraelci a Júdovci už od mlada robia, čo je v mojich očiach zlé (synovia Izraela ma totiž stále popudzujú k hnevu svojimi skutkami). To je Jahveho výrok. 31 Veď toto mesto, odkedy ho postavili až po dnešný deň, bolo mi iba na hnev a na zlosť, preto musí zmiznúť spred mojich očí. 32 Izrael a Júda, ich králi, kniežatá, kňazi, proroci, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, všetci ma popudzovali ku hnevu svojimi hriechmi. 33 Obrátili sa mi chrbtom a odvrátili svoje tváre a keď som ich poučoval, a to stále a neúnavne, oni nechceli počúvať a prijať poučenie. 34 Postavili svoje odporné modly aj v Chráme, ktorý nesie moje meno, a zneuctili ho. 35 Postavili vyvýšené svätyne Baalovi v Doline Ben-Hinnom, aby pálili svojich synov a dcéry Molochovi. To som ja nerozkázal, ani na myseľ mi to neprišlo: spáchať takú odpornú vec a uviesť Júdu do hriechu! 36 Preto teraz takto hovorí Jahve, Boh Izraela, o tomto mieste, o ktorom si práve povedal: Mečom, hladom a morom bude vydané babylonskému kráľovi: 37 Dajte pozor, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojej zlosti, vo svojej veľkej rozhorčenosti. Privediem ich späť na toto miesto a dám im bezpečný pobyt. 38 Potom budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 39 Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, že si ma budú uctievať vždy pre svoje blaho a pre blaho svojich detí po sebe. 40 Uzavriem s nimi večnú zmluvu: neprestanem ich blahosklonne sprevádzať, vložím im do sŕdc úctivú bázeň voči mne, aby sa už odo mňa nevzdialili. 41 Budem mať radosť z nich, s radosťou im budem robiť dobre a pevne ich usadím v krajine celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 42 Lebo takto hovorí Jahve: Ako som na tento ľud dopustil celé toto veľké nešťastie, tak im spôsobím všetko dobro, ktoré som im sľúbil. 43 V tejto krajine sa budú ešte polia kupovať, hoci ty hovoríš: Je spustošená, bez ľudí a zvierat, vydaná do rúk Chaldejcov. 44 Budú kupovať polia za striebro, písať predajné zmluvy, zapečatia ich a overia svedkami, v Benjamínovom kraji, v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách na Vrchovine i v mestách na Rovine a v mestách v Negebe. Lebo ich zajatcov privediem späť." To je Jahveho výrok.