Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Odpoveď Sedekiášovým poslom

1 Toto je slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš poslal k nemu Pašchura, syna Malkiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Masiášovho, s odkazom:
2 "Poraď sa s Jahvem za nás, lebo babylonský kráľ Nabuchodonozor vedie vojnu proti nám. Možno Jahve urobí pre nás zázrak, ako urobil často predtým, aby nepriateľ od nás odtiahol." 3 Jeremiáš im povedal: "Zaneste Sedekiášovi túto odpoveď: 4 Toto sú slová Jahveho, Boha Izraela: Hľa, ja vás prinútim k ústupu so všetkými vašimi zbraňami, ktorými ste ozbrojení a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a Chaldejcom, čo vás obliehajú za múrmi, ich zhromaždím priamo v strede mesta. 5 Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, nahnevane a úžasne rozhorčene. 6 Zrazím k zemi obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Pohynú na strašný mor. 7 Potom vydám – to je Jahveho výrok – Sedekiáša, judského kráľa, jeho kniežatá, ľud a tých, čo v tomto meste uniknú moru, meču a hladu, do rúk babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi a do rúk tých, čo im striehnu na život. On ich pozabíja ostrím meča bezohľadne, neľútostne, nemilosrdne. 8 Tomuto ľudu však povedz: Toto hovorí Jahve: Dajte pozor! Pred vás kladiem na výber cestu života a cestu smrti. 9 Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, hladom alebo morom. Ale kto z neho ujde a poddá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive, jeho korisťou bude jeho vlastný život. 10 Lebo som sa postavil proti tomuto mestu a privediem mu nešťastie, a nie blaho – to je Jahveho výrok. Padne do rúk babylonskému kráľovi a on ho spáli ohňom."

Všeobecná výzva kráľovskému domu

11 Kráľovskému domu Júdu. Počujte Jahveho slovo,
12 dom Dávidov! Toto hovorí Jahve: Od rána súďte spravodlivo! Vytŕhajte utláčaného z rúk násilníka! Inak moje rozhorčenie vyšľahne sťa plameň, bude horieť a nik ho neuhasí, lebo vaše skutky sú zlé. 13 Na teba sa hnevám, Jeruzalem, ležiaci v doline, skalná pevnosť, čnejúca nad rovinou! To je Jahveho výrok. Na vás, čo vravíte: "Kto sa odváži napadnúť nás a vniknúť do našich úkrytov?" 14 Potrescem vás, ako si to zaslúžia vaše skutky! To je Jahveho výrok. V jeho lese podpálim oheň, ktorý strávi všetko navôkol.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk