Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Rozpor s prorokom Chananiášom

1 Toho istého roku na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša, v piatom mesiaci štvrtého roku, prorok Chananiáš, syn Azurov, z Gabaonu, toto povedal Jeremiášovi v Jahveho chráme v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu:
2 "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Zlomil som jarmo babylonského kráľa. 3 Ešte dva roky a vrátim na toto miesto všetko náčinie Jahveho chrámu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal odtiaľto a odniesol do Babylonu. 4 Naspäť privediem aj judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakimovho, so všetkými judskými zajatcami, ktorí boli odvlečení a prišli do Babylonu – to je Jahveho výrok – lebo zlomím jarmo babylonského kráľa!" 5 Vtedy prorok Jeremiáš odpovedal Chananiášovi pred kňazmi a pred všetkým ľudom, ktorý bol v Jahveho chráme. 6 Prorok Jeremiáš povedal: "Amen! Kiež to Jahve urobí! Kiež splní slová, ktoré si práve prorokoval a navráti sem z Babylonu všetko náčinie Jahveho chrámu a všetkých deportovaných! 7 Ale počúvaj teraz toto slovo, ktoré ti poviem do tvojich vlastných uší a všetkému ľudu: 8 Proroci, ktorí účinkovali veľmi dávno predo mnou a pred tebou, prorokovali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. 9 Prorok, ktorý prorokuje pokoj, až vtedy sa pozná, že je pravým prorokom, ktorého poslal Jahve, keď sa jeho proroctvo splní." 10 Vtedy prorok Chananiáš sňal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 A Chananiáš povedal pred všetkým ľudom: "Toto hovorí Jahve: Takto dolámem o dva roky jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora na šiji všetkých národov!" A prorok Jeremiáš odišiel. 12 Keď prorok Chananiáš zlámal jarmo na šiji proroka Jeremiáša, prehovoril Jahve k Jeremiášovi: 13 "Choď a povedz Chananiášovi: Toto hovorí Jahve: Zlámal si drevené jarmo. Dobre teda! Namiesto neho dostaneš jarmo železné! 14 Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Železné jarmo kladiem na šije všetkým národom, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. (Budú mu teda slúžiť a dal som mu aj poľnú zver.)" 15 A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi: "Počuj ma dobre, Chananiáš! Jahve ťa vôbec neposlal a ty si spôsobil, že tento ľud sa spoliehal na klamstvo! 16 Preto takto hovorí Jahve: Daj pozor, odstránim ťa z povrchu zeme. Ešte tohto roku zomrieš, (lebo si hlásal vzburu proti Jahvemu)." 17 A prorok Chananiáš toho istého roku, v siedmom mesiaci zomrel.