Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Rozbitý džbán a spor s Pašchurom

1 Vtedy povedal Jahve Jeremiášovi: "Choď si kúpiť hlinený džbán. Potom vezmi so sebou niekoľkých starších z ľudu a starších z kňazov.
2 Vyjdi k Doline Ben-Hinnom, ktorá je pri vchode do Brány črepov. Tam vyhlás slová, ktoré ti poviem! 3 Povedz: Počujte Jahveho slovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema! Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Dajte pozor! Privediem pohromu na toto miesto, až zacvendží v ušiach každému, kto o tom počuje. 4 Lebo mňa opustili a s týmto miestom robili, ako by nepatrilo mne, páliac tu obety cudzím bohom, ktorých predtým nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani judskí králi. Toto miesto naplnili krvou nevinných. 5 Stavali Baalovi výšiny, kde mu spaľovali svoje deti v ohni ako celopal. Také niečo som ja nikdy neprikázal, nikdy som o tom nehovoril, ani som na to nepomyslel! 6 Preto prídu dni – Jahveho výrok – keď toto miesto nebudú volať Tofet ani Dolina Ben-Hinnom, ale Dolina zabíjania. 7 Na tomto mieste rozbijem plány Júdu a Jeruzalema, ako sa rozbíja džbán. Nechám ich popadať mečom pred ich nepriateľmi, rukou tých, ktorí im číhajú na život. Ich mŕtvoly dám zožrať vtáctvu a divej zveri. 8 Toto miesto urobím javiskom hrôzy a posmechu. Každý okoloidúci sa zhrozí a zhíkne pri pohľade na toľké rany. 9 Budem ich kŕmiť mäsom ich vlastných synov a dcér, budú jesť mäso svojich blížnych, keď budú obľahnutí, dohnaní do úzkych nepriateľmi a tými, čo im číhajú na život. 10 Vtedy rozbi džbán pred očami ľudí, ktorí prišli s tebou 11 a povedz im: Toto hovorí Jahve Cebaot: Tak rozbijem tento ľud a toto mesto, ako sa rozbije hrnčiarova nádoba, takže sa už nedá napraviť. V Tofete budú pochovávať mŕtvych, lebo inde nebude miesto na pochovávanie. 12 Takto naložím s týmto mestom a s jeho obyvateľmi – Jahveho výrok – toto mesto sa bude podobať Tofetu. 13 Nečisté budú jeruzalemské domy a domy judských kráľov ako Tofet: každý dom, kde sa na plochých strechách pálili obety nebeským vojskám a liali tekuté obety cudzím bohom." 14 Potom sa Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam ho Jahve poslal prorokovať, zastal si na nádvorí Jahveho chrámu a vyhlásil všetkému ľudu: 15 "Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Dajte pozor! Na toto mesto a na okolité mestá privediem nešťastie, ktorým som im pohrozil, lebo sa zatvrdili a nechcú počúvať moje slová."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk