Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

Zatknutie a súd nad Jeremiášom

1 Na začiatku panovania judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho, Jeremiáš dostal od Jahveho toto slovo:
2 "Takto hovorí Jahve: Staň si v predsieni Jahveho chrámu a hovor k ľuďom, ktorí prídu zo všetkých judských miest pokloniť sa v Jahveho chráme! Povedz im všetky slová, ktoré ti rozkážem, ani slovko nevynechaj! 3 Možno počúvnu a každý sa vráti zo svojej zlej cesty. A ja sa zmilujem a nedopustím na nich nešťastie, ktoré som si predsavzal dopustiť na nich pre ich zlé skutky. 4 Povedz im: toto hovorí Jahve. Ak ma neposlúchnete a nebudete zachovávať Zákon, ktorý som vám dal, 5 ak nepočúvnete slová mojich sluhov, prorokov, ktorých k vám bez ustania posielam, ktorých vy však neposlúchate, 6 naložím s týmto Chrámom ako so Šílom a toto mesto urobím prekliatym pre všetky národy zeme." 7 Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša prednášať tieto slová v Jahveho chráme. 8 A keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Jahve prikázal povedať všetkému ľudu, chytili ho kňazi a proroci a všetok ľud s krikom: "Musíš zomrieť! 9 Prečo si prorokoval v Jahveho mene toto proroctvo: Tento chrám bude ako Šílo a toto mesto bude spustošené, bez obyvateľov?" A všetok ľud v Jahveho chráme sa zbehol okolo Jeremiáša. 10 Keď sa o týchto udalostiach dozvedeli judské kniežatá, vystúpili z kráľovského paláca do Jahveho chrámu a zasadli si na svoje miesto pri vchode do Novej brány Jahveho chrámu. 11 Vtedy kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: "Tento muž si zasluhuje smrť! Lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste to počuli na vlastné uši!" 12 Ale Jeremiáš odpovedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: "To Jahve ma poslal prorokovať proti tomuto Chrámu a proti tomuto mestu všetko, čo ste počuli. 13 Teraz teda napravte svoj život a svoje skutky, pozorne počúvajte Jahveho, svojho Boha, potom sa zmiluje a nedopustí na vás nešťastie, ktoré proti vám ohlásil. 14 Čo sa mňa týka, tu som vo vašich rukách. Urobte so mnou, čo uznáte za dobré a správne. 15 Dobre si však uvážte, keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto a na všetkých jeho obyvateľov. Lebo Jahve ma skutočne poslal k vám, aby som všetky tieto slová predniesol do vašich vlastných uší." 16 Vtedy kniežatá a všetok ľud povedali kňazom a prorokom: "Tento človek si nezasluhuje smrť, lebo nám hovoril v mene Jahveho, nášho Boha." 17 Vstali aj niektorí zo starších krajiny a hovorili celému zhromaždenému ľudu: 18 "V dňoch judského kráľa Ezechiáša vystúpil ako prorok Micheáš z Morešetu a povedal celému judskému ľudu: Toto hovorí Jahve Cebaot: Sion bude rozoranou roľou, Jeruzalem hŕbou skál a chrámový vrch kopcom, zarasteným tŕním. 19 Nuž, či ho za to zabili judský kráľ Ezechiáš a celá Judea? Či kráľ radšej neprejavil bázeň pred Jahvem a neprosil ho úpenlivo? Takže Jahve nedopustil na nich nešťastie, ktoré proti nim ohlásil? A my by sme mali uvaliť taký zločin na svoje duše?" 20 Ešte iný človek prorokoval v Jahveho mene, Uriáš, syn Semeiáša z Kirjat-Jearimu. Prorokoval proti Jeruzalemu a proti Judei takými slovami ako Jeremiáš. 21 Dopočuli sa o tom kráľ Jojakim, jeho dôstojníci a jeho kniežatá a chceli ho zabiť. Keď sa to Uriáš dozvedel, naľakal sa, utiekol a uchýlil sa do Egypta. 22 Kráľ Jojakim poslal do Egypta Elnatana, syna Achborovho, s niekoľkými vojakmi. 23 Vyvliekli Uriáša z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojakimovi, ktorý ho dal sťať mečom a jeho mŕtvolu hodiť medzi hroby prostého ľudu. 24 Ale Jeremiáša chránil Achikam, Šafanov syn, aby ho nevydali ľudu na smrť.