Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Rozpor s prorokom Chananiášom

1 Toho istého roku na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša, v piatom mesiaci štvrtého roku, prorok Chananiáš, syn Azurov, z Gabaonu, toto povedal Jeremiášovi v Jahveho chráme v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu:
2 "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Zlomil som jarmo babylonského kráľa. 3 Ešte dva roky a vrátim na toto miesto všetko náčinie Jahveho chrámu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal odtiaľto a odniesol do Babylonu. 4 Naspäť privediem aj judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakimovho, so všetkými judskými zajatcami, ktorí boli odvlečení a prišli do Babylonu – to je Jahveho výrok – lebo zlomím jarmo babylonského kráľa!" 5 Vtedy prorok Jeremiáš odpovedal Chananiášovi pred kňazmi a pred všetkým ľudom, ktorý bol v Jahveho chráme. 6 Prorok Jeremiáš povedal: "Amen! Kiež to Jahve urobí! Kiež splní slová, ktoré si práve prorokoval a navráti sem z Babylonu všetko náčinie Jahveho chrámu a všetkých deportovaných! 7 Ale počúvaj teraz toto slovo, ktoré ti poviem do tvojich vlastných uší a všetkému ľudu: 8 Proroci, ktorí účinkovali veľmi dávno predo mnou a pred tebou, prorokovali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. 9 Prorok, ktorý prorokuje pokoj, až vtedy sa pozná, že je pravým prorokom, ktorého poslal Jahve, keď sa jeho proroctvo splní." 10 Vtedy prorok Chananiáš sňal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 A Chananiáš povedal pred všetkým ľudom: "Toto hovorí Jahve: Takto dolámem o dva roky jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora na šiji všetkých národov!" A prorok Jeremiáš odišiel. 12 Keď prorok Chananiáš zlámal jarmo na šiji proroka Jeremiáša, prehovoril Jahve k Jeremiášovi: 13 "Choď a povedz Chananiášovi: Toto hovorí Jahve: Zlámal si drevené jarmo. Dobre teda! Namiesto neho dostaneš jarmo železné! 14 Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Železné jarmo kladiem na šije všetkým národom, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. (Budú mu teda slúžiť a dal som mu aj poľnú zver.)" 15 A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi: "Počuj ma dobre, Chananiáš! Jahve ťa vôbec neposlal a ty si spôsobil, že tento ľud sa spoliehal na klamstvo! 16 Preto takto hovorí Jahve: Daj pozor, odstránim ťa z povrchu zeme. Ešte tohto roku zomrieš, (lebo si hlásal vzburu proti Jahvemu)." 17 A prorok Chananiáš toho istého roku, v siedmom mesiaci zomrel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk