Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Izraelu je prisľúbená obnova

1 Toto je slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi:
2 Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: "Napíš všetky slová, ktoré som ti povedal, do jednej knihy! 3 Lebo daj pozor! Príde čas, keď vrátim zajatcov môjho ľudu Izraela a Júdu, hovorí Jahve, zavediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a znovu ju obsadia." 4 Toto sú slová, ktoré Jahve hovorí Izraelovi (a Júdovi): 5 Áno, takto hovorí Jahve: "Počujeme výkrik hrôzy, zavládla hrôza a niet pokoja! 6 Pýtajte sa a uvážte, môže chlap porodiť dieťa? Prečo teda vidím, že všetci muži sa chytajú za bruchá ako rodička? Prečo sa všetky tváre zmenili, zbledli? 7 Beda! Veľký je to deň! Kedy bolo niečo podobné? Čas úzkosti pre Jakuba! Ale on ho prežije a zachráni sa. 8 (V ten deň – výrok Jahveho Cebaot – zlámem jarmo, strhnem ho z jeho šije a roztrhám jeho reťaze. Už nebudú otrokmi cudzincov. 9 Budú slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu, a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im vzbudím.) 10 Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, to je Jahveho výrok. Neľakaj sa, Izrael! Lebo, pozri, ja ťa zachránim z ďalekých zemí a tvoje potomstvo z krajiny, kde sú zajatí. Jakub sa vráti a bude žiť v pokoji, v blahobyte a bez strachu. 11 Lebo ja som s tebou – Jahveho výrok –, aby som ťa zachránil. Zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa rozptýlil. Teba však celkom nezničím, hoci ťa potrescem, ako si zaslúžiš, bez trestu ťa nenechám." 12 Hej, takto hovorí Jahve: "Tvoja rana je nevyliečiteľná, nezhojiteľné je tvoje zranenie. 13 Nik sa neujíma tvojej veci, na tvoj vred niet lieku, tvoja rana sa sama nezacelí. 14 Tvoji milenci zabudli na teba, prestali za tebou chodiť. Hej, zbil som ťa, ako bije nepriateľ, príkro som ťa potrestal (pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy)! 15 Čo kričíš pre svoje rany? Tvoje zranenie je nevyliečiteľné! Pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy som ti to urobil. 16 Ale všetci, čo ťa žerú, budú požraní, všetci tvoji nepriatelia, do jednoho, pôjdu do zajatia; čo ťa vyplienili, budú vyplienení, a všetci, čo ťa okrádali, budú okradnutí. 17 Ja sám ťa vyliečim, tvoje rany zacelím. To je Jahveho výrok. Hoci ťa volajú odohnaným, Sion, ktorého nik nemá rád." 18 Takto hovorí Jahve: "Dajte pozor! Ja obnovím šťastie Jakubovho rodu, zľutujem sa nad jeho príbytkami: mestá budú znovu zbudované na svojich rozvalinách a pevné domy budú znovu stáť na starom mieste. 19 Chválospev sa bude z nich ozývať a hlasy veseliacich sa. Rozmnožím ich a už sa nezmenší ich počet, oslávim ich, nebudú už zaznávaní. 20 Ich synovia budú ako kedysi, ich spoločenstvo bude predo mnou pevne stáť. Potrescem všetkých ich utláčateľov. 21 Vládcu bude mať z vlastných radov, jeho panovník sa zrodí spomedzi nich. Ja sám ho povolám k sebe a on sa ku mne priblíži. Veď kto by sa mohol odvážiť priblížiť sa ku mne? Jahveho výrok. 22 Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 23 Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných! 24 Jahveho hnev sa neodvráti, kým on nesplní a neuskutoční hlboké plány svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk