Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Veľká suchota

1 Slová, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď mala nastať veľká suchota:
2 Júda má smútok, jeho mestá hynú, jeho ľud klesá k zemi, z Jeruzalema sa dvíhajú žalostné výkriky. 3 Ich pastieri posielajú chlapov na vodu, tí idú k cisternám, ale vodu nenachádzajú. Vracajú sa s prázdnymi krčahmi. Sklamaní sú a strápení, zakrývajú si hlavu. 4 Celá zem je popukaná, lebo nebolo v krajine dažďa. Roľníci sú zahanbení, zakrývajú si hlavy. 5 Aj laň na poli, čo práve porodila, opustí svoje mláďa, lebo niet trávy. 6 Divé osly stoja na kopcoch, vetria po vode ako šakaly a oči im hasnú, lebo niet trávy. 7 Zasiahni, Jahve, kvôli svojmu Menu, hoci naše hriechy svedčia proti nám! Vskutku, veľa ráz sme odpadli od teba, zhrešili sme proti tebe. 8 Ó, nádej Izraela, Jahve, jeho Záchranca v ťažkých časoch, prečo sa tváriš v tejto zemi ako cudzinec, ako cestujúci, ktorý sem odbočí iba na noc? 9 Prečo si ako bezradný človek, ako junák, ktorý nevládze pomôcť? Ty si predsa medzi nami, Jahve, veď aj tvoje meno nosíme! Neopúšťaj nás! 10 Toto hovorí Jahve o tomto ľude: "Oni sa radi potĺkajú ďaleko od mojich ciest, blúdia, kade sa im zachce! Preto Jahve nemá v nich záľubu. Teraz si spomína na ich viny a tresce ich za ich hriechy." 11 Potom mi Jahve povedal: "Neprihováraj sa v prospech tohto ľudu, za ich blaho! 12 Aj keď sa budú postiť, nevyslyším ich úpenlivú prosbu. Aj keď mi prinesú celopaly a obety nekrvavé, neprijmem ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom." 13 Ale ja som odpovedal: "Ach, Pane Jahve! Hľa, proroci im hovoria: Neuvidíte meč, nebudete trpieť hladom, ale dám vám pravý pokoj na tomto mieste." 14 Vtedy mi Jahve povedal: "Proroci prorokujú lož v mojom mene. Ja som ich neposlal, nedal som im poverenie, vôbec som im nehovoril. Prorokujú vám lživé videnia, bezcenné veštenie a sny svojich sŕdc. 15 Preto takto hovorí Jahve: Títo proroci, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich neposlal, a ktorí rozprávajú, že ani meč, ani hlad nezasiahne túto krajinu: mečom a hladom pohynú títo proroci! 16 A ľudia, ktorým oni prorokujú, budú pohodení na jeruzalemských uliciach, skosení hladom a mečom. A nebude nikto, čo by pochoval ich samých, ich ženy, ich synov a dcéry. Vylejem na nich zlo, ktoré si zasluhujú!" 17 A ty im povedz túto reč: "Moje oči ronia slzy bez prestania, dňom i nocou, lebo môj drahý národ stihla strašná pohroma, bol ranený smrteľnou ranou. 18 Ak vyjdem do poľa, vidím pobitých mečom. Ak sa vrátim do mesta, vidím hrôzy hladu. Tak prorok, ako kňaz sa túlajú krajinou a nevedia si rady." 19 Či si celkom zavrhol Júdu, alebo či sa ti Sion sprotivil? Prečo nás teda biješ tak, že nás už nik nemôže vyliečiť? Dúfali sme v pokoj, ale neprišlo nič dobré. Čakali sme, že príde čas na zacelenie rán, ale tu je nová hrôza! 20 Uznávame, Jahve, svoju bezbožnosť, vinu našich otcov. Áno, zhrešili sme proti tebe. 21 Neodvrhni nás pre česť svojho Mena! Nedovoľ, aby bol zneuctený Sion, trón tvojej Slávy! Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruš ju! 22 Či niektorý z falošných bohov pohanov môže zoslať dážď? Či azda nebo dáva dážď samo od seba? Či to nie ty, Jahve, Bože náš? V teba dúfame, lebo len ty konáš toto všetko.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk