Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Zatknutie a súd nad Jeremiášom

1 Na začiatku panovania judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho, Jeremiáš dostal od Jahveho toto slovo:
2 "Takto hovorí Jahve: Staň si v predsieni Jahveho chrámu a hovor k ľuďom, ktorí prídu zo všetkých judských miest pokloniť sa v Jahveho chráme! Povedz im všetky slová, ktoré ti rozkážem, ani slovko nevynechaj! 3 Možno počúvnu a každý sa vráti zo svojej zlej cesty. A ja sa zmilujem a nedopustím na nich nešťastie, ktoré som si predsavzal dopustiť na nich pre ich zlé skutky. 4 Povedz im: toto hovorí Jahve. Ak ma neposlúchnete a nebudete zachovávať Zákon, ktorý som vám dal, 5 ak nepočúvnete slová mojich sluhov, prorokov, ktorých k vám bez ustania posielam, ktorých vy však neposlúchate, 6 naložím s týmto Chrámom ako so Šílom a toto mesto urobím prekliatym pre všetky národy zeme." 7 Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša prednášať tieto slová v Jahveho chráme. 8 A keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Jahve prikázal povedať všetkému ľudu, chytili ho kňazi a proroci a všetok ľud s krikom: "Musíš zomrieť! 9 Prečo si prorokoval v Jahveho mene toto proroctvo: Tento chrám bude ako Šílo a toto mesto bude spustošené, bez obyvateľov?" A všetok ľud v Jahveho chráme sa zbehol okolo Jeremiáša. 10 Keď sa o týchto udalostiach dozvedeli judské kniežatá, vystúpili z kráľovského paláca do Jahveho chrámu a zasadli si na svoje miesto pri vchode do Novej brány Jahveho chrámu. 11 Vtedy kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: "Tento muž si zasluhuje smrť! Lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste to počuli na vlastné uši!" 12 Ale Jeremiáš odpovedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: "To Jahve ma poslal prorokovať proti tomuto Chrámu a proti tomuto mestu všetko, čo ste počuli. 13 Teraz teda napravte svoj život a svoje skutky, pozorne počúvajte Jahveho, svojho Boha, potom sa zmiluje a nedopustí na vás nešťastie, ktoré proti vám ohlásil. 14 Čo sa mňa týka, tu som vo vašich rukách. Urobte so mnou, čo uznáte za dobré a správne. 15 Dobre si však uvážte, keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto a na všetkých jeho obyvateľov. Lebo Jahve ma skutočne poslal k vám, aby som všetky tieto slová predniesol do vašich vlastných uší." 16 Vtedy kniežatá a všetok ľud povedali kňazom a prorokom: "Tento človek si nezasluhuje smrť, lebo nám hovoril v mene Jahveho, nášho Boha." 17 Vstali aj niektorí zo starších krajiny a hovorili celému zhromaždenému ľudu: 18 "V dňoch judského kráľa Ezechiáša vystúpil ako prorok Micheáš z Morešetu a povedal celému judskému ľudu: Toto hovorí Jahve Cebaot: Sion bude rozoranou roľou, Jeruzalem hŕbou skál a chrámový vrch kopcom, zarasteným tŕním. 19 Nuž, či ho za to zabili judský kráľ Ezechiáš a celá Judea? Či kráľ radšej neprejavil bázeň pred Jahvem a neprosil ho úpenlivo? Takže Jahve nedopustil na nich nešťastie, ktoré proti nim ohlásil? A my by sme mali uvaliť taký zločin na svoje duše?" 20 Ešte iný človek prorokoval v Jahveho mene, Uriáš, syn Semeiáša z Kirjat-Jearimu. Prorokoval proti Jeruzalemu a proti Judei takými slovami ako Jeremiáš. 21 Dopočuli sa o tom kráľ Jojakim, jeho dôstojníci a jeho kniežatá a chceli ho zabiť. Keď sa to Uriáš dozvedel, naľakal sa, utiekol a uchýlil sa do Egypta. 22 Kráľ Jojakim poslal do Egypta Elnatana, syna Achborovho, s niekoľkými vojakmi. 23 Vyvliekli Uriáša z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojakimovi, ktorý ho dal sťať mečom a jeho mŕtvolu hodiť medzi hroby prostého ľudu. 24 Ale Jeremiáša chránil Achikam, Šafanov syn, aby ho nevydali ľudu na smrť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk