Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Dva koše fíg

1 Hľa, Jahve mi ukázal dva koše fíg. Boli položené pred Jahveho svätyňou. Bolo to potom, čo babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakimovho, s judskými kniežatami, kováčmi a zámočníkmi a zavliekol ich do Babylonu.
2 V jednom koši boli veľmi dobré figy, včasne zrelé, v druhom koši boli veľmi zlé figy, také hnilé, že sa nedali jesť. 3 Jahve mi povedal: "Čo vidíš, Jeremiáš?" Odpovedal som: "Figy. Tie dobré figy sú veľmi dobré. Tie zlé sú hnilé, také hnilé, že sa nedajú jesť." 4 Vtedy ma Jahve oslovil takto: 5 "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela. Dobré figy sú v mojich očiach vyhnanci z Judey, ktorých som poslal z tohto miesta do krajiny Chaldejcov. 6 Zhliadnem na nich láskavo a navrátim ich znovu do tejto krajiny. Zveľadím ich a nezničím, znovu ich zasadím a už ich nevytrhám. 7 Dám im srdce, schopné poznať, že ja som Jahve. Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa vrátia ku mne celým svojím srdcom. 8 Ale ako sa nakladá so skazenými figami, so zhnitými, čo sa nedajú jesť – áno, toto hovorí Jahve – tak budem nakladať so Sedekiášom, judským kráľom, s jeho kniežatami a so zvyškom obyvateľov Jeruzalema, či už zostali v krajine, alebo bývajú v Egypte. 9 Urobím ich odpornými všetkým kráľovstvám zeme, nešťastím, potupou, posmešným príslovím a kliatbou na každom mieste, kam ich zaženiem. 10 Pošlem na nich meč, hlad a mor, dokiaľ celkom nezmiznú z pôdy, ktorú som dal im a ich otcom."