Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

1 V tom čase – Jahveho výrok – budem Bohom pre všetky izraelské rodiny a ony budú mojím ľudom." 2 Toto hovorí Jahve: "Národ, ktorý unikol meču, našiel milosť na púšti. Izrael tiahne k miestu pokojného pobytu." 3 Zďaleka sa mi Jahve ukázal: "Odvekou láskou som ťa miloval, preto som ti uchoval priazeň. 4 Znovu ťa vybudujem, ó, najdrahší Izrael, obnovený budeš. Znovu sa vyzdobíš tamburínami a vykročíš v radoch veselých tanečníkov. 5 Znovu budeš sadiť vinice po vŕškoch Samárie (a kto ich nasadí, bude z nich požívať). 6 Hej, príde deň, keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima: Hor’ sa! Poďme na Sion, k Jahvemu, nášmu Bohu!" 7 Lebo takto hovorí Jahve: "Radostne oslavujte Jakuba, hlasno zvelebujte prvý z národov! Nech sa váš hlas rozlieha! Oslavujte ho slovami: Jahve zachránil svoj ľud, zvyšky Izraelove. 8 Pozrite sa, ako ich privádzam zo severných krajín: Zbieram ich z končín zeme, aj slepí a chromí idú s nimi, tiež ženy v požehnanom stave a matky pred pôrodom! Preveľký zástup sa vracia domov! 9 Vracajú sa so slzami, privádzam ich s prosbami. Privediem ich k tečúcim vodám, po ceste rovnej, kde sa nepotknú. Lebo ja som Otec Izraela a Efraim je môj prvorodený syn." 10 Národy, počúvajte Jahveho slovo a rozhláste ho pobrežiam a ďalekým ostrovom! Povedzte: "Ten, kto rozptýlil Izraela, znovu ho zhromaždí a bude sa oňho starať ako pastier o svoje stádo. 11 Lebo Jahve vykúpil Jakuba, vyslobodil ho z rúk mocnejšieho, ako je on. 12 S výkrikmi radosti sa vrátia na horu Sion, natešení nad Jahveho darmi: nad obilím, novým vínom a olejom, nad baránkami a býčkami. Budú ako dobre zavlažovaná záhrada a nikdy už nebudú trpieť nedostatkom. 13 Panna sa bude tešiť v tanci a všetci, mladí i starí, budú sa veseliť. Ich smútok zmením na radosť, poteším ich a naplním väčšou radosťou, ako bola ich bolesť. 14 Svojich kňazov hojne požehnám a svoj ľud zahrniem blahobytom." To je Jahveho výrok. 15 Toto sú Jahveho slová: "Počujte! V Rame počuť plač, horký nárek. To Ráchel oplakáva svoje deti. Nedá sa potešiť pre svojich synov, pretože ich už niet." 16 Jahve hovorí takto: "Prestaň nariekať! Osuš si slzy! Dostaneš náhradu za svoju bolesť, – Jahveho výrok – ešte sa vrátia z nepriateľskej zeme. 17 Je nádej pre tvoje potomstvo – Jahveho výrok – tvoji synovia sa vrátia do svojej vlasti. 18 Dobre som počul vzdychanie Efraima: Privykal si ma jarmu ako neskroteného býka a teraz som už privyknutý. Priveď ma späť, nech sa môžem vrátiť, veď ty si Jahve, môj Boh! 19 Hoci som sa odtrhol, oľutoval som to: teraz, keď som skrotený, bijem sa v prsia. V hanbe a výčitkách ľutujem hriechy svojej mladosti. 20 Či Efraim nie je mojím milovaným synom, najmilším dieťaťom? Zakaždým, keď mu pohrozím, ešte živšie si naňho spomínam. Srdce sa mi trasie nežnou láskou pre neho." To je Jahveho výrok. 21 Postav si znaky na cesty! Zasaď stĺpy! Dobre si zapamätaj cestu, po ktorej si odišla! Vráť sa, panna izraelská, vráť sa späť do svojich miest! 22 Dokedy budeš blúdiť, odbojná dcéra? Lebo Jahve tvorí niečo nové na zemi: Žena si hľadá svojho Muža.

Júda bude obnovený

23 Toto sú slová Jahveho Cebaot, Boha Izraela: "Ešte sa budú hovoriť tieto slová o judskej krajine a o jej mestách, keď navrátim späť ich väzňov: Nech ťa žehná Jahve, teba, príbytok spravodlivosti, teba, svätý vrch!
24 V tejto krajine sa usadí Júda a všetky jeho mestá, roľníci a pastieri, čo kočujú so svojím stádom. 25 Lebo hojne napojím smädných a nasýtim zmorených hladom." 26 Nato som sa prebudil a poobzeral dookola, bol to veľmi príjemný sen.

Izrael a Júda

27 "Dajte pozor! Prichádzajú dni – Jahveho výrok –, keď v Izraeli a v Judei veľmi rozmnožím ľudí i zvieratá.
28 Ako som nad nimi bedlil, aby som vytŕhal a stŕhal, pustošil, nivočil a škodil, tak budem teraz bedliť nad nimi, aby som budoval a sadil." To je Jahveho výrok.

Osobná odplata

29 "V tých dňoch nebudú už hovoriť: Otcovia jedli kyslé hrozno a synom tŕpnu zuby.
30 Lebo každý človek zomrie za svoj hriech. Tomu stŕpnu zuby, kto je kyslé hrozno!"

Nová zmluva

31 "Dajte pozor! Prichádzajú dni – Jahveho výrok –, keď uzavriem s Izraelom (a s Júdom) novú zmluvu.
32 Nie takú, ako bola zmluva, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku a vyviedol z Egypta – Jahveho výrok. 33 Takáto bude zmluva, ktorú uzavriem s Izraelom po tých dňoch – Jahveho výrok –: Svoj zákon vložím do ich vnútra a napíšem ho na ich srdce. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Už sa nebudú musieť vzájomne poučovať a hovoriť jeden druhému: Poznajte Jahveho! Pretože ma všetci budú poznať od najmenšieho po najväčšieho – Jahveho výrok –, lebo odpustím ich zločiny a na ich hriechy už nebudem myslieť.

Budúcnosť Izraela

35 Takto hovorí Jahve, ktorý dáva slnko, aby svietilo vo dne, a prikazuje, aby mesiac a hviezdy svietili v noci, ktorý rozbúri more, že jeho vlny hučia, ten, ktorého meno je Jahve Cebaot:
36 Keby tento pevný poriadok mohol zaniknúť predo mnou – to je Jahveho výrok –, vtedy by aj izraelský ľud mohol prestať byť národom predo mnou naveky 37 Takto hovorí Jahve: Ako človek môže rozmerať nebeské výšiny a môže preskúmať zemské hlbiny, tak aj ja zavrhnem rod Izraelov za všetko, čo popáchal. To je Jahveho výrok.

Znovuvybudovanie Jeruzalema a a jeho veľkosť

38 Pozor dajte! Prichádzajú dni – Jahveho výrok – keď mesto znovuvybudujú na Jahveho slávu od Veže Chananeel až po Rožnú bránu.
39 Potom natiahnu meraciu šnúru rovno cez návršie Gareb a skrúti sa ku Goi. 40 Celá dolina mŕtvol a popola a všetky pozemky až k potoku Kedron a k uhlu Konskej brány k východu budú zasvätené Jahvemu. Nebudú už nikdy zrúcané alebo zničené."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk