Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Jeremiáš u hrnčiara

1 Slová, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi:
2 "Choď ihneď do hrnčiarovho domu, tam ti poviem svoje slová." 3 Zišiel som teda k hrnčiarovi, ktorý práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. 4 Ale nádoba, ktorú práve robil z hliny, sa pokazila v jeho rukách, tak, ako sa to stáva s hlinou. Vtedy z nej urobil inú nádobu, ako uznal za dobré. 5 Jahve mi znovu povedal toto: 6 "Či ja nemôžem naložiť s vami, Izraelcami, ako tento hrnčiar so svojou hlinou? To je Jahveho výrok. Hej, vy ste v mojich rukách ako hlina v rukách hrnčiarových, dom Izraela! 7 Niekedy pohrozím národu alebo kráľovstvu, že ho vykorením, zrútim a zničím. 8 Ak sa obráti od zlého ten národ, ktorému som pohrozil, vtedy aj ja zadržím nešťastie, ktorým som mu hrozil. 9 Niekedy môžem povedať, že zbudujem a zasadím nejaký národ alebo kráľovstvo. 10 Ale ak tento národ bude robiť, čo je v mojich očiach zlé, ak neposlúchne na môj hlas, vtedy si rozmyslím to dobré, čo som mu sľúbil urobiť. 11 A teraz povedz judským mužom a obyvateľom Jeruzalema: Takto hovorí Jahve: Dajte pozor. Ja chystám pre vás nešťastie, mám proti vám plán. Obráťte sa teda každý od svojej zlej cesty, polepšite svoj život a svoje skutky! 12 Ale oni povedia: Ani myslieť! My budeme žiť, ako sami uznáme za správne, a každý bude robiť, ako mu vlastné srdce povie!

Izrael zabúda na Jahveho

13 Preto hovorí Jahve: Pýtajte sa medzi inými národmi, kto počul čosi podobné? Môj drahý izraelský ľud spáchal čosi hrozné.
14 Vari zmizne sneh z libanonských skalísk v poliach? Vari vyschnú vody z cudzích krajín, chladné, žblnkajúce? 15 Môj ľud však zabudol na mňa! Obetujú bohom, ktorých niet. Unavili ich dávne cesty, niekdajšie chodníky, vydali sa poľnými, neschodnými cestami. 16 A tak vlastnú zem obrátili na púšť, na večný výsmech. Každý, kto tade prejde, zhrozí sa a pokrúti hlavou. 17 Ako východný vietor rozprášim ich pred ich nepriateľom. Ukážem im chrbát, a nie tvár, v deň ich záhuby."

Úklady proti Jeremiášovi

18 Ľudia povedali: "Poďte, rozmyslime si, čo máme urobiť s Jeremiášom! Veď ešte budú kňazi, čo nás budú viesť, budú múdri ľudia, čo nám budú radiť, a proroci, ktorí budú hlásať slovo. Poďte, vymyslime obvinenie proti nemu, nevenujme pozornosť jeho slovám!"
19 Ale, Jahve, ty mi venuj pozornosť a počuj, čo moji protivníci hovoria proti mne. 20 Či sa má za dobré odplácať zlým? Ale oni vykopali pre mňa jamu. Spomeň si, ako som stál pred tebou, prosiac za nich, aby som odvrátil od nich tvoje rozhorčenie. 21 Preto vydaj ich deti hladu a nechaj ich samých meču napospas! Nech zostanú ich ženy bezdetné a ovdovené! Nech ich mužov pobije mor! Nech ich mládenci popadajú mečom v boji! 22 Priveď na nich nájazdníkov nenazdajky, aby sa výkriky hrôzy ozývali z ich domov! Lebo vykopali jamu, aby ma chytili, a pod nohy mi skryli osídlo. 23 Ale ty, Jahve, poznáš všetky ich vražedné plány proti mne. Neodpusť im ich vinu, nezotri pred sebou ich hriech. Zakroč proti nim v deň tvojho hnevu, keď ich, podkýnajúcich sa, privlečú pred teba!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk