Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Júdove kultové previnenia

1 Júdov hriech je zapísaný železným rydlom, vrytý do tabule ich srdca diamantovým hrotom a vtesaný do vyčnievajúcich rohov ich oltárov
2 ako spomienka pre ich synov, spomienka na ich oltáre, ich modlárske stĺpiky, stojace pri každom zelenom strome na výšinách a na kopcoch. 3 Ó‚ Sion, môj vrch na rovine! Tvoje bohatstvo vydám na lúpež a tvoje poklady za korisť, za všetky tvoje hriechy na výšinách po celom tvojom území. 4 Musíš sa vzdať svojho dedičstva, ktoré som ti dal. Urobím ťa otrokom tvojich nepriateľov v zemi, ktorú nepoznáš. Lebo oheň môjho hnevu, ktorý ste rozpálili, bude blčať ustavične.

Múdre výroky

5 Toto hovorí Jahve: "Prekliaty človek, ktorý sa spolieha na človeka a má za oporu smrteľné telo, ale srdce sa mu odvracia od Jahveho!
6 Je ako bodliak na púšti, nevníma, že prichádzajú lepšie dni. Uchytil sa na vyschnutej pustatine, v slanej zemi, kde nik nemôže bývať. 7 Požehnaný človek, ktorý sa spolieha na Jahveho a Jahve je jeho nádejou! 8 Je ako strom zasadený pri vode, k potoku vystiera si korene. Nebojí sa, keď prichádza horúčava, lístie mu zostáva zelené. V suchom roku nepozná starosti a neprestáva prinášať ovocie. 9 Klamlivejšie ako čokoľvek iné je srdce a vyliečiť sa dá veľmi ťažko. Kto sa v ňom vyzná? 10 Ja, Jahve, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému odplatil podľa jeho správania, podľa ovocia jeho skutkov. 11 Ako prepelica sedí na vajciach, ktoré nezniesla, taký je človek, čo zbiera bohatstvo, ale nespravodlivo: V polovici svojho života musí ho zanechať a nakoniec sa ukáže, že bol iba bláznom."

Dôvera v Chrám a v Jahveho

12 Slávny trón, vznešený od počiatku, je miesto našej svätyne!
13 Jahve, nádej Izraela, zahanbení budú všetci, čo ťa opustia, všetci, čo sa od teba odvrátia. Budú určení do hrobu, lebo opustili Jahveho, prameň živých vôd.

Modlitba o odplatu

14 Uzdrav ma, Jahve, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála!
15 Vravia mi: Kde je to Jahveho slovo? Nech sa uskutoční! 16 A predsa, ja som nenaliehal u teba, aby ich stihlo nešťastie. Nikdy som netúžil po osudnom dni, ty to vieš. Všetko, čo vyslovili moje ústa, leží tu zjavné pred tebou. 17 Nebuď mi príčinou strachu, lebo ty si moje útočište v nešťastný deň. 18 Nech sa zahanbia moji prenasledovatelia a nech nie som zahanbený ja! Nech sa zhrozia oni, a nie ja! Na nich priveď nešťastný deň, dolám ich, dolám ich načisto!

Svätenie soboty

19 Jahve mi povedal: "Choď a postav sa do Benjamínovej brány, ktorou vchádzajú a vychádzajú judskí králi, a do všetkých brán Jeruzalema!
20 Povedz: Počúvajte Jahveho slovo, vy, judskí králi, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, ktorí vchádzate cez tieto brány! 21 Toto hovorí Jahve: Chráňte sa, ak vám je život milý, aby ste prenášali náklady v sobotný deň a nevnášajte ich cez jeruzalemské brány. 22 Nevynášajte náklady zo svojich domov v sobotný deň a nerobte nijakú prácu! Zasväťte sobotný deň, ako som to nakázal vašim otcom. 23 Oni neposlúchali, nevenovali tomu pozornosť, ale tvrdohlavo odopreli počúvať a prijať poučenie. 24 Ak ma naozaj poslúchnete – to je Jahveho výrok – a nebudete v sobotný deň nosiť náklady cez brány tohto mesta, ak zasvätíte sobotný deň a nebudete cezeň robiť nijakú prácu, 25 potom cez brány tohto mesta budú vchádzať králi a kniežatá, ktorí budú sedieť na Dávidovom tróne. Vojdú na vozoch a na koňoch v sprievode svojich dôstojníkov, Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema. A toto mesto bude obývané navždy. 26 Budú prichádzať ľudia z judských miest a z okolia Jeruzalema, z Benjamínovho kraja, z Dolnej zeme, z Vrchoviny a z Negebu obetovať celopaly, nekrvavé obety, kadidlo a obety vďaky v Jahveho chráme. 27 Ale ak neposlúchnete môj príkaz, aby ste zasvätili sobotný deň a nenosili náklady, keď vchádzate cez jeruzalemské brány v sobotu, vtedy založím oheň v týchto bránach. Ten pohltí jeruzalemské paláce a nevyhasne nikdy."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk