Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Prorokov život ako znamenie

1 Jahve prehovoril ku mne týmito slovami:
2 "Neber si ženu a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste! 3 Lebo takto hovorí Jahve o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, o matkách, ktoré ich zrodia, a o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine: 4 Keď zomrú na smrteľné choroby, neoplačú ich ani nepochovajú. Zostanú ležať na zemi ako hnoj. Keď zomrú mečom alebo hladom, ich mŕtvoly budú potravou nebeských vtákov a divej zveri." 5 Áno, takto hovorí Jahve: "Nevchádzaj do domu, kde je pohrebná hostina, nechoď tam nariekať ani vysloviť sústrasť, lebo tomuto ľudu som odňal svoj pokoj – to je Jahveho výrok – milosrdenstvo a zľutovanie. 6 Veľkí i malí pomrú v tejto zemi, ale nebudú pochovaní ani oplakaní, nikto sa zo smútku za nimi nezraní do krvi, ani si neostrihá vlasy. 7 Nikto nebude stolovať so smútiacim, aby ho potešil pre mŕtveho, ani mu nepodá čašu útechy nad otcom alebo matkou. 8 Nevkroč ani do domu, kde sa dáva veselá hostina, aby si si posedel s hosťami a jedol a pil. 9 Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Dajte pozor! Ja na tomto mieste umlčím pred vašimi očami a vo vašich dňoch výkriky radosti a veselosti i spevy ženícha a mladuchy. 10 Keď tomuto ľudu oznámiš všetky tieto slová, budú sa ťa pýtať: Prečo Jahve vyhlásil proti nám všetky tieto pohromy? Čo je naša vina? Aký hriech sme spáchali proti Jahvemu, svojmu Bohu? 11 Vtedy im odpovedz: Lebo vaši otcovia ma opustili – Jahveho výrok – chodili za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Mňa však opustili a nezachovávali môj Zákon. 12 A vy ste robili ešte horšie, ako vaši otcovia. Lebo každý z vás si počína podľa svojho zatvrdlivého srdca a mňa neposlúcha. 13 Vyhodím vás teda z tejto zeme do krajiny neznámej vám i vašim otcom. Tam môžete slúžiť cudzím bohom deň i noc, lebo vám už neudelím milosť."

Návrat rozptýlených Izraelcov

14 Preto prídu dni – Jahveho výrok – keď sa nebude prisahať: "Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny,"
15 ale: "Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozptýlil". Privediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom.

Oznámenie vpádu

16 Dajte pozor! Ja na nich pošlem mnoho rybárov – Jahveho výrok –, aby ich vylovili. Potom na nich vypustím mnoho poľovníkov, aby na nich poľovali po všetkých vrchoch a kopcoch a po všetkých skalných rozsadlinách.
17 Lebo moje oči sledujú všetky ich cesty, nemôžu sa schovať predo mnou, ani ich previnenie sa nemôže skryť pred mojím zrakom. 18 Najprv im dvojnásobne odplatím za ich previnenie a za ich hriech, pretože znesvätili moju krajinu mŕtvymi klátmi svojich modiel, naplnili moje dedičstvo svojimi Ohavami.

Obrátenie národov

19 Jahve, moja sila a moja opora, moje útočište v čase úzkosti! K tebe prídu národy od končín zeme a povedia: "Naši otcovia dostali do dedičstva iba Klam, neužitočnú Ničomnosť."
20 "Môže si vari človek urobiť bohov? Veď to nie sú bohovia! 21 Pozor dajte! Ja ich naučím, raz navždy ich naučím poznať moju ruku a moju moc, poznajú, že moje meno je Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk