Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Odpoveď Sedekiášovým poslom

1 Toto je slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš poslal k nemu Pašchura, syna Malkiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Masiášovho, s odkazom:
2 "Poraď sa s Jahvem za nás, lebo babylonský kráľ Nabuchodonozor vedie vojnu proti nám. Možno Jahve urobí pre nás zázrak, ako urobil často predtým, aby nepriateľ od nás odtiahol." 3 Jeremiáš im povedal: "Zaneste Sedekiášovi túto odpoveď: 4 Toto sú slová Jahveho, Boha Izraela: Hľa, ja vás prinútim k ústupu so všetkými vašimi zbraňami, ktorými ste ozbrojení a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a Chaldejcom, čo vás obliehajú za múrmi, ich zhromaždím priamo v strede mesta. 5 Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, nahnevane a úžasne rozhorčene. 6 Zrazím k zemi obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Pohynú na strašný mor. 7 Potom vydám – to je Jahveho výrok – Sedekiáša, judského kráľa, jeho kniežatá, ľud a tých, čo v tomto meste uniknú moru, meču a hladu, do rúk babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi a do rúk tých, čo im striehnu na život. On ich pozabíja ostrím meča bezohľadne, neľútostne, nemilosrdne. 8 Tomuto ľudu však povedz: Toto hovorí Jahve: Dajte pozor! Pred vás kladiem na výber cestu života a cestu smrti. 9 Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, hladom alebo morom. Ale kto z neho ujde a poddá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive, jeho korisťou bude jeho vlastný život. 10 Lebo som sa postavil proti tomuto mestu a privediem mu nešťastie, a nie blaho – to je Jahveho výrok. Padne do rúk babylonskému kráľovi a on ho spáli ohňom."

Všeobecná výzva kráľovskému domu

11 Kráľovskému domu Júdu. Počujte Jahveho slovo,
12 dom Dávidov! Toto hovorí Jahve: Od rána súďte spravodlivo! Vytŕhajte utláčaného z rúk násilníka! Inak moje rozhorčenie vyšľahne sťa plameň, bude horieť a nik ho neuhasí, lebo vaše skutky sú zlé. 13 Na teba sa hnevám, Jeruzalem, ležiaci v doline, skalná pevnosť, čnejúca nad rovinou! To je Jahveho výrok. Na vás, čo vravíte: "Kto sa odváži napadnúť nás a vniknúť do našich úkrytov?" 14 Potrescem vás, ako si to zaslúžia vaše skutky! To je Jahveho výrok. V jeho lese podpálim oheň, ktorý strávi všetko navôkol.