Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

Mesiášske výroky. Kráľ budúcnosti

1 "Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňať ovce na mojom pasienku! Jahveho výrok.
2 Preto takto hovorí Jahve, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí majú pásť môj ľud: Vy ste nechali moje ovce porozháňať a roztratiť sa a nestarali ste sa o ne. Dobre teda! Ja sám sa postarám o vás za vaše zločiny! To je Jahveho výrok! 3 Ja sám pozháňam zbytky svojich oviec zo všetkých krajín, kam som ich porozháňal, a privediem ich späť na ich pasienky. Budú plodné a rozmnožia sa. 4 Vzbudím im pastierov, ktorí ich budú dobre pásť. Nebudú sa musieť báť ani plašiť. Ani jedna z nich sa nestratí." To je Jahveho výrok! 5 "Hľa, prídu dni – Jahveho výrok – vzbudím z Dávidovho rodu spravodlivú ratolesť, kráľa, ktorý bude vládnuť múdro a v krajine bude vykonávať právo a spravodlivosť. 6 Za jeho dní Júda bude zachránený a Izrael bude žiť bezpečne. Toto je meno, ako ho budú volať: "Jahve-naša-spravodlivosť". 7 Preto prídu dni – Jahveho výrok –, keď sa nebude prisahať: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny, 8 ale: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol a priviedol naspäť potomkov Izraelcov zo severnej zeme a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozptýlila, aby znovu žili na svojej vlastnej pôde."

Výroky proti falošným prorokom

9 O prorokoch: Puká mi srdce v hrudi, trasiem sa na celom tele. Som ako opitý človek, ako chlap premožený vínom pre Jahveho a pre jeho sväté slová.
10 "Lebo krajina je plná cudzoložníkov, pre nich je zem prekliata a smutná, stepné pastviny vyschnuté. Zháňajú sa za zlým a svoje sily užívajú na páchanie nespravodlivosti. 11 Lebo tak prorok, ako kňaz sú bezbožní, aj vo svojom Chráme som našiel zlo, čo popáchali. To je Jahveho výrok. 12 Preto cesta sa im stane šmykľavou, za tmy sa pošmyknú a padnú na nej. Lebo privediem na nich pohromu v roku ich trestu. To je Jahveho výrok. 13 U prorokov v Samárii videl som veľa hlúpeho. Prorokovali v mene Baalovom a zavádzali môj ľud, Izrael. 14 U prorokov v Jeruzaleme som videl čosi veľmi hrozné: páchajú cudzoložstvá a klamstvá, podporujú zlých, takže nikto sa nenavráti od svojho hriechu. Tí všetci sú pre mňa ako Sodoma a Gomora." 15 Preto toto hovorí Jahve Cebaot proti prorokom: "Hľa, ja ich nakŕmim palinou a napojím otrávenou vodou, lebo bezbožný duch sa rozšíril po celom kraji od jeruzalemských prorokov." 16 Toto sú slová Jahveho Cebaot: "Nepočúvajte, čo vám títo proroci hovoria! Oni vám predkladajú prázdne klamstvá, rozprávajú výplody vlastného srdca, nič z toho nepochádza od Jahveho. 17 Odvážia sa povedať tým, čo mnou pohŕdajú: Jahve prehovoril, budete žiť v pokoji. A všetkým tým, čo žijú podľa zatvrdlivosti svojho srdca, vravia: Nič zlé sa vám nestane. 18 Ale kto z nich sa zúčastnil na Jahveho rade, kto ho videl a počul jeho slovo? Kto načúval jeho slovu a počúvol ho? 19 Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných. 20 Jahveho hnev sa neodvráti, kým nesplní a neuskutoční zámery svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko. 21 Ja som neposlal týchto prorokov a oni sa behom ponáhľajú! Nič som im nepovedal a oni prorokujú! 22 Ak sa zúčastnili na mojej rade, nech teda rozhlásia moje slová môjmu ľudu, nech ich odvrátia od zlých ciest a od zlých skutkov! 23 Či som ja Bohom iba zblízka? – To je Jahveho výrok. – A zďaleka už nie som Boh? 24 Či sa môže človek skryť do takej skrýše, aby som ho nevidel? To je Jahveho výrok. Či ja nenapĺňam nebo i zem? To je Jahveho výrok. 25 Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú lož v mojom mene. Vravia: Mal som sen! Mal som sen! 26 Dokedy budú medzi prorokmi ľudia, ktorí prorokujú lož a ohlasujú výmysly svojho srdca? 27 Myslia si, že snami, ktoré si vzájomne rozprávajú, dosiahnu, aby môj ľud zabudol na moje Meno, ako ich otcovia zabudli na moje Meno kvôli Baalovi. 28 Ak mal prorok sen, nech rozpráva, čo sa mu snívalo! A ten, ktorý dostal slovo odo mňa, nech verne prednesie moje slovo! Čo má sečka so zrnom? To je Jahveho výrok. 29 Či moje slovo nie je ako oheň? To je Jahveho výrok. Či nie je ako kladivo drviace skalu? 30 Nuž preto som proti prorokom – Jahveho výrok – ktorí si vzájomne kradnú moje slová. 31 Veru, som proti prorokom – to je Jahveho výrok – ktorí mlátia jazykom a proroctvá kujú. 32 Veru, som proti tým, ktorí prorokujú lživé sny – to je Jahveho výrok – ktorí ich rozprávajú a zavádzajú môj ľud svojimi lžami a bezočivým chvastúnstvom. Ja som ich neposlal, nedal som im poverenie a môjmu ľudu ani trocha neosožia. To je Jahveho výrok. 33 Ak sa ťa opýta tento ľud alebo nejaký prorok, alebo nejaký kňaz: "Čo je bremeno Jahveho posolstva?", odpovedz im: "Vy ste jeho bremeno a ja vás zhodím." To je Jahveho výrok! 34 Ak prorok, kňaz alebo človek z ľudu povie: "Jahveho bremeno", potrescem toho človeka i jeho rodinu. 35 Slová, ktoré máte používať medzi sebou, medzi bratmi, sú: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Jahve? 36 Ale už nespomínajte "Jahveho bremeno", inak pre každého bude bremenom jeho vlastné slovo, lebo ste prekrútili slová Jahveho Cebaot, nášho Boha! 37 Toto je spôsob, ako máš hovoriť prorokovi: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Boh? 38 Ale každému z vás, kto hovorí posmešne "Jahveho bremeno", Jahve hovorí toto: Preto, že používate tento výraz "Jahveho bremeno", hoci som vám odkázal: Nehovorte už "Jahveho bremeno", 39 práve preto vás vysoko zdvihnem ako bremeno a odhodím vás od seba, vás i Mesto, ktoré som ja dal vám i vašim otcom. 40 A uvalím na vás večnú hanbu a potupu večnú a nezabudnuteľnú."