Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

List zajatcom

1 Toto je znenie listu, ktorý poslal z Jeruzalema prorok Jeremiáš pozostalým starším medzi zajatcami, ďalej kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema do Babylonu.
2 Bolo to potom, keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš so svojou kráľovskou matkou, s eunuchmi, judskými a jeruzalemskými kniežatami, s kováčmi a zámočníkmi. 3 List niesli Eleasa, syn Šafanov, a Gemariáš, syn Chilkiášov, ktorých judský kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi.a List znel: 4 "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonu: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie! 6 Žeňte sa a roďte synov a dcéry! Aj pre svojich synov berte manželky a vydávajte dcéry a ony nech rodia synov a dcéry, lebo sa tam máte rozmnožiť a neumenšiť. 7 Pracujte na pokoji mesta, do ktorého som vás zaviedol, a modlite sa zaň k Jahvemu, lebo váš pokoj závisí od jeho pokoja. 8 Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Nedajte sa zavádzať prorokmi ani veštcami, ktorí sú medzi vami, nevenujte pozornosť snom, ktoré sa vám prisnijú! 9 Lebo prorokujú lož v mojom Mene. Ja som ich vôbec neposlal – to je Jahveho výrok. 10 Lebo takto hovorí Jahve: Keď uplynie plných sedemdesiat rokov nad Babylonom, navštívim vás a splním pre vás svoj sľub šťastia, keď vás privediem späť na toto miesto. 11 Len ja viem, aké zámery mám s vami – to je Jahveho výrok –, a to zámery pokoja, a nie nešťastia, veľké a nádejné potomstvo. 12 Budete ma vzývať a keď ma prídete prosiť, ja vás vyslyším. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom. 14 Dám sa vám nájsť (– to je Jahveho výrok. Privediem vás späť zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozohnal. To je Jahveho výrok. Privediem vás späť na toto miesto, odkiaľ som vás dal odviesť do zajatia.) 15 Keďže hovoríte, že vám Jahve vzbudil prorokov v Babylone, 16 toto sú Jahveho slová o kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, a o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do zajatia. 17 Toto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Pošlem na nich meč, hlad a mor. Urobím ich podobnými tým zhnitým figám, tak skazeným, že sa nedajú jesť. 18 Budem ich prenasledovať mečom, hladom a morom. Urobím ich predmetom zdesenia pre všetky kráľovstvá zeme, kliatbou, predmetom hrôzy, posmechu a potupy medzi všetkými národmi, kde som ich rozohnal. 19 Práve ako oni nepočúvali moje slová – Jahveho výrok – keď som im bez ustania posielal svojich sluhov, prorokov, tak ste ani vy nepočúvali – to je Jahveho výrok. 20 Vy však, zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu, počujte všetci Jahveho slovo! 21 Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, o Achabovi, synovi Kolajášovom, a Sedekiášovi, synovi Maaseiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v jeho mene: Pozrite! Vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ich zabije pred vašimi očami. 22 Ich mená budú používať všetci judskí zajatci v Babylone, keď budú niekoho preklínať. Budú hovoriť: Nech Jahve naloží s tebou ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský kráľ upiekol v ohni! 23 Pretože spáchali hanebnosť v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a bez môjho poverenia v mojom mene prorokovali a čo prorokovali, bola lož. Ale ja to viem a svedčím – to je Jahveho výrok."

Proroctvo proti Šemajášovi

24 Šemajášovi z Nachlamu povedz toto:
25 "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože si poslal vlastným menom list všetkému ľudu v Jeruzaleme a kňazovi Sofoniášovi, synovi Maaseiášovmu (i všetkým kňazom), kde píšeš: 26 Teba, Sofoniáš, ustanovil Jahve za kňaza namiesto Jojadu, aby si mal dozor v Jahveho chráme nad každým exaltovaným človekom, ktorý sa hrá na proroka. Takého máš vložiť do klady a do okov. 27 Prečo teda nepotresceš Jeremiáša z Anatotu, ktorý u vás vystupuje ako prorok? 28 Veď on nám aj do Babylonu poslal odkaz: Bude to dlho trvať! Stavajte si domy a usaďte sa v nich! Vysádzajte záhrady a jedzte z nich ovocie!" 29 (No kňaz Sofoniáš prečítal ten list prorokovi Jeremiášovi.) 30 Vtedy Jahve povedal Jeremiášovi: 31 "Pošli toto posolstvo všetkým zajatcom: Toto hovorí Jahve o Šemajášovi z Nachlamu: Pretože vám prorokoval Šemajáš, hoci ja som ho neposlal, a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož, 32 preto Jahve hovorí toto: Dobre, potrescem Šemajáša z Nachlamu a jeho potomstvo. Nikto z jeho potomkov nebude žiť v tomto ľude a nedožije sa šťastia, ktoré chcem dopriať svojmu ľudu (toto je Jahveho výrok, lebo hlásal odboj proti Jahvemu)."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk