Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Šťastie zlých

1 Jahve, ty si spravodlivý, preto ti predložím svoju vec, áno, chcem s tebou hovoriť o práve: Prečo bezbožníci majú v živote úspech? Prečo všetci zradcovia žijú si v pokoji?
2 Zasadil si ich ako strom a oni pustili hlboké korene, rastú do výšky, prinášajú ovocie. Majú ťa ustavične na ústach, ale držia ťa ďaleko od svojich sŕdc. 3 Ale ty, Jahve, ty ma poznáš, ty ma vidíš, preskúmal si moje srdce, vieš, že je s tebou. Odvleč ich ako ovce na jatky, oddeľ ich pre deň zabíjania! 4 (Dokedy musí smútiť zem a schnúť zeleň na všetkých poliach? Pohynuli zvieratá i vtáctvo,) pretože jej obyvatelia sú podlí, lebo hovoria: "Boh nevidí, čo my robíme." 5 Ak si nevydržal závodiť s pešiakmi, ako sa môžeš pretekať s koňmi? Ak padneš strmhlav na rovnej zemi, čo si počneš v jordánskych húštinách? 6 Veď aj tvoji bratia a dom tvojho otca sa od teba neverne odvrátili. Za tvojím chrbtom kričia proti tebe na plné ústa. Never im ani vtedy, keď ti hovoria láskavé slová!

Jahveho nárek nad vpádom do jeho dedičstva

7 Opustil som svoj dom, Izrael. Zanechal som svoj vlastný národe. To, čo mám najdrahšie, vydal som do rúk jeho nepriateľov.
8 Môj vlastný národ sa postavil proti mne, reve proti mne ako lev z húštiny, preto cítim odpor proti nemu. 9 Či je moja dedičná krajina brloh hyeny, nad ktorým sa vznášajú dravé vtáky? Poďte, dravé zvery, zbehnite sa, všetky poďte žrať! 10 Mnohí pastieri spustošili moju vinicu, pošliapali moje role, moje milé pole obrátili na holú púšť. 11 Urobili z neho pustú krajinu a tá žiali predo mnou, pustá. Celá zem je pustá a nik si to neberie k srdcu. 12 Nájazdníci behajú po holých kopcoch na pustatine, (sťa Jahveho meč zožierajú krajinu) od jedného konca krajiny po druhý nikto nemôže v pokoji žiť. 13 Zasiali pšenicu a žnú tŕnie, osievajú, ale zrno nedostanú. Sklamaní sú svojou úrodou, a to všetko pre veľký Jahveho hnev.

Súd a záchrana okolitých národov

14 Takto hovorí Jahve: "O všetkých podlých susedoch, ktorí siahli na zem, ktorú som dal do dedičstva svojmu izraelskému ľudu: Vytrhnem ich z tej pôdy. (Ale Júdovcov vytrhnem spomedzi nich.)
15 Potom, keď ich vytrhnem, znovu sa nad nimi zmilujem a vrátim každého do jeho dedičstva, každého do jeho zeme. 16 Ale ak sa dôkladne naučia žiť ako môj ľud, že budú aj v prísahe vzývať moje meno ‚Ako že žije Jahve‘, tak ako oni naučili môj ľud prisahať na Baala, budú tvoriť rodiny medzi mojím ľudom. 17 Ale ak nebudú počúvať, vtedy taký ľud vykorením a zničím." To je Jahveho výrok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk