Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

Rozpor s prorokom Chananiášom

1 Toho istého roku na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša, v piatom mesiaci štvrtého roku, prorok Chananiáš, syn Azurov, z Gabaonu, toto povedal Jeremiášovi v Jahveho chráme v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu:
2 "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Zlomil som jarmo babylonského kráľa. 3 Ešte dva roky a vrátim na toto miesto všetko náčinie Jahveho chrámu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal odtiaľto a odniesol do Babylonu. 4 Naspäť privediem aj judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakimovho, so všetkými judskými zajatcami, ktorí boli odvlečení a prišli do Babylonu – to je Jahveho výrok – lebo zlomím jarmo babylonského kráľa!" 5 Vtedy prorok Jeremiáš odpovedal Chananiášovi pred kňazmi a pred všetkým ľudom, ktorý bol v Jahveho chráme. 6 Prorok Jeremiáš povedal: "Amen! Kiež to Jahve urobí! Kiež splní slová, ktoré si práve prorokoval a navráti sem z Babylonu všetko náčinie Jahveho chrámu a všetkých deportovaných! 7 Ale počúvaj teraz toto slovo, ktoré ti poviem do tvojich vlastných uší a všetkému ľudu: 8 Proroci, ktorí účinkovali veľmi dávno predo mnou a pred tebou, prorokovali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. 9 Prorok, ktorý prorokuje pokoj, až vtedy sa pozná, že je pravým prorokom, ktorého poslal Jahve, keď sa jeho proroctvo splní." 10 Vtedy prorok Chananiáš sňal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 A Chananiáš povedal pred všetkým ľudom: "Toto hovorí Jahve: Takto dolámem o dva roky jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora na šiji všetkých národov!" A prorok Jeremiáš odišiel. 12 Keď prorok Chananiáš zlámal jarmo na šiji proroka Jeremiáša, prehovoril Jahve k Jeremiášovi: 13 "Choď a povedz Chananiášovi: Toto hovorí Jahve: Zlámal si drevené jarmo. Dobre teda! Namiesto neho dostaneš jarmo železné! 14 Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Železné jarmo kladiem na šije všetkým národom, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. (Budú mu teda slúžiť a dal som mu aj poľnú zver.)" 15 A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi: "Počuj ma dobre, Chananiáš! Jahve ťa vôbec neposlal a ty si spôsobil, že tento ľud sa spoliehal na klamstvo! 16 Preto takto hovorí Jahve: Daj pozor, odstránim ťa z povrchu zeme. Ešte tohto roku zomrieš, (lebo si hlásal vzburu proti Jahvemu)." 17 A prorok Chananiáš toho istého roku, v siedmom mesiaci zomrel.