Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

1 Slovo týkajúce sa celého judského ľudu, ktoré dostal Jeremiáš vo štvrtom roku judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho (to bol prvý rok babylonského kráľa Nabuchodonozora). 2 Prorok Jeremiáš ho predniesol pred všetkým judským ľudom a pred všetkými obyvateľmi Jeruzalema. 3 Od trinásteho roku judského kráľa Joziáša, syna Amonovho, až podnes je to dvadsaťtri rokov, čo sa Jahve obracia na mňa s posolstvom a ja vám hovorím bez ustania (no vy ma nechcete počúvať. 4 Okrem toho vám Jahve bez ustania posielal svojich sluhov, prorokov, ale vy ste nechceli počúvať, ani ste tomu nevenovali pozornosť.) 5 To posolstvo bolo: Ak sa každý z vás obráti od svojej hriešnej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete navždy bývať na pôde, ktorú Jahve dal vám a vašim otcom. 6 (Nenasledujte iných bohov, neslúžte im a neklaňajte sa im, nehnevajte ma modlami, ktoré ste svojimi rukami urobili, potom vám neurobím nič zlé.) 7 Ale vy ste ma neposlúchli (to je Jahveho výrok – ale ďalej ste ma hnevali modlami, dielom svojich rúk, a tým ste pritiahli nešťastie na seba. 8 Preto takto hovorí Jahve Cebaot: Pretože ste nepočúvali moje slová, 9 hľa, ja vyzvem všetky severné kmene (Jahveho výrok, a pošlem pre svojho sluhu Nabuchodonozora, babylonského kráľa), privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom (a proti všetkým týmto okolitým národom). Privediem na nich kliatbu zničenia, urobím ich predmetom hrôzy a posmechu a obrátim ich na večnú púšť. 10 Umlčím u nich hlas radosti a veselosti, hlasy ženícha a nevesty, hrmot ručných mlynov a zahasím svetlo lampy. 11 Celá krajina bude hrozne spustošená a tieto národy budú otrokmi babylonského kráľa sedemdesiat rokov. 12 (Keď uplynie tých sedemdesiat rokov, potrescem babylonského kráľa a jeho ľud – to je Jahveho výrok – za ich zločiny, tiež krajinu Chaldejcov a obrátim ju na večnú púšť.) 13 Na túto krajinu privediem všetky hrozby, ktoré som vyslovil proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe.

Videnie čaše

14 (Aj ich zotročiac mocné národy a veľkí králi, a tak im odplatím podľa skutkov, podľa toho, čo popáchali.) 15 Lebo Jahve, Boh Izraela, mi povedal toto: "Vezmi z mojej ruky túto čašu vína hnevu a napoj ním všetky národy, ku ktorým ťa pošlem! 16 Keď ho vypijú, budú sa tackať a šalieť pred mečom, ktorý medzi ne pošlem. 17 Potom som vzal čašu z Jahveho ruky a dal som z nej piť všetkým národom, ku ktorým ma Jahve poslal: 18 (Jeruzalemu a mestám Judey, jej kráľom a jej kniežatám, aby sa zmenili na rumovisko, predmet hrôzy, posmechu a preklínania, ako je tomu až dodnes.) 19 Potom faraónovi, egyptskému kráľovi, jeho dvoranom, jeho kniežatám, všetkému jeho ľudu 20 a celej zmiešanine národov, všetkým kráľom krajiny Uc, všetkým kráľom filištínskej krajiny, Aškelonu, Gazy, Ekronu a zvyšku Ašdodu; 21 tiež Edomu, Moabu a synom Ammonovým; 22 (všetkým) kráľom Tyru, (všetkým) kráľom Sidonu a kráľom pobrežia a ostrovov, 23 Dedanu, Temy, Buzu, všetkým, čo si holia sluchy, 24 všetkým kráľom Arábie a (všetkým kráľom zmiešaniny národov), ktorí bývajú na púšti. 25 (Všetkým kráľom Zimri), všetkým kráľom Elamu a všetkým kráľom Médie. 26 Všetkým kráľom severu, blízkym i vzdialeným, jednému po druhom, a všetkým kráľovstvám, ktoré sú na povrchu zeme. (Po všetkých bude piť kráľ Šešaku.) 27 Povedz im: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pite! Opite sa! Dávte! Popadajte, že viac nevstanete pred mečom, ktorý medzi vás pošlem. 28 Ak nebudú chcieť vziať čašu z tvojej ruky a piť, povedz im: Toto hovorí Jahve Cebaot: Musíte piť! 29 Dajte pozor! Ja najprv potrestám mesto, ktoré nesie moje meno, a vás by som ušetril? Nie! Neušetrím vás, lebo volám meč proti všetkým obyvateľom zeme. To je výrok Jahveho Cebaot. 30 Ty im teda oznámiš všetko, čo som ti povedal! Povedz im: Jahve buráca z výsosti, hrmí zo svojho svätého príbytku, mocne buráca proti svojej pastvine, proti všetkým obyvateľom zeme, ozvena toho znie ako výkriky šliapačov hrozna. 31 Vojnový hrmot preniká až na koniec zeme, lebo Jahve súdi národy, začal súd nad celým ľudstvom a bezbožných vydáva meču. To je Jahveho výrok. 32 Toto hovorí Jahve Cebaot: Pozor dajte! Pohroma sa šíri z národa na národ. Veľká povíchrica sa dvíha od končín zeme. 33 V ten deň tí, ktorých Jahve pobije, budú ležať ako hnoj na povrchu zeme, od jedného konca zeme po druhý. Nikto ich neoplače, nikto ich nepozbiera, nikto ich nepochová. 34 Revte, pastieri, hlasno kričte! Váľajte sa po prachu zeme, páni nad stádami! Vy ste na rade pre zabíjačku alebo pre rozohnanie a popadáte ako vybraní barani! 35 Pastieri nebudú mať kam utiecť, pre pánov nad stádami nebude záchrana. 36 Čuj! Pastieri kričia, ich páni revú, lebo Jahve spustošil ich pastviny, 37 a ich pokojné domovy zničil žiarou svojho veľkého hnevu. 38 Utekajú ako mladý lev, ktorý uteká zo skrýše, veď ich krajina zostala púšťou, spustošená strašným mečom a žiarou jeho hnevu."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk