Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Toto povedal Jahve: "Zíď do paláca judského kráľa a tam prednes tieto slová: 2 Počuj Jahveho slovo, kráľ judský, ktorý sedíš na Dávidovom tróne, ty, tvoji dvorania a tvoji ľudia, ktorí vchádzajú cez tieto brány. 3 Toto sú slová Jahveho: Vysluhujte právo a spravodlivosť, vytrhnite utláčaného z rúk násilníka, nezaobchádzajte zle s cudzincom, so sirotou a vdovou a neutláčajte ich. Nevylievajte nevinnú krv na tomto mieste! 4 Ak naozaj poslúchnete tieto slová, potom cez tieto brány budú vchádzať králi, ktorí sedia na Dávidovom tróne. Vojdú sediac na vozoch a jazdiac na koňoch, v sprievode svojich sluhov a svojich ľudí. 5 Ale ak neposlúchnete tieto slová, prisahám na seba samého – to je Jahveho výrok – tento palác sa stane zboreniskom. 6 Lebo toto hovorí Jahve o paláci judského kráľa: Hoci si mi drahý ako Galaád alebo ako temená Libanonu, jednako ťa obrátim na púšť, na kraj neobývaných miest. 7 Zavolám proti tebe ničiteľov, chlapov dobre vyzbrojených. Vyrúbu tvoje najkrajšie cédre a pohádžu ich na oheň. 8 Ľudia z mnohých národov budú prechádzať popri tomto meste a budú si vzájomne hovoriť: Prečo s týmto veľkým mestom Jahve naložil takto? 9 A odpoveď bude: Pretože opustili zmluvu Jahveho, svojho Boha, klaňali sa iným bohom a slúžili im."

Výroky proti viacerým kráľom. Proti Joachazovi (Šallumovi)

10 Neplačte nad zomrelým, neoplakávajte ho! Plačte radšej za tým, čo odišiel, lebo sa nikdy nevráti. Neuvidí už svoju rodnú zem.
11 Lebo toto sú Jahveho slová o judskom kráľovi Šallumovi, Joziášovom synovi, ktorý nastúpil na trón po svojom otcovi a musel odísť z tohto miesta: "Už sa sem nevráti. 12 Musí zomrieť na mieste svojho vyhnanstva a túto krajinu už nikdy neuvidí."

Proti Jojakimovi

13 Beda človekovi, ktorý si stavia dom nespravodlivo a svoje horné izby proti právu! Blížneho nechá pracovať bezplatne a za jeho prácu mu nedá mzdu!
14 Beda človekovi, ktorý si myslí: "Postavím si priestranný palác a vzdušné horné komnaty, založím si obloky, pokryjem to cédrom a všetko natriem na červeno!" 15 Vari tvoja záľuba vo skvelých cédroch dokáže, že si kráľom? Či tvoj otec nejedával a nepíjal? Ale on vysluhoval právo a spravodlivosť a všetko sa mu darilo. 16 Chránil právo prostého a biedneho človeka a všetko sa mu darilo. Či tým neukázal, že ma pozná? Jahveho výrok. 17 Ale ty nemáš oči a srdce pre iné, iba pre vlastný zisk, pre vylievanie nevinnej krvi, pre páchanie násilia a útlaku. 18 Preto takto hovorí Jahve o Jojakimovi, synovi Joziášovom, judskom kráľovi: Za ním nebudú nariekať: "Beda, brat môj! Beda, sestra!" Za ním nebudú plakať: "Beda, Pane! Beda, Veličenstvo!" 19 Pochovajú ho, ako sa zahrabáva osol! Odvlečú ho a hodia ďaleko od brán Jeruzalema.

Proti Jojakinovi

20 Vystúp na Libanon a krič, nech sa tvoj hlas rozlieha po vrchoch bašanských, vykrikuj po horách Abarim! Lebo všetci tvoji priatelia sú zlomení.
21 Prihováral som sa ti, Jeruzalem, za pokojných dní, ale ty si povedal: "Nechce sa mi počúvať!" Tak si sa správal od mladosti, nikdy si nechcel počúvať môj hlas. 22 Všetkých tvojich priateľov odnesie vietor, tvoji milovníci pôjdu do vyhnanstva. Vtedy sa zahanbíš a zmätieš za všetku svoju zlobu. 23 Ty, čo máš príbytok na Libanone a hniezdo medzi cédrami, ako budeš stenať, keď na teba prídu bôle ako bolesti na rodičku! 24 Na môj život – to je Jahveho výrok – aj keby Koniáš, syn Jojakimov, judský kráľ, bol prsteňom na mojej pravici, strhol by som ťa odtiaľ! 25 Vydám ťa do rúk tých, čo ti striehnu na život, do rúk, pred ktorými sa trasieš, do rúk Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a do rúk Chaldejcov. 26 Odvrhnem teba i tvoju matku, ktorá ťa porodila, do cudzej krajiny, kde ste sa nenarodili, ale tam zomriete. 27 Nikdy sa už nevrátia do tejto zeme, do ktorej sa túžia navrátiť. 28 Tento človek, Koniáš, je vari iba bezcennou, zlomenou hračkou, predmetom, ktorý nikto nechce? Prečo sú vyhodení on i jeho deti, a zahodení do zeme, ktorú nepoznajú? 29 Zem, zem, zem! Počuj Jahveho slovo! 30 Toto hovorí Jahve: Zapíšte tohto človeka: "Bezdetný človek, ktorému sa v živote nič nepodarilo." Lebo nikomu z jeho potomstva sa nepodarí zasadnúť na Dávidov trón a znovu panovať v Judsku.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk