Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

30. kapitola

Izraelu je prisľúbená obnova

1 Toto je slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi:
2 Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: "Napíš všetky slová, ktoré som ti povedal, do jednej knihy! 3 Lebo daj pozor! Príde čas, keď vrátim zajatcov môjho ľudu Izraela a Júdu, hovorí Jahve, zavediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a znovu ju obsadia." 4 Toto sú slová, ktoré Jahve hovorí Izraelovi (a Júdovi): 5 Áno, takto hovorí Jahve: "Počujeme výkrik hrôzy, zavládla hrôza a niet pokoja! 6 Pýtajte sa a uvážte, môže chlap porodiť dieťa? Prečo teda vidím, že všetci muži sa chytajú za bruchá ako rodička? Prečo sa všetky tváre zmenili, zbledli? 7 Beda! Veľký je to deň! Kedy bolo niečo podobné? Čas úzkosti pre Jakuba! Ale on ho prežije a zachráni sa. 8 (V ten deň – výrok Jahveho Cebaot – zlámem jarmo, strhnem ho z jeho šije a roztrhám jeho reťaze. Už nebudú otrokmi cudzincov. 9 Budú slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu, a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im vzbudím.) 10 Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, to je Jahveho výrok. Neľakaj sa, Izrael! Lebo, pozri, ja ťa zachránim z ďalekých zemí a tvoje potomstvo z krajiny, kde sú zajatí. Jakub sa vráti a bude žiť v pokoji, v blahobyte a bez strachu. 11 Lebo ja som s tebou – Jahveho výrok –, aby som ťa zachránil. Zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa rozptýlil. Teba však celkom nezničím, hoci ťa potrescem, ako si zaslúžiš, bez trestu ťa nenechám." 12 Hej, takto hovorí Jahve: "Tvoja rana je nevyliečiteľná, nezhojiteľné je tvoje zranenie. 13 Nik sa neujíma tvojej veci, na tvoj vred niet lieku, tvoja rana sa sama nezacelí. 14 Tvoji milenci zabudli na teba, prestali za tebou chodiť. Hej, zbil som ťa, ako bije nepriateľ, príkro som ťa potrestal (pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy)! 15 Čo kričíš pre svoje rany? Tvoje zranenie je nevyliečiteľné! Pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy som ti to urobil. 16 Ale všetci, čo ťa žerú, budú požraní, všetci tvoji nepriatelia, do jednoho, pôjdu do zajatia; čo ťa vyplienili, budú vyplienení, a všetci, čo ťa okrádali, budú okradnutí. 17 Ja sám ťa vyliečim, tvoje rany zacelím. To je Jahveho výrok. Hoci ťa volajú odohnaným, Sion, ktorého nik nemá rád." 18 Takto hovorí Jahve: "Dajte pozor! Ja obnovím šťastie Jakubovho rodu, zľutujem sa nad jeho príbytkami: mestá budú znovu zbudované na svojich rozvalinách a pevné domy budú znovu stáť na starom mieste. 19 Chválospev sa bude z nich ozývať a hlasy veseliacich sa. Rozmnožím ich a už sa nezmenší ich počet, oslávim ich, nebudú už zaznávaní. 20 Ich synovia budú ako kedysi, ich spoločenstvo bude predo mnou pevne stáť. Potrescem všetkých ich utláčateľov. 21 Vládcu bude mať z vlastných radov, jeho panovník sa zrodí spomedzi nich. Ja sám ho povolám k sebe a on sa ku mne priblíži. Veď kto by sa mohol odvážiť priblížiť sa ku mne? Jahveho výrok. 22 Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 23 Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných! 24 Jahveho hnev sa neodvráti, kým on nesplní a neuskutoční hlboké plány svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko.