Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Jahve mi povedal: "Aj keby Mojžiš a Samuela stáli v modlitbe predo mnou, nezľutoval by som sa nad týmto ľudom. Odožeň ich! Pošli ich preč! 2 A ak sa ťa spýtajú: Kam máme ísť? Odpovedz im: Takto hovorí Jahve: Kto je určený pre mor, bude vydaný moru! Kto pre meč, meču! Kto pre hlad, hladu! Kto pre zajatie, pôjde do zajatia! 3 Štyri druhy záhuby pošlem na nich. Jahveho výrok: Meč, aby zabíjal; psov, aby trhali; vtáky nebeské, aby žrali, a divú zver, aby hltala. 4 Urobím ich predmetom zdesenia pre všetky kráľovstvá zeme, kvôli Manassesovi, synovi Ezechiášovmu, judskému kráľovi, za to, čo urobil v Jeruzaleme.

Vojnové nešťastia

5 Kto bude mať súcit s tebou, Jeruzalem? Kto ťa poľutuje? Kto sa u teba ohlási spýtať sa: Ako sa máš?
6 Ty si ma odvrhol – Jahveho výrok – chrbát si mi ukázal, nuž ja som vystrel proti tebe ruku a zničil som ťa. Zunoval som sa utešovať. 7 Vejačkou ich previevam po mestách krajiny. Svoj ľud zničím, zbavím detí, lebo sa nechcú napraviť. 8 Bude medzi nimi viac vdov. ako morského piesku. Pošlem na nich hordy nájazdníkov na pravé poludnie, znenazdajky uvalím na nich hrôzu a zdesenie. 9 Zronená je matka siedmich synov, upadá do mdlôb, slnko jej zapadlo za plného dňa, hľa, je zahanbená, ohromená: čo jej zo synov zostalo, vydal som nepriateľovi pod meč." To je Jahveho výrok.

Obnovenie povolania

10 Beda mi, mať moja, že si ma zrodila! Človeka, na ktorom sa každý vŕši, s ktorým sa každý háda v celej krajine! Hoci som nikdy nepožičiaval, ani som si nepožičiaval, predsa ma kľaje každý.
11 Naozaj, Jahve, či som ti neslúžil, ako som najlepšie vedel? Či som ťa neprosil aj za svojho nepriateľa v čase nešťastia a úzkosti? 12 Vari možno železo zlomiť, železo zo severu a bronz? 13 "Tvoje bohatstvo vydám na lúpež a tvoje poklady za korisť – bezplatne – za všetky hriechy, spáchané po celom tvojom území. 14 Urobím ťa otrokom tvojich nepriateľov v zemi, ktorú nepoznáš, lebo sa rozpálil oheň môjho hnevu a ten blčí proti vám." 15 Ach, Jahve, ty to vieš! Pamätaj na mňa, ujmi sa ma! Vypomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch! Nedaj, aby som zomrel ja, kým ich ty šetríš, lebo vieš, že pre teba znášam potupu. 16 Keď mi prišli tvoje slová, prijal som ich ako pokrm. Tvoje slovo je mi rozkošou, potechou srdca. Veď ja nosím tvoje Meno, Jahve, Bože Cebaot! 17 Nevysedávam v kruhu posmeškárov, ani sa s nimi nezabávam. Pod ťarchou tvojej ruky sedím osamelý, lebo si ma naplnil nevôľou. 18 Prečo je moja bolesť bez konca a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Žiaľ! Ty si pre mňa ako klamný potok, voda nespoľahlivá! 19 Vtedy mi Jahve odpovedal: "Ak sa ku mne vrátiš, a povolám ťa späť, aby si sa vrátil, prijmem ťa do svojej služby. Ak budeš hovoriť pravdu bez poškvrny, budeš mojimi ústami. Tento ľud sa vráti k tebe, ale ty sa k nim nevracaj! 20 Urobím z teba tvrdý bronzový múr proti tomuto ľudu. Napadnú ťa, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, budem ti pomáhať a zachránim ťa. Toto je Jahveho výrok. 21 Vytrhnem ťa z rúk zločincov, vyslobodím ťa z hrsti násilníkov."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk