Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Mesiášske výroky. Kráľ budúcnosti

1 "Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňať ovce na mojom pasienku! Jahveho výrok.
2 Preto takto hovorí Jahve, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí majú pásť môj ľud: Vy ste nechali moje ovce porozháňať a roztratiť sa a nestarali ste sa o ne. Dobre teda! Ja sám sa postarám o vás za vaše zločiny! To je Jahveho výrok! 3 Ja sám pozháňam zbytky svojich oviec zo všetkých krajín, kam som ich porozháňal, a privediem ich späť na ich pasienky. Budú plodné a rozmnožia sa. 4 Vzbudím im pastierov, ktorí ich budú dobre pásť. Nebudú sa musieť báť ani plašiť. Ani jedna z nich sa nestratí." To je Jahveho výrok! 5 "Hľa, prídu dni – Jahveho výrok – vzbudím z Dávidovho rodu spravodlivú ratolesť, kráľa, ktorý bude vládnuť múdro a v krajine bude vykonávať právo a spravodlivosť. 6 Za jeho dní Júda bude zachránený a Izrael bude žiť bezpečne. Toto je meno, ako ho budú volať: "Jahve-naša-spravodlivosť". 7 Preto prídu dni – Jahveho výrok –, keď sa nebude prisahať: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny, 8 ale: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol a priviedol naspäť potomkov Izraelcov zo severnej zeme a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozptýlila, aby znovu žili na svojej vlastnej pôde."

Výroky proti falošným prorokom

9 O prorokoch: Puká mi srdce v hrudi, trasiem sa na celom tele. Som ako opitý človek, ako chlap premožený vínom pre Jahveho a pre jeho sväté slová.
10 "Lebo krajina je plná cudzoložníkov, pre nich je zem prekliata a smutná, stepné pastviny vyschnuté. Zháňajú sa za zlým a svoje sily užívajú na páchanie nespravodlivosti. 11 Lebo tak prorok, ako kňaz sú bezbožní, aj vo svojom Chráme som našiel zlo, čo popáchali. To je Jahveho výrok. 12 Preto cesta sa im stane šmykľavou, za tmy sa pošmyknú a padnú na nej. Lebo privediem na nich pohromu v roku ich trestu. To je Jahveho výrok. 13 U prorokov v Samárii videl som veľa hlúpeho. Prorokovali v mene Baalovom a zavádzali môj ľud, Izrael. 14 U prorokov v Jeruzaleme som videl čosi veľmi hrozné: páchajú cudzoložstvá a klamstvá, podporujú zlých, takže nikto sa nenavráti od svojho hriechu. Tí všetci sú pre mňa ako Sodoma a Gomora." 15 Preto toto hovorí Jahve Cebaot proti prorokom: "Hľa, ja ich nakŕmim palinou a napojím otrávenou vodou, lebo bezbožný duch sa rozšíril po celom kraji od jeruzalemských prorokov." 16 Toto sú slová Jahveho Cebaot: "Nepočúvajte, čo vám títo proroci hovoria! Oni vám predkladajú prázdne klamstvá, rozprávajú výplody vlastného srdca, nič z toho nepochádza od Jahveho. 17 Odvážia sa povedať tým, čo mnou pohŕdajú: Jahve prehovoril, budete žiť v pokoji. A všetkým tým, čo žijú podľa zatvrdlivosti svojho srdca, vravia: Nič zlé sa vám nestane. 18 Ale kto z nich sa zúčastnil na Jahveho rade, kto ho videl a počul jeho slovo? Kto načúval jeho slovu a počúvol ho? 19 Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných. 20 Jahveho hnev sa neodvráti, kým nesplní a neuskutoční zámery svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko. 21 Ja som neposlal týchto prorokov a oni sa behom ponáhľajú! Nič som im nepovedal a oni prorokujú! 22 Ak sa zúčastnili na mojej rade, nech teda rozhlásia moje slová môjmu ľudu, nech ich odvrátia od zlých ciest a od zlých skutkov! 23 Či som ja Bohom iba zblízka? – To je Jahveho výrok. – A zďaleka už nie som Boh? 24 Či sa môže človek skryť do takej skrýše, aby som ho nevidel? To je Jahveho výrok. Či ja nenapĺňam nebo i zem? To je Jahveho výrok. 25 Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú lož v mojom mene. Vravia: Mal som sen! Mal som sen! 26 Dokedy budú medzi prorokmi ľudia, ktorí prorokujú lož a ohlasujú výmysly svojho srdca? 27 Myslia si, že snami, ktoré si vzájomne rozprávajú, dosiahnu, aby môj ľud zabudol na moje Meno, ako ich otcovia zabudli na moje Meno kvôli Baalovi. 28 Ak mal prorok sen, nech rozpráva, čo sa mu snívalo! A ten, ktorý dostal slovo odo mňa, nech verne prednesie moje slovo! Čo má sečka so zrnom? To je Jahveho výrok. 29 Či moje slovo nie je ako oheň? To je Jahveho výrok. Či nie je ako kladivo drviace skalu? 30 Nuž preto som proti prorokom – Jahveho výrok – ktorí si vzájomne kradnú moje slová. 31 Veru, som proti prorokom – to je Jahveho výrok – ktorí mlátia jazykom a proroctvá kujú. 32 Veru, som proti tým, ktorí prorokujú lživé sny – to je Jahveho výrok – ktorí ich rozprávajú a zavádzajú môj ľud svojimi lžami a bezočivým chvastúnstvom. Ja som ich neposlal, nedal som im poverenie a môjmu ľudu ani trocha neosožia. To je Jahveho výrok. 33 Ak sa ťa opýta tento ľud alebo nejaký prorok, alebo nejaký kňaz: "Čo je bremeno Jahveho posolstva?", odpovedz im: "Vy ste jeho bremeno a ja vás zhodím." To je Jahveho výrok! 34 Ak prorok, kňaz alebo človek z ľudu povie: "Jahveho bremeno", potrescem toho človeka i jeho rodinu. 35 Slová, ktoré máte používať medzi sebou, medzi bratmi, sú: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Jahve? 36 Ale už nespomínajte "Jahveho bremeno", inak pre každého bude bremenom jeho vlastné slovo, lebo ste prekrútili slová Jahveho Cebaot, nášho Boha! 37 Toto je spôsob, ako máš hovoriť prorokovi: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Boh? 38 Ale každému z vás, kto hovorí posmešne "Jahveho bremeno", Jahve hovorí toto: Preto, že používate tento výraz "Jahveho bremeno", hoci som vám odkázal: Nehovorte už "Jahveho bremeno", 39 práve preto vás vysoko zdvihnem ako bremeno a odhodím vás od seba, vás i Mesto, ktoré som ja dal vám i vašim otcom. 40 A uvalím na vás večnú hanbu a potupu večnú a nezabudnuteľnú."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk