Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Symbolická akcia s jarmom a posolstvo kráľom Západu

1 (Na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša, syna Joziášovho, oznámil Jahve Jeremiášovi tieto slová:)
2 Toto mi povedal Jahve: "Urob si povrazy a jarmo a polož si ich na šiju! 3 Potom to pošli kráľovi Edomu, kráľovi Moabu, kráľovi Ammoncov, kráľovi Tyru a kráľovi Sidonu, prostredníctvom ich vyslancov, ktorí prišli do Jeruzalema k judskému kráľovi Sedekiášovi. 4 Odovzdaj im toto posolstvo pre ich pánov: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Povedzte svojim pánom: 5 Ja som stvoril zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom. Ja som stvoril človeka i zvieratá, ktoré sú na zemi, a dám ich, komu sa mi zachce. 6 Teraz dávam všetky tieto krajiny do rúk svojho sluhu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, dávam mu aj všetku poľnú zver, aby mu slúžila. 7 (Všetky národy musia slúžiť jemu, jeho synovi a jeho vnukovi, kým nepríde čas, určený pre jeho vlastnú krajinu. Vtedy si ho podmania mocné národy a veľkí králi.) 8 Národ alebo kráľovstvo, ktoré nebude slúžiť babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi a nepoddá sa jeho jarmu, potrestám mečom, hladom a morom – to je Jahveho výrok – kým ich nenechám celkom v jeho moci. 9 Preto nepočúvajte vašich prorokov, veštcov, snívajúcich, hádačov a čarodejníkov, ktorí vám hovoria: Nebudete otrokmi babylonského kráľa! 10 Lebo vám prorokujú lož. A výsledok bude, že vás vyženú z vašej pôdy, vyženiem vás a vy zahyniete. 11 Ale národ, ktorý si skloní šiju pod jarmo babylonského kráľa a dá sa do jeho služby, ten národ nechám na jeho pôde – to je Jahveho výrok – nech ju obrába a býva v nej." 12 A judskému kráľovi Sedekiášovi som vravel to isté hovoriac: "Vložte si hrdlá do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu i jeho ľudu a budete žiť. 13 (Prečo chcete zomrieť, ty a tvoj ľud, mečom, hladom a morom, ako to pohrozil Jahve národu, ktorý nechce slúžiť babylonskému kráľovi?) 14 Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete otrokmi babylonského kráľa. Lebo vám prorokujú lož. 15 Lebo ja som ich neposlal – to je Jahveho výrok – a v mojom mene vám prorokujú lož. Výsledok bude, že vás vyženiem a že zahyniete vy, aj s prorokmi, ktorí vám prorokujú." 16 Kňazom a všetkému tomuto ľudu som povedal: "Toto hovorí Jahve: Nepočúvajte reči vašich prorokov, ktorí prorokujú, že náčinie Jahveho chrámu sa čoskoro vráti z Babylonu. Prorokujú vám lož. 17 (Nepočúvajte ich! Podrobte sa babylonskému kráľovi a zachránite si život. Prečo by toto miesto malo byť zboreniskom?) 18 Ak sú naozaj prorokmi, ak majú pri sebe Jahveho slovo, nech sa prihovoria u Jahveho Cebaot, aby nebolo odnesené do Babylonu náčinie, ešte ponechané v Jahveho chráme, v paláci judského kráľa a v Jeruzaleme. 19 Lebo toto hovorí Jahve (o stĺpoch, o mori, o podstavcoch a) o ostatnom náčiní, ktoré zostalo v tomto meste, 20 ktoré nevzal so sebou babylonský kráľ Nabuchodonozor, keď odviedol z Jeruzalema do zajatia do Babylonu judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakima (so všetkými význačnými osobnosťami z Judey a z Jeruzalema). 21 Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, o náčiní, ktoré zostalo v Jahveho chráme a v judskom kráľovskom paláci v Jeruzaleme: 22 Odnesú ich do Babylonu (a tam zostanú, kým ja nepôjdem pre ne). To je Jahveho výrok. (Vtedy ich vezmem a prinesiem na toto miesto.)"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk